12
Polnöŋ jemeleŋ imut eka indelindel keu mörök.
Eŋgö silememe alaurupŋinan jemeleŋgö keuŋi keuŋi jimakzei, miaŋgöra nöŋön mewöyök sileni möpöseiba jemeleŋgö keuni jimam. Keu mi ölöp qahö bauköm eŋgimapmö, töndup keu toroqeba jemeleŋ imutŋi imutŋi eki Kembunöŋ keuŋini indeli mörali, miaŋgö kösohotŋi jimam. Azi kun möt waŋgibi Kraistpuk qekötahöba malja. Uŋa Töröŋan i waŋgiriga gölmegö kousu luhut jaböŋi oŋgita öŋgöba seŋgelau jaböŋi oŋgita öŋgöba Anutu nanŋaŋgö Suep miri uruŋe eu öŋgöyök. Nalö miaŋgöreŋök yambu 14 lök teköi maljin. Silebuk me sileŋi qahö uŋaŋanök öŋgöyöhi, mi qahö mötzal. Anutunöŋ mi mötza.
3-4 Uŋa Töröŋan azi mi waŋgiri Anutugö oyaeŋkoyaeŋ miriŋe öŋgöi keu qainŋi kun jigetka mörök. Gölme azi nöŋön keu mi jimamgö soŋgo ahöza aka keu mi gölme ambazip neŋgö keuninan jibinaŋgö dop qahö. Silebuk me sileŋi qahö öŋgöyöhi, mi Anutunöŋ mötza. Nöŋön mi qahö mötzalmö, yaŋgö kösohotŋi mötzal.
Nöŋön azi yaŋgöreŋ yuai asuhuyöhi, miaŋgöra sileni memba öŋgömamaŋgö dop akzal. Nanaŋgöra mi asuhuyökmö, töndup miaŋgöra aka nani sileni qahö möpöseimakzal. Miaŋgöra qahöpmö, ösumeret akzalaŋgörök mönö mewö ahakzal.
Nanaŋgöra sileni mewöyök memba öŋgömamgö mötpileŋak ewö, keuni mönö keu ölŋaŋgö dop jibileŋak. Mewö keu omaŋi jiji azia qahö akileŋakmö, mi kewögöra köyatim aŋgumakzal: Körek eŋön jemeleŋ mi ehalaŋgöra keu diŋdiŋi oŋgita nöŋgöra mötket öŋgöŋgöŋi akileŋbuk. Ahakmemeni aki eketka keu jibi mötkeri, mönö miaŋgö dowök kewöt niŋgimegöra mötzal.
Indelindel keu öŋgöŋgöŋi mötpi keu tosatŋi oŋgirakzawi, miaŋgöra aiweliköm aŋgubileŋbuköra Anutunöŋ yuai jitŋambuk nöŋgö silene aliga kondi sötmangö dop nuŋgumakza. Satangö garatanöŋ sihimbölö mi niŋgiiga mörakzal. Miaŋgöra Kembunöŋ mi sileneyök mem gilmapköra köuluköbiga indimŋi karöbut ahök.
Mewö köuluköyalmö, keu kewö jii möral, “Qahö. Ösumeret aknöŋga nöŋgö kukösumnan mönö amqeba urugi kokolak qeiga aködamungabuk ahakŋan. Miaŋgöra nöŋgö kalem möriamni mönö buŋa qem aŋgunöŋga dop kölma.” Keu mi jii möta Kraistkö kukösumŋan qakne öŋgömapköra mörakzal. Miaŋgöra ösumeret ahakzalaŋgöra sileni möpöseimakzal. Lömböt mi qahöwakŋapköra qahö toroqeba köulukömakzal.
10 Kraistnöŋ ni ösumeret ahakzali, nalö miaŋgöreŋ ösum niŋgiiga köhöiba kinakzal. Miaŋgöra ösumeret akzalaŋgöra töndup mötpi dop köli siksuk qahö akzal. Tosatŋan uruqeqe keu töhöreŋ jim niŋgigetka mötpi dop köl niŋgiza. Kraistköra aka kahasililiŋ sesewerowero ak niŋgigetka wahöjaliŋ möta miaŋgöreŋ töndup urubönjöŋ miwikŋaimakzal. Mewö.
Polnöŋ Korint yeŋgöra waimanjat mörök?
11 Sileni memba öŋgöba mönö uruqahö tandök akzal. Diŋgimegöra aka köna murutŋi kun qahö miwikŋaiba nöŋgöra mötket öŋgömapköra mi jizal. Ölŋa, Anutunöŋ qahö bauköm niŋgibawak ewö, nanak mönö yuai kun qahö aki andöqeqe keuŋinan ölŋi akawak. Ölŋi akawakmö, ahakmemeni mewö me mewö kewötzali, mönö etqeqeŋi qahö akzal. Tosatŋan aposol qetpukö qet memba timbiqimbilim laŋ maljei, nöŋön mönö yeŋgö nembö bapŋine qahöpmahöp maljal.
12 Eŋgö sutŋine nup memba lömböt gwötpuk möta mökösöŋda malali, miaŋgöreŋ Anutugö kukösumŋan sölölöhöm niŋgiiga aŋgöletot aiwesök könaŋi könaŋi asuhuget. Ahakmeme miaŋön mönö aposol akzalaŋgö könaŋi kondel eŋgiiga eket.
