36
Isogö gwölönarökurupŋi
1 Hist 1.34-36
Iso qetŋi alaŋi Edom yaŋgö gwölönarökurupŋi yeŋgö qet areŋini kewö: Isonöŋ Keinan ambi karöbut eŋgimeyöhi, mieŋgö qetŋini kewö: Ada mi Hit azi Elon yaŋgö böratŋa, Oholibama mi Hiwi azi Zibeongö nahönŋi Ana yaŋgö böratŋa.* Jen 26.34 Basemat mi Ismaelgö böratŋi Nebaiotkö nenŋi.* Jen 28.9 Adanöŋ Isogö nahönŋi Elifaz meiga Basematnöŋ yaŋgö nahönŋi Reuel meyök. Oholibamanöŋ Jeus, Jalam aka Kora eŋgömeyök. Isogö nahönurupŋi mewö mi Keinan gölmenöŋ asuhuget.
6-7 Jeikob aka Iso yetköreŋ mirigö sömbup kambuŋi kambuŋi gwötpuk ahögeraŋgöra gölme kiana malohori, miaŋön qahö dop kölök. Sukinapŋiran keta bölökŋi aiga mohotŋe tata malbingö osiget. (6) Miaŋgöra Isonöŋ anömurupŋi, nahönböraturupŋi aka könagesöurupŋi pakpak yaŋgö mire malgeri, mi eŋguaŋgirök. Mi eŋguaŋgita lama bulmakau kambuŋi kambuŋi, doŋki kamelurupŋi aka sukinap yuaiŋi pakpak Keinan gölmenöŋ mala miwikŋaiyöhi, mi memba munŋi Jeikob mosöta gölme kunöŋ anök. Iso qetŋi alaŋi Edom yaŋön mewö aka Seir gölme kunduŋambuk miaŋgöreŋ anda malget.
Isonöŋ Seir gölme kunduŋambuk miaŋgöreŋ mala Edom könagesö yeŋgö bömön jalöŋini ahöhi, yaŋgö gwölönarökurupŋi yeŋgö qet areŋini kewö: 10 Isogö nahönurupŋi yeŋgö qetŋini kewö: Anömŋi Ada yaŋgö nahönŋi qetŋi Elifaz. Anömŋi Basemat yaŋgö nahönŋi qetŋi Reuel. 11 Elifazkö nahönurupŋi 5 mi Teman, Omar, Zefo, Gatam aka Kenaz. 12 Isogö nahönŋi Elifaz yaŋgö anömŋi bohonŋi qahö memeŋi qetŋi Timna yaŋön Elifazkö nahönŋi Amalek meyök. Isogö anömŋi Ada yaŋgö isi aziurupŋi mi mewö. 13 Reuelgö nahönurupŋi 4 mi Nahat, Zera, Sama aka Miza. Isogö anömŋi Basematkö isi aziurupŋi mi mewö.
14 Isogö anömŋi Oholibama yaŋön Isogö nahönurupŋi karöbut eŋgömeiga qetŋini Jeus, Jalam aka Kora qetket. Oholibama mi Zibeongö nahönŋi Ana yaŋgö böratŋi ahök.
15 Isogö gwölönarökurup kambuŋi kambuŋi yeŋgö azi kembuŋini mi kewö: Isogö nahönŋi mutukŋi Elifaz yaŋgö nahönurupŋi mi azi kembu qetŋini Teman, Omar, Zefo, Kenaz, 16 Kora, Gatam aka Amalek. Elifazkö gwölönarökurupŋi azi kembu Edom gölmenöŋ asuhugeri, mi mewö. Mi Isogö anömŋi Ada yaŋgö isiurupŋi aket.
17 Isogö nahönŋi Reuel yaŋgö nahönurupŋi mi azi kembu qetŋini kewö: Nahat, Zera, Sama aka Miza. Reuelgö gwölönarökurupŋi azi kembu Edom gölmenöŋ asuhugeri, mi mewö. Mi Isogö anömŋi Basemat yaŋgö isiurupŋi aket.
18 Isogö anömŋi Oholibama yaŋgö nahönurupŋi mi azi kembu qetŋini kewö: Jeus, Jalam aka Kora. Azi kembu mi Isogö anömŋi Oholibama, Anagö böratŋi yaŋgö nahönurupŋi aket. 19 Iso (Esau) qetŋi alaŋi Edom yaŋgö nahönurupŋi mewö aka yeŋgö könagesöurup mieŋgö azi kembuŋini mi mewö.
