2
Kraistkö dop nanŋini mem et al aŋguba malme.
Iŋini Kraistpuk qekötahöba kinjeaŋgöra mönö uruŋini naŋgöm aŋgubingö qambaŋ miwikŋaime. Urukalemŋini miaŋön mönö urukölalep ak aŋgumakŋe. Uŋa Töröŋambuk ösupköba kinda waikŋini memba ak kömum aŋgumakŋe. Mewö akzeaŋgöra mönö mötmöt mohot wuataŋgöba öröröŋ jöpaköm aŋguba luainöŋ malme. Urusihimŋini mönö mötmöt areŋ mohot akingöra jöhöme. Keu mewö jöhöba urumohot aketka ölŋi asuhui möta nöŋön eŋgöra önöŋi qahö söŋgaiba malmam.
Öröyuai nanŋinaŋgörök öröbingö sihimŋan mönö kude nam köl eŋgima. Nanŋini qetbuŋaŋinan qarimapköra mönö sileŋini kude memba öŋgömemö, uruŋini memba et ala tosatŋi yeŋgöra mötketka öŋgömakŋa. Iŋini mohot mohot mönö nanŋini uruŋinanök ölöwakŋapköra kude mötmörimemö, tosatŋi yeŋgö uruŋinan ölöwakŋapköra mewöyök kapaŋ köla mötmörim yaköme. Kraist Jisösnöŋ gölmenöŋ maliga imbi mötmöt ahöm waŋgiyöhi, miyöhök mönö eŋgöreŋ ahöi mi wuataŋgöba malme.
Anutugö kaisoŋgolom tandökŋi ahöm waŋgii malökmö, töndup Anutugö dop malöhaŋgöreŋ qahö möndöba aiweliköba malök.
Mewö qahöpmö, nanŋak amqeba Anutugö asakmararaŋi mosöta eta meleŋda azi tandök asuhuba welenqeqegö kaisoŋgolomŋi memba malök.
Mönö gölme azi nanini tandök aka malök.
Mewö mala uruŋi memba et al aŋguba Iwiŋaŋgö keu jitŋi nalö dop tem köla malök. Mewö maliga gamu qem waŋgiba “Maripomnöŋ qebin,” jigetmö, nalö miaŋgöreŋ mewöyök tem köl teköyök.
Mewö tem köla malöhaŋgöra aka Anutunöŋ waŋgiriga euyaŋgöreŋ öŋgöba tariga qetbuŋa waŋgiyöhi, miaŋön qet tosatŋi pakpak eŋgoŋgita aködamunŋambuk akza.
10  * Ais 45.23Anutunöŋ qetbuŋa öŋgöŋgöŋi mi kewögöra waŋgiyök:
Ambazip körek pakpak neŋön mönö qet miaŋgöra aka nalö kunöŋ simin köla möpöseim waŋgibin. Tosatŋan Suep mire euyaŋgöreŋ malje. Tosatŋan gölmenöŋ ki maljin. Tosatŋan kömumba uŋem mire me senjom mire malje. Neŋön mönö körekmakörek mindiriba sipköba simin köl waŋgibin.
11 Körek nini simin köl waŋgiba numbu nesilam dop Iwi Anutu aukŋe göda qebingöra qetŋi jim miwikŋaiba kewö jibin,
“Jisös Kraistnöŋ mönö Kembu ak neŋgiza.” Mewö.
Jisösgö asakŋi mi ambazip sutŋine kondela malme.
12 Miaŋgöra wölböt alaurupni, iŋini mönö Kraistkö söpsöpŋi wuataŋgöba miaŋgöreŋ kude sörauba etme. Nalö dop Anutugö keu tem köla letota malgeri, miaŋgö dop silik urumeleŋ ambazip eŋgöreŋ dop köljawi, mi mönö kapaŋ köla wuataŋgöba urugö nup memba malme. Nöŋön embuk malali, nalö miaŋgöreŋ Buŋa keu ölöpŋanök köl guliba zeŋ kinda malget. Eŋgömosöta sikep maljalaŋgöreŋ mönö mewöŋanök Anutugö jeŋe sömbuŋinambuk möta jönömŋini unduiga pöndaŋ nup mi mem soroköba malme.
13 Anutunöŋ nanŋak mönö iŋini sundan sölölöhöba nam köl eŋgiba nanŋi areŋaŋgö dop uruŋini kuŋgumakza. Mewö urusihimŋini Anutu dop köl waŋgimawaŋgö dop ahuiga inahöm eŋgiiga nupŋi megetka ölŋi asuhumakŋa.
14 Galömurupŋini yembuk keu mekömpötak kude aka malme. Jimoŋgot aka urunöŋ ihururuk laŋ kude ahakŋemö, areŋini pakpak mönö uruyahöt ziakpiak mosöta töp memba malme. 15  * Dut 32.5Ahakmemeŋinan mönö köpösihitkö keuŋi qahö sarakŋi aka memba malme. Ambazip goŋgoŋi misimkaulup merak gölmenöŋ maljei, iŋini mönö yeŋgö sutŋine Anutugö nahönbörat solan sorokŋi malme. Seŋgelau suepnöŋ eu asarizei, iŋini mönö mewöŋanök gölmenöŋ silik ölöpŋi aka miaŋön ambazip asarim eŋgiba malme.
