9
Anutunöŋ sihimŋaŋgö dop Israel möwölöhöm eŋgiyök.
Nöŋön Kraistpuk qekötahöba kinda muneŋ keu qahöpmö, keu öl töhönŋi kun jimam. Uŋa Töröŋaŋgö keugöra kezap albi keuni naŋgöba jim köhöiba saŋep urune ali kewö möta jizal: Nöŋön Juda ambazip tosatŋi yeŋgö wösöbirikŋinan nuŋguiga urunan sihimbölö ketaŋi teteköŋi qahö kewögöra mörakzal:
Yeŋön nömbuk gölme silenöŋ Israel könagesöya mohot akzinmö, uruŋinan Kraistpuk qahö qekötahöba laŋ malje. Nöŋön Israel alaumurupnan uruŋini meleŋmegöra aum-mörimakzal. Anutunöŋ yeŋgö keuŋini kewöriga nanak yeŋgö salupŋini akiga likepŋi meleŋda nöŋgö qakne kewö öŋgömapkö mötzal: Yaŋön ni Kraistköreŋök mendeŋ niŋgii könöp siagö buŋaya akŋamgö mötzal.
* Eks 9.4Yeŋön Israel kambu uruŋe malgetka Anutunöŋ eŋguaŋgiri buŋaŋi akze. Anutugö qetbuŋaŋi bisiba aködamunŋinambuk akze. Anutunöŋ yembuk oyaeŋkoyaeŋ akingö jöhöjöhö walŋi aka dölökŋi aka Köna keuŋi al eŋgiyök. Miaŋgöra jöwöwöl jikenöŋ öŋgöba Anutugö waikŋi memba möpöseimakze. Anutunöŋ kötumötuetŋi sehimapkö keu jöhöyöhi, miaŋgö ölŋan asuhumapköra mambörakze. Yeŋön bömön jalönini Abrahamgö gwölönarök-urupŋi yeŋgö isi moröurupŋina malje. Kraistnöŋ yeŋgöreŋök gölme sile memba azia asuhuyök. Kraistnöŋ Anutunina aka yuai pakpak galöm köliga qetŋi nalö teteköŋi qahö möpöseimakin. Keu mi ölŋa.
Mewö maljemö, Israel könagesönöhök asuhum sehiba maljini, neŋön pakpak mönö töndup Israel ambazip ölŋi qahö akzin. Miaŋgöra Anutugö keuŋan siŋgiiga ösumŋan erök tandök ahakza me? Mewö jibinak, mi keu ölŋa qahö. * Jen 21.12Abrahamgö gwölönarök-urupŋi yeŋgöreŋök ahuzinaŋgöra aka körek neŋön mönö Anutugö nahönböraturupŋa qahö akzin. Mewö qahöpmö, Anutunöŋ Abrahamgöra kewö jiyök, “Aisakö isimoröurupŋan mönö göhöreŋ toroqeba qetki bisiba mal öŋgöme.”
Keu miaŋgö könaŋi kewö: Abrahamgö gwölönarökurup gölme ambazip siliknöŋ morö ahumakzini, körek neŋön mönö Anutugö nahönböraturupŋi qahö akzin. Mewö qahöpmö, Anutunöŋ keu jöhöi ahözawaŋgö dop ahuini, Anutunöŋ mönö ninia möt neŋgiiga Abrahamgö gwölönarökurupŋi ölŋi akzin. * Jen 18.10Jöhöjöhö keu miaŋön Abrahamgöreŋ kewö kaiga mörök, “Yambu mohot teköiga miaŋgöreŋ kunbuk kaba gekiga Saranöŋ mönö morö nahönŋambuk akŋa.”
10 Keu mewö möri yaŋgöreŋ mewö asuhuyökmö, miaŋgöreŋök qahö teköyök. Yaŋgö andöŋe Rebekagöreŋ mewöŋanök Anutugö keugö dop asuhuyök. Bömönini Aisak yaŋön anömŋi mi gölöm waŋgiiga nahönyahötŋiri siwisiwi asuhuyohot. 11 Siwisiwi yetkön gölömŋe tata qahö asuhuba yuai ölöpŋi me bölöŋi kun qahö ahori, Anutunöŋ mönö nalö miaŋgöreŋ nahön yetköreŋök kun nanŋaŋgöra möwölöhöyök. Nanŋi mötmöt areŋan köhöiba ölŋambuk ak tekömapköra aka munŋi möwölöhöyök.
