5
Kembunöŋ kamapköra mönö jöjöröba malme.
O urumeleŋ alaurupnini, Kraistnöŋ liliŋgöba kamapmö, wani yambunöŋ aka wani nalönöŋ asuhumawi, nini miaŋgö keuŋi ohom eŋgibingöra qahö osizin. * Mat 24.43; Luk 12.39; 2 Pitö 3.10Iŋini nanŋinak keu mi ölöpŋanök kewö möt kömuze: Yoŋgorö memenöŋ suŋgem ölöŋ kaŋgorakzawi, Kembugö kaka nalöŋan mönö miaŋgö dop wölaŋ kam kuŋguma.
Ambazipnöŋ kewö jime, “Merak luai qem neŋgii siyoŋsayoŋi qahö maljin.” Mewö jigetka miaŋgöreŋök köndeŋmöndeŋ asuhuba qakŋine öŋgöma. Ambinöŋ morö memamgö masöŋi qei mörakzawi, mönö miaŋgö dop asuhuiga misiŋgöba anbingö osime. Yeŋön osimemö, urumeleŋ alaurupnini, eŋön pandaman uruŋe jipjap qahö maljeaŋgöra nalö miaŋön mönö saŋgabaŋga yoŋgorö meme ewö eŋgö qakŋine öŋgömapkö osima. Körek eŋön mönö asakŋaŋgö ambaziwa akze aka yuai pakpak aukŋe akingö ak eŋgimakza. Nini söŋaupkö ambaziwa qahö akzin aka ömukŋaŋgö yuaiŋi tököba sisit memakzin.
Miaŋgöra tosatŋi i ewö uruninan gaun ahöbapuk. Mewö qahöpmö, nanini galöm köl aŋguba uruguliguli malbin. Gaun ahözei, yeŋön suŋgem gaun ahömakze. Ambazip o köhöikŋi nemba eŋololoŋ ahakzei, yeŋön mönö söŋaupnöŋ mewö aka malje.
* Ais 59.17; Ef 6.13-17Söŋaup uruŋe mewö ahakzemö, asakŋaŋgö ambazip neŋön mönö nanini galöm köl aŋgumakin. Wahöjambanini mönö opo maluku ewö kewö löŋgöta kinbin: Neŋön mötnarip aka urukalem köl guliba mewö miaŋön töptöpnine göwaŋgöwaŋ kepölaköba (suman ewö köla) sel jöhöm aŋguba kinbin aka Suep mire öŋgöbingö mamböta jörömqöröm aka mewö miaŋön nöröpnini ain irikmarik ewö esuhuba turubin.* Ömewöröme yeŋön sölölöhöm neŋgimegöra yuai bölöŋi bölöŋi mi liŋgip kesarek ewö gila neŋgöra mulahakzemö, miaŋgö jitŋi mi ölöp Jisös möt nariba urukalem kondela kinda likeplikep suman ewö közamböt aŋguba közaŋgömakin. Mötmötninan siksauk aiga jaŋjuŋ anbinpuköra ölöp Anutubuk ösupköinga kalem möriamŋan nöröpnini irikmarik ewö sel jöhöm neŋgiiga amöriiga Suepkö könaŋi wuataŋgömakin.
Anutunöŋ nini et neŋgui irimsesewölŋi mötpingöra qahö jim teköyökmö, Kembunini Jisös Kraistnöŋ mem letot neŋgii oyaeŋkoyaeŋ buŋa qem aŋgubingöra jim teköiga maljin. 10 Jisösnöŋ neŋgöra aka kömuyöhaŋgöra malmalnini gölmenöŋ malbini me kömumba nöŋ qeba ahöbini, mi mönö Jisösbuk köhöiba malbin. 11 Miaŋgöra uru naŋgönaŋgö aka möhamgöm aŋguba köhököhöi miwikŋaiba mutulaŋgömakzei, mi mönö toroqeba memba malme. Mewö.
Qambaŋ aka goro keu qöndökŋi