13 Iŋini bauköm eŋgial aka urumeleŋ könagesö tosatŋi mi embuk öröröŋ ak eŋgial. Tosatŋi eŋgömembi wahötketka iŋini mönö denöwö eŋgömosötpi öne malbeak? Ölŋa, naŋgöm niŋgimegö lömbötŋi mi eŋgö qakŋine qahö alal. Aposol takapulakaŋi yeŋön lömböt mi eŋgö qakŋine alakzemö, nöŋön mi tosatŋi yeŋgö qakŋine albi bisimakze. Naŋgöm niŋgimegöra qahö kuŋgum eŋgiba mewö köpösihit ak eŋgial me? Miaŋgöra “Polnöŋ köpösihit azia akza,” jibeak, mönö pinjitni mi mosötmegöra qesim eŋgizal.
14 Mötket, nalö kewöŋe kunbuk eŋgöreŋ kamamgö jöjöröbiga indimŋi karöbut akŋa. Kaba nupni naŋgömegö lömbötŋi mi dumŋe kunbuk eŋgö qakŋine qahö almam. Mi qahö. Nanŋini sukinapŋinaŋgöra qahö köpösöŋgömakzalmö, nanŋinak mönö nöŋgöra ak eŋgimapköra mötzal. Nahönbörat yeŋön iwinamurupŋini naŋgöba inap tokoba eŋgimeaŋgö dop qahö akzemö, iwinam yeŋön mönö mi nahönböraturupŋini yeŋgöra tokogetka dop kölja. Miaŋgö dop urugö nupnöŋ göröken nöŋön iwiŋini akzal. Miaŋgöra urunöŋ göröken bauköm eŋgimamgö mötzal.
15 Miaŋgöra eŋön ölöwakŋegöra yuaini pakpak mi sösöŋgai qakŋe tököm eŋgibi eŋgö buŋa akŋapköra mötzal. Nani malmalni mewöŋanök ölöwakŋegöra mosötmamgö mötzal. Mewö önöŋi qahö jöpaköm eŋgibi urukalemnan qarimakzapmö, eŋgö urukalemŋinan mönö töndup wuanöŋgöra wazimakza?
16 Ölŋa, naŋgöm niŋgimegö lömbötŋi mi eŋgö qakŋine qahö alal. Nöŋgö tuarenjoŋurupnan keu miaŋgöra urumohot akzemö, tosatŋan kewö jibeak, “Pol mi mötmöt azia aka tilipqilipŋambuk uruŋini mezaŋda köpeim eŋgiba moneŋini mewö me mewö örömakza.” Keu miaŋön ölŋi qahö. 17 Mi denöwögöra jize? Neŋakurupni melaim eŋgibiga eŋgöreŋ kageri, yeŋgöreŋök kunŋan Pol inap waŋgimegöra kuŋgum eŋgiyök me qahö? Qahö. 18 Taitus eŋgöreŋ kamapkö kuŋgum waŋgiba urumeleŋ ala kun yambuk melaibi kayohot. Taitusnöŋ ni inap niŋgimegö kuŋgum eŋgiyök me qahö? Qahö. Uŋa mohot miaŋön mönö sölölöhöm netkiiga nup naŋgönaŋgögö köna mohot anda kaba malit. Mewö.
Polnöŋ mönö Anutugö kukösum qakŋe kama.
19 Kimbi ki oyoŋda miaŋgöreŋ nöŋgöra kewö mötmöribepuk, “Keu jim eŋgiinga miaŋgö likepŋa kapaŋ köla jiba mewö ohoza.” O wölböt alaurupni, miaŋgöra kewö jimam: Mönö Kraistpuk qekötahöba keuni Anutugö jemesoholŋe jiba ohoyal. Nupnini pakpak mi eŋön uruŋini möhamgöba köhököhöi miwikŋaimegöra memakzin.
20 Eŋgöreŋ kaba eki ahakmemeŋini tökömakzali, mi wuataŋgöba malbepuk. Mewö miwikŋaim eŋgibileŋbuköra waimanjat mötzal. Ahakmemeŋinaŋgö likepŋi meleŋ eŋgibi qakŋine öŋgömawi, eŋön mönö tandök akŋami, mi tökömegöra mötzal. Sutŋine ahakmeme kewö akepuköra goro mötzal: Urunöŋ mututqutut aka aŋgururuk akepuk. Urusiŋgok aka yom jibepuk. Silenöŋ alal ak aŋguba deŋda nanŋini kambugörök mötmöriba malbepuk. Andöqeqe keu töhöreŋ jiba miaŋön mem bölim aŋgubepuk. Tosatŋi yeŋgö keuŋini tölapŋe jigetka diwoŋdawoŋ anbapuk. Jakbak-öraŋböraŋ aka areŋi törörök qahö wuataŋgöba nanŋini imbi-imbi laŋ malbepuk.
21 Mewö aka malme ewö, nöŋön mönö kewö asuhumapköra waimanjat möta kamam: Ambazip gwötpukŋan mutuk siŋgisöndok aka malgeri, yeŋgöra mönö urukömbuk aka sahötpileŋbuk. Ahakmeme töwötŋambuk laŋ wuataŋgöba sihimŋini kömbönaŋi miwikŋaimegöra serowilin akeraŋgöra gamu qahö möta qahö möt bölim aŋguget. Sutŋine kabiga uruŋini kunbuk qahö meleŋget eŋgekiga Anutunöŋ mönö uruni kuŋgui kunbuk urueret akileŋbuk. Mewö.