12  * Jen 25.23Nanŋi jitsihitŋan ölŋambuk akŋapköra Rebekagöra kewö jiyök, “Datŋan mönö munŋaŋgö welenqeqeŋi aka nembö bapŋe malma.” Anutunöŋ mewö jiba ahakmemeŋiri akahorahi, miaŋgö dopŋe i qahö kewöt etkiyökmö, nanŋi mötmöt sihimŋi miyök wuataŋgöba munŋi oholiga datŋaŋgö ketaŋamŋi ahök. 13  * Mal 1.2-3Miaŋgö keuŋi Buŋa Kimbinöŋ kewö ohoget ahöza, “Jeikob urunan jöpaköba malalmö, Iso (Esau) mi tököba kazik ak waŋgiba malal.”
14 Keu miaŋgöra mönö denöwö jibinak? Anutunöŋ diŋdiŋi qahö akza me? Mewö qahöpmahöp! 15  * Eks 33.19Anutunöŋ Mosesgöra keu kewö jii ahöza, “Nöŋön mönö nani jitsihitni wuataŋgöba kun niŋia ehoriba ak kömumamgö mötzali, ia mönö ak kömum waŋgi-makzal. Kun dagöra wösö mötmöt ak waŋgimamgö jizali, yaŋgöra mönö wösöni mörakzal.” 16 Keu miaŋgöra aka gölme azinöŋ Anutu qahö galöm kölakzapmö, yuaigö sihimŋi möta akŋamgö esapköm bibihibawakmö, mi töndup Anutu qahö oŋgitma. Anutu nanŋak kalem möriamŋaŋgö dop yuai pakpak galöm köliga yaŋgö böröŋe ahöza.
17  * Eks 9.16Anutunöŋ farao kiŋgöra keu jiiga Buŋa Kimbinöŋ kewö ahöza, “Nani qetbuŋani jim sehigetka gölme körek pakpak dop kölmapköra mötzal. Mewö möta kukösumni kondelbi aukŋe asuhumapköra kuŋgum gihibiga göŋön asuhum tiŋgitnöŋ. Asuhum tiŋgita mala tuarenjoŋ ak niŋgiba malnöŋga mönö luhut al gihial.” 18 Keu miaŋgö dop Anutunöŋ nanŋi jitsihitŋi wuataŋgöba kun ehoriba ak kömumamgö mötzawi, ia mönö ak kömum waŋgimakŋa aka kungö uruŋi mem gwözöŋmamgö jizawi, ia mönö mem gwözöŋniga yaŋgiseŋ ahakŋa. Mewö.
Anutugöreŋ irimsesewöl aka ak-kömukömu
19 Eŋgöreŋök kunŋan nöŋgöra kewö jibawak, “Mewö aiga körek neŋön mönö Anutugö jitsihitŋi tuarenjoŋ ak waŋgibingö osimakzin. Mewö aigun Anutunöŋ mönö wuanöŋgöra toroqeba jim neŋgimakza?” 20  * Ais 29.16; 45.9Kunŋan mewö jibawakmö, gölme azi gi mönö niŋia aka Anutu tuarenjoŋ aka aŋgururuk ak waŋgibanak? Börösöwönöŋ mönö nanŋi miwimiwikŋai Toŋi kewö ölöp qahö jim waŋgima, “Gi mönö wuanöŋgöra tandök kewöŋi miwikŋaim niŋginöŋ?” 21 Kimbut meme azinöŋ mönö nanŋi kukösum qakŋe sihimŋaŋgö dop gwaköm meleŋda möwölöhöba gwaköm mohot miaŋgöreŋök kouraŋen murutŋi murutŋi memakza. Tosatŋi nalö dop memba nupnöŋ alakzin aka tosatŋi aködamunŋinambuk mi mönö sösöŋgai nalöŋeyök nupnöŋ alakzin.
22 Anutu miwimiwikŋai Toninan mönö mewöŋanök ak neŋgimakza. Yaŋön irimsesewölŋi ambazip kondel neŋgiiga kukösumŋi eka mötpingöra mörakza. Mewö möta irimŋan seholiiga kazikŋan ambazip tosatŋi yeŋgö qakŋine öŋgöiga jöjöröba köndeŋ eŋgimamgö aka malök. Mi töndup likepŋi zilaŋök qahö meleŋ eŋgiyökmö, yeŋgöra aka sihimbölö gwötpuk möta mökösöŋda uruŋini meleŋmegöra mamböta malök.
