28
Yesus koli waseun.
Imabun ziwas mazicina, umaseu Ban Zobu ebu Magdala uzanan Maria mui, Maria tub dual go Yesus nugau ob piabun betemen. Pigai mim banou zuna, Uwait Ban nugau tibur tub Mesgai utei noimai, aitabag banou ob ogusau tapelai memen ebuan ilacil betei maimai, go go ebu hoboi dareun. Gonugau siameg amel nugau hilanau sul. Gonugau tibur galau pi ausiau sul. Malai dudu ob gumei daremen, ag go uligaimai, esilakaimai, banban uminaimai, go dudu noumemen sul ninemen.
Go guzenina, Uwait nugau tibur nug ailel aliag go awareun, “Ag i uminan. Iz abiu ag go du Yesus a gegeulanau ebu asai memen noumeun piabun itanemen. Go e ebu i dareu. Getal go ze meun sultal go koli waseun. Go gabuai memen empip alai pian. Ag guzenaiban, pigai beteiban, gonugau tapaimaraneun dudu awaramamen. Yesus go ob ebuan koli waseun, go amegai Galili agaig beteu, ag sesamorai bitamamen. Ag go ebu betei pimamen. Izal ze e awarem subantal dabilamamen.”
Ailel aliag go uminemen, bo, pigai ob uteimai, siksikaimai, gonugau tapaimaraneun dudu awarabun betemen. 9-10 Abu ebu betena, Yesus nug pigai zoi piaraimai, awareun, “Zaug dual.” Guzenai awarina, goagen waugab zoimai, gonugau arab pataimai, gonugau wanib ulagwag morona, Yesus nug ailel aliag go awareun, “Ag i uminan. Ag betei izal tapaimaranemin dudu awarebi, Galili betei peilamam.”
Malai dudu agal ze.
11 Ailel aliag go abu ebu bete betena, ob gumemen malai dudu ipal agen ban uzan beteimai, Uwait ula dacanemen dudu igul banban go zoun unum awaremen. 12 Uwait ula dacanemen dudu banban mui, uzanan dudu banban mui, agzozou ze pataimai, aiwag asiu oimai, malai dudu maremen. 13 Goagen malai dudu guzenai awaremen. “Ag guzenai ze mamamen, ‘Ig umaum ninena, gonugau tapaimaraneun dudu agen zoimai, gonugau noumeun enib zob oi wanemen.’ guzenai awaran. 14 Guzenina, Pailot go ze go duba, iguan go guzenai auramam, go igul eg tub i meun, gonun, ag go igul en oiagab eg i umau.”
15 Guzenina, malai dudu agen aiwag go oimai, ze awaremen sultal sesamoremenin. Guzenina, ze go nug Zuda agal emgasag unum betei iboreun. Ze go Zuda duailel ulis guzental ze mai darem.
Yesus gonugau tapaimaraneun dudu ameagab usaleun.
(Mak 16:14-18; Luk 24:36-49; Zon 20:19-23; Aposel 1:6-8)
16 Yesus nugau tapaimaraneun dudu nigbasig agen Galili beteimai, Yesus nug getal awareun em tabag go ebu betemen. 17 Go ebu, go uligaimai, ulagwag moromen. Bo, tapaimaraneun dudu ipal go dabeleu aliag mui. 18 Yesus go waiagab zoimai, guzenai awareun, “Uwait nug Mesgai mui, em mui, gumabun gusig go unum iz mileun. 19 Gonun, ag emgasag unum beteiban, duailel go izal ze abai marebi, goagal oiagab kekulebi, izal tapaimaranem dudu usalebi, agen betei, Mekai nugau wanib mui, Nag nugau wanib mui, Ah Wes nugau wanib ebu, duailel ze ziwaramamen. 20 Ag ze go abai maremin agen mui koli duailel abai maramamen. Guzenamamen, iz ag abai muzmuz dai, guzental betei sisiarabun ziwas alamau.”