16 Mewö mala malmal köhöikŋaŋgö Buŋa keuŋi töp memba ambazip eŋgibingö jöjöröba malme. Mewö malgetka Kraistnöŋ liliŋgöba kamawi, nalö miaŋgöreŋ nöŋgö könaŋamnan aukŋe kewö asuhuma, “Mönahot azinöŋ aoŋgitnöŋ luhut almamgöra ösumŋi qezaköba anakzawi, nöŋön miaŋgö dop urugö nupköra sile qeba mem köhöiba malal. Mi öne töhöntöhön qahö memba malalmö, ölŋi asuhuyök.” Könaŋamni mewö asuhuiga ölöp nani sileni eŋgöra aka möpöseimam.
17 Nöŋön malmalni köleŋda tököba eŋgiba Anutugö nupŋi tem köla memba malal. Mewö malbi iŋini uruŋini meleŋda Anutu möt narigetka miaŋgö ölŋi asuhumakza. Miaŋgöra Rom gawman yeŋön keuni jim teköba sömbup ewö nuŋguba jöwöwöl ohoho ewö ak niŋgibeak. Silenaŋgö sepni mewö mokobileŋak ewö, mi mönö o ewö öne töhön qahö gebawak. Eŋgö mötnarip nupŋinaŋgö ölŋaŋgöra aka mi mönö aködamunŋambuk ahiga dop kölbawak. Miaŋgöra nuŋguget kömumbileŋakmö, urunan mönö töndup söŋgaimakzal aka körek embuk mohotŋe söŋgaimakin. 18 Mewöŋanök iŋini tok mönö söŋgaime aka nömbuk köiraŋ ala söŋgaiba malbin. Mewö.
Timoti melaibiga Filipai eŋgöreŋ kama.
19 Kembu Jisösnöŋ nöŋgöra möri dop kölma ewö, mönö zilaŋ Timoti melaimamgö möta jörömqöröm akzal. Eŋgöreŋ kaba denöwö maljei, mi möta liliŋgöba kaba jii möta nöŋgö imbinan mewöyök ölöwak soroköbawak. 20 Mötnaripŋine köhöize me löwörizei, yaŋön nanŋök eŋgöra waimanjat mewö möta nöŋgö qöhöröŋne kinja. Tosatŋan ki maljei, yeŋön mönö “Nanŋini manjatŋina,” jiba qahöpmahöp kötöngöm eŋgibingö mörakze. 21 Yeŋön körek nanŋinaŋgö yuaigöra möta mi köl öröba mem qaribingöra jaram timakzemö, Kraist Jisösgö nupŋan ölŋambuk ahakŋapköra qahö kapaŋ kölakze. Mönö qemasolokep laŋ malje.
22 Laŋ maljemö, Timotinöŋ könaŋi ölöpŋi kondelöhi, mi nanŋinak möt yaköze. Nahönöŋ nanŋi iwiŋi welen qem waŋgimakzawi, yaŋön mönö miaŋgö dop ni Ölöwak Buŋa nupkö bauköm niŋgiba malök. 23 Miaŋgöra Rom gawman yeŋön nöŋgö keu denöwö ak niŋgibingö jöhömei, mi mötagun mönö ölöp Timoti melaibiga zilaŋ eŋgöreŋ kamapkö jörömqöröm akzal. 24 Nanak mewöŋanök Kembubuk kinda nalö kude köriiga eŋgöreŋ kamamgö awösamkakak mewö möt narizal.
Epafroditus melaibiga Filipai eŋgöreŋ kama.
25 Nöŋön yuai jaruba osiba malbiga eŋön neŋakni Epafroditus melaigetka kaba naŋgöba bauköm niŋgiyök. Yaŋön nöŋgö qöhöröŋne nup memba bim qeba malökmö, toroqeba jöhöm waŋgibileŋak, miaŋön qahö dop kölbawak. Mewö mötmöriba urumeleŋ alani i nalö kewöŋeyök melaibiga eŋgöreŋ liliŋgöba kama. 26 Yaŋön körek iŋini eŋgekŋamgö kapaŋ köla malja. Kawöl yöhöi ahöyöhi, iŋini keu mi mötket eŋgöreŋ lömböriiga möta miaŋgöra urueret malja. 27 Yaŋön ölŋa kawölbuk ahöba kömupkö jitŋe ahöyökmö, Anutunöŋ ak kömum waŋgiiga ölöwahök. Anutunöŋ Epafroditus iyök qahö ak kömum waŋgiyökmö, ni mewöyök nehoriba mem amqem niŋgiyök. Yaŋön kömumbawak ewö, nöŋgö wösöbiriknan mönö sehii qaknöŋ qaknöŋ öŋgöi malbileŋak.
28 Iŋini Epafroditus eka kunbuk söŋgaigetka nöŋgö wösöbiriknan mewöyök amqemapköra mötzal. Miaŋgöra nalö kewöŋeyök zilaŋ melaibiga eŋgöreŋ kama. 29 Iŋini Kembugö ambazipköra önöŋi qahö söŋgaimakzei, sösöŋgai miaŋgö qakŋe mönö yaŋön kaiga köl öröm waŋgime aka nup meme ambazip mewöŋi mi mönö göda qem eŋgiba malme. 30 Yaŋön Kraistkö nupköra aka kömupkö jitŋeyök öŋgöba kömum taköyök. Iŋini ni naŋgöba bauköm niŋgibingö mötketmö, mi osigeraŋgöra yaŋön eŋgö salupŋine mewö ak niŋgimamgöra kaba malmalŋi mosöta ayuhum taköyök. Mewö.

*2:10: Ais 45.23

*2:15: Dut 32.5