12 Urumeleŋ alaurupnini, neŋön kewö jim kutum eŋgizin: Galömŋinan Kembubuk qekötahöba kinda sutŋine nup memba qambaŋ eŋgimakzei, i mönö göda qem eŋgiba malme. 13 Göda qem eŋgiba nupŋini memakzeaŋgöra mönö ölŋa jöpaköm eŋgiba yeŋgöra mötket öŋgöma. Könagesö sutŋine mönö luai qem aŋguba malme.
14 Urumeleŋ alaurup, neŋön urukuŋgukuŋgu keu tosatŋi kewö eŋgizin: Tosatŋan nanŋini imbi-imbi wuataŋgöba injarere laŋ maljei, mi mönö jim eŋgiba galöm meme keu eŋgime. Ziriŋziriŋ ambazip yeŋgöra mönö uru naŋgönaŋgö keu jigetka köhöiba awösamkakak akŋe. Ambazip uruŋini löwöriiga maljei, i mönö köyan köl eŋgime. Urukönöp kude akŋemö, ambazip pakpak mönö urubönjöŋ qakŋe ak eŋgime. 15 Jinöŋ jibi, nuŋgunöŋ guhubi me aknöŋ aki mi kunŋan kude akŋa. Soŋgo mi walöŋbepuköra mönö galöm mem aŋguba malme. Nalö dop yuai ölöpŋi ölöpŋi mi kapaŋ köla ak aŋgumakŋe aka ambazip tosatŋi pakpak ak eŋgiba malme.
16 Mönö nalö dop sösöŋgai aka malme. 17 Sundan dop Anutu köuluköba malme. 18 Mewö me mewö asuhumawi, miaŋgöreŋ mönö Anutu möpöseiba malme. Kraist Jisösbuk qekötahöba kinjei, Anutunöŋ eŋgöra jitsihitŋi mewö mörakza.
19 Uŋa Töröŋaŋgö bölamŋi mönö kude qömbököme. 20 Anutugöreŋ kezapqetok keu jimakzei, miaŋgö jijiwilitŋi mönö kude akŋe. 21 Keu pakpak mönö kewöta esapköme. Esapkögetka keu ölöpŋi asuhumawi, mi mönö aŋgön köla malme. 22 Keu aka ahakmeme bölöŋi könaŋi könaŋi mi mönö andö qeba malme.
23 Nöŋön eŋgöra kewö köulukömakzal, ‘Luaigö bemŋi Anutu, gi nangak mönö lökŋanök tök kutum eŋginöŋga sarakŋi aka malme. Göŋön mönö uruŋini, uŋaŋini aka sileŋini mi lökŋanök sel jöhöm eŋginöŋga köpösihitkö keuŋi qahö aka malme. Mewö nalö dop malgetka Kembunini Jisös Kraistnöŋ liliŋgöba kaba mewö miwikŋaim eŋgima. Keu mi ölŋa.’ 24 Eŋgoholjawi, yaŋön keuŋi pöndaŋ wuataŋgömakza. Miaŋgöra mönö köuluk miaŋgö dop ak eŋgim teköma.
25 Urumeleŋ alaurupnini, eŋön mönö neŋgöra aka Anutu köuluköba malme.
26 Urumeleŋ alaurup pakpak sutŋine mönö aŋgum aŋguba numbuŋini yöhötim nemba malme.
27 Nöŋön Kembugö qetŋe jim kutum eŋgiba jöjöpaŋ keunöŋ jöhöba kewö ohozal: Kimbi ki mönö urumeleŋ alaurup pakpak yeŋgöra algetka oyoŋ eŋgigetka mötme.
28 Kembunini Jisös Kraistkö kalem möriamŋan mönö embuk ahöma. Mewö.

*5:2: Mat 24.43; Luk 12.39; 2 Pitö 3.10

*5:8: Ais 59.17; Ef 6.13-17

*5:8: Ömewöröme yeŋön sölölöhöm neŋgimegöra yuai bölöŋi bölöŋi mi liŋgip kesarek ewö gila neŋgöra mulahakzemö, miaŋgö jitŋi mi ölöp Jisös möt nariba urukalem kondela kinda likeplikep suman ewö közamböt aŋguba közaŋgömakin. Mötmötninan siksauk aiga jaŋjuŋ anbinpuköra ölöp Anutubuk ösupköinga kalem möriamŋan nöröpnini irikmarik ewö sel jöhöm neŋgiiga amöriiga Suepkö könaŋi wuataŋgömakin.