Seir könagesögö qet areŋi
1 Hist 1.38-42
20 Hor könagesögö azi Seir yaŋgö nahönurupŋi mutuk Edom gölmenöŋ malgeri, yeŋgö qetŋini kewö: Lotan, Sobal, Zibeon, Ana, 21 Dison, Ezer aka Disan. Seirgö nahönurupŋi mi mutuk Edom gölmenöŋ Hor könagesö yeŋgö azi kembuŋina malgetka Isonöŋ könaŋgep kayök.
22 Lotangö nahönyahötŋi yahöt mi qetŋiri Hori aka Heman. Lotangö nenŋi qetŋi Timna.
23 Sobalgö nahönurupŋi qetŋini kewö: Alwan, Manahat, Ebal, Sefo aka Onam.
24 Zibeon yaŋgö nahönyahötŋi yahöt qetŋiri Aia aka Ana. Anagö kösohotŋi kewö: Yaŋön iwiŋi Zibeongö doŋkiŋi gölme qararaŋkölkölŋe galöm köl eŋgii nene jaruba negetka miaŋgöreŋ o jeŋi jeŋi könöpŋinambuk miwikŋaiyök. 25 Anagö nahönböratyahötŋi yahöt mi nahönŋi Dison aka böratŋi Oholibama. 26 Disongö nahönurupŋi qetŋini kewö: Hemdan, Esban, Itran aka Keran.
27 Ezergö nahönurupŋi qetŋini kewö: Bilhan, Zawan aka Akan.
28 Disangö nahönyahötŋi yahöt qetŋiri Uz aka Aran.
29 Hor könagesöŋi könagesöŋi yeŋgö azi kembu-urupŋini yeŋgö qetŋini mi Lotan, Sobal, Zibeon, Ana, 30 Dison, Ezer aka Disan. Hor könagesöŋi könagesöŋi yeŋgö azi kembu-urupŋini mi areŋinaŋgö dop Seir gölmenöŋ mewö malget. Mewö.
Edom yeŋgöreŋ kiŋ kembu areŋi
1 Hist 1.43-54
31 Israel könagesö yeŋgöreŋ kiŋ kembu kun qahö galöm köl eŋgiiga qeljiŋe nalö miaŋgöreŋ kiŋ kembu kewöŋan lök Edom gölme miaŋgöreŋ galöm köl eŋgiba malget: 32 Beorgö nahönŋi Bela yaŋön Edom yeŋgö kiŋ kembuŋini ahök. Yaŋgö sitiŋaŋgö qetŋi Dinhaba.
33 Belanöŋ kömuiga Bozra mirigö azi qetŋi Jobab, Zeragö nahönŋi yaŋön Belagö salupŋe kiŋ aka malök. 34 Jobabnöŋ kömuiga Teman gölmegö azi qetŋi Husam yaŋön salupŋe kiŋ aka malök. 35 Husamnöŋ kömuiga Hadad, Bedadkö nahönŋi yaŋön salupŋe kiŋ aka malök. Hadadnöŋ Moab gölmenöŋ anda Midian azi yembuk yarö gila eŋguba luhut alök. Yaŋgö sitiŋaŋgö qetŋi mi Awit. 36 Hadadnöŋ kömuiga Masreka mirigö azi qetŋi Samla yaŋön salupŋe kiŋ aka malök.
37 Samlanöŋ kömuiga Saul yaŋön salupŋe kiŋ aka malök. Yaŋgö miriŋi Rehobot mi Yufreitis o töwatŋaŋgö kösutŋe ahöyök. 38 Saulnöŋ kömuiga Balhanan, Akborgö nahönŋi yaŋön Saulgö salupŋe kiŋ aka malök. 39 Akborgö nahönŋi Balhanan kömuiga Hadarnöŋ salupŋe kiŋ aka malök. Yaŋgö sitiŋaŋgö qetŋi mi Pau. Anömŋaŋgö qetŋi Mehetabel. I Matredgö böratŋi aka Mezahabgö isiŋi malök.
40 Isogö gwölönarökurupŋi yeŋgö azi kembu qet areŋi mi isikŋinaŋgö dop aka miri gölmeŋinaŋgö dop kewö ahök: Timna, Alwa, Jetet, 41 Oholibama, Ela, Pinon, 42 Kenaz, Teman, Mibzar, 43 Magdiel aka Iram. Azi mi Edom könagesögö azi kembu-urupŋina malgetka qetŋinaŋgö dop miri gölmeŋinaŋgö qetŋini qetket. Edom qetŋi alaŋi Iso yaŋön mutuk gölme memba tata mala Edom könagesögö bömön jalöŋi ahök. Mewö.

*36:2: Jen 26.34

*36:3: Jen 28.9