23 Mewöŋanök kalem möriamŋi indeli keleŋmaleleŋ asuhu-mapköra mörakza. Mewö möta ambazip aködamunŋi buŋa qem aŋgubingöra möwölöhöm neŋgiyöhi, nini mönö neŋgehoriiga aködamunŋambuk asarimakzin. 24 Nini mewöyök mewö akingöra neŋgoholök. Juda ambaziwök qahöpmö, kian kantriŋi kantriŋi i mewöyök mewö akŋegöra eŋgoholök. 25  * Hos 2.23Anutunöŋ miaŋgö keuŋi jiiga kezapqetok azi Hoseagö kimbinöŋ kewö ahöza,
“Ambazip nani könagesöurupni qahö aka malgeri, nöŋön mönö i eŋgoholbiga nani könagesöni akŋe. Tosatŋan nani wölböt alani qahö malgeri, yeŋgöra mönö ‘Nani wölböt alaurupni,’ mewö jiba malmam.
26  * Hos 1.10Nöŋön gölme kungö ambazip yeŋgöra kewö jiba malal,
‘Iŋini nani könagesöurupni qahö malje.’ Mewö jiba malalmö, i mönö gölmeŋine miaŋgöreŋök eŋgohola qetŋini kewö qetmam: Iŋini mönö Anutu malmal Toŋaŋgö nahönböraturupŋi akze. Utekutek mewö asuhuma.”
27  * Ais 10.22-23Aisaianöŋ mewöyök Israel ambazip neŋgöra aka kewö sahöta jiyök, “Israel ambazip jaŋgönini köwet sak ewö akawak ewö, mia kun töndup neŋgöreŋök awamŋi neŋönök mönö urunini meleŋninga amöt qem neŋgima. 28 Kembunöŋ gölmeŋi gölmeŋi pakpak neŋgö keunini zilaŋzilaŋ kewöta jim teköba likepŋi körek meleŋ neŋgim teköma.”
29  * Ais 1.9Aisaianöŋ mewö jiba qeljiŋe keu kun jiyöhi, miaŋgö ölŋan mönö neŋgöreŋ kewö asuhuza, “Kembu kukösum pakpak Toninan gwölönarökurupnini tosatŋi qahö eŋgehori uruŋini meleŋbeak ewö, gölmeninan lök Sodom ewö meleŋni geiga könöp jebawak. Neŋön mönö Gomora ambazip ewö ayuhubinak. Anutunöŋ lök mewö ak neŋgibawak.” Mewö jiyök.
Israel jesöŋgöŋan Anutu yaŋgiseŋ ak waŋgimakze.
30 Miaŋgöra mönö denöwö jibinak? Kantri tosatŋan Anutugö jeŋe solanŋi akingö nupŋi qahö kapaŋ köla megeri, yeŋön mönö Anutugö jeŋe solaniget. Uruŋini meleŋda Anutu möt narigetka miaŋgöra keuŋini jim teköiga solaniba malje. 31 Mewö maljemö, Israel neŋön solanŋi akingöra Köna keu wuataŋgöbingö kapaŋ köla mala kota mi töndup Anutugö jeŋe qahö solaniin.
32 Miaŋgö könaŋi kewö: Nanŋinanök esapköba ahakmeme diŋdiŋi aka mewö miaŋön solanŋi akingö kapaŋ köla Jisös qahö möt narim waŋgiget. Yaŋön köt pöwöwöm ewö akzawi, mönö yaŋgöreŋ tötaŋgöba eŋgui qaköba andö qeget. Miaŋgöra solanŋi qahö aket. 33  * Ais 28.16Miaŋgö keuŋi Buŋa Kimbinöŋ kewö ohoget ahöza,
“Eket, Anutu nöŋön mönö ain köt kun Zaion kunduŋe Israel kambu uruŋine kuŋgubiga yeŋön miaŋgöreŋ tötaŋgöba et eŋgui andö qemakŋe. Kunŋan azi ip pöwöwöm köhöikŋi mi möt narim waŋgimawi, yaŋön mönö nalö kunöŋ yaŋgöra gamu qahö miwikŋaima.” Mewö.

*9:4: Eks 9.4

*9:7: Jen 21.12

*9:9: Jen 18.10

*9:12: Jen 25.23

*9:13: Mal 1.2-3

*9:15: Eks 33.19

*9:17: Eks 9.16

*9:20: Ais 29.16; 45.9

*9:25: Hos 2.23

*9:26: Hos 1.10

*9:27: Ais 10.22-23

*9:29: Ais 1.9

*9:33: Ais 28.16