14
E Abram i Koria e Lot
Na tahuna iea, e Amrapel a hariki o Sinar re Babilon, e Ariok, a hariki o Elasar, e Kedor a hariki o Elam, e Tidal a hariki o Goim, ri vadili vapopo a tara, ri vaubi turana a tara ne Bera a hariki o Sodoma, e Birsa a hariki o Gomora, e Sinab a hariki o Adma, e Semeber a hariki o Seboim. A hariki o Bela re Soar, ia tara i dili turane ria. Re huriki a hariki nga ri vadili vapopo ri ru palupu a tara ne ria na maloku ne Sidim ra Dari Mate. Re huriki nga, e Kedor i matakari ria na pida i ravulu a polona i rua. Pali na tahuna ri bele na pida i ravulu a polona i tolu, ri koi na narone Kedor, lakea ri vaubi turana e huriki a tara vona. Na pida i ravulu a polona i va, e Kedor turana e huriki a hariki ri muri vona, ri vaubi turana a tara ne Repait iea o Asterot Karanaim. Ri ratapile a tara ne Sus iea o Ham. Ri ratapile a tara ne Em iea o Save Kiriataim. Ri ratapile a tara ne Hori na lolo na robo e Seir, i vano i harena o El Paran tabukoi na tabeke i ngeki. Ri vuru mule vonga, ri lakea mai e En-Mispat re Kades, ri rata a vabinga. Ri bole lobo a robo ne huriki a Amalek turana a robo ne huriki a Amor ra ri made o Hasason-Tamar.
Muri a hariki i ala lima na tanga e Sodoma, e Gomora, e Adma, e Seboim, e Bela re Soar, ri puru na Maloku ne Sidim. Ri paha taga vonga, ri dava a tara ne Kedor a hariki o Elam, e Tidal a hariki o Goim, e Amrapel a hariki o Sinar, e Ariok a hariki o Elasar. A tara na hariki o Sodoma i lima, a tara na hariki o Elam i va. 10 Ra Maloku ne Sidim i tahoka a maka lovo na kolta. Na tahuna ri ha a tara na hariki o Sodoma o Gomora, ri boru puru na lovo ranga, pali ranga ri ha sike na kupona. 11 Lakea e huriki a tara ne huriki a hariki ala va ri bole lobo a maka mahala, a maki ni kani ne huriki a tara ne Sodoma e Gomora, ri vano turana. 12 E Lot, e tune tarine Abram, i made o Sodoma na tahuna iea. Ia tara ni lakavu, ni bole turana a maka mahala vona.
13 A bakovi i ha na vabinga, i vano i vakalongoa e Abram, ra Hibru. E Abram i made tabukoi na maka kai dagi ne Mamare. E Mamare e turana e Eskol e Aner, tou a hamone Amor, pali to taga turane Abram. 14 Na tahuna e Abram i longo ni lakavu e tune tarina, i gale palupu e huriki a tara ni vaubi ala 318, na kabu vona kunana, ri vano ri matakana a hariki ala va nga, ri harena na tanga e Dan. 15 Na rodo e Abram i kalipopoa a tara vona, ri valili vona e huriki a pile, ri vano ri harena o Hoba meli o Damaskus. 16 E Abram i bole mulea e Lot, e tuna e tarina, turana a maka mahala vona, e huriki a ngatavine turana e huriki a viri ranga. 17 E Abram i ratapilea a tara ne Kedor turana e huriki a hariki ri taga palupu, muri i hamule. A hariki o Sodoma i longoa, i vano i halala ia na Maloku e Save ra Maloku na Hariki.
18 * Hib 7:1-10Muri e Melkisadek, a hariki o Salem* Ngane e Salem ni gale e ‘Ierusalem.’ i bole valai a bret a vain. E Melkisadek ia a prister na Vure Meli Liu. 19 I gamaia ngane e Abram i ta maea,
“A Vure Meli Liu
i rata rike a hunu a malala i gamai ioe.
20 Ni gi kavurike a Vure Meli Liu,
i ru na limamu e huriki a pile vomu.”
Lakea e Abram, i ru na naguna i ravulu a maki lobo i bole, i habi ne Melkisadek a naguna i taku.
21 A hariki o Sodoma i takia e Abram, i ta maea, “A ngaru go bole lobo a maka mahala, pali e huriki a bakovi nau kunana ri gi hamule mai iau.”
22 Pali e Abram i koli mule, i ta maea, “Iau a kaba pali ne BAKOVI DAGI, a Vure Meli Liu, i rata rike a hunu a malala. Iau a rata a ngava dagi pali, 23 i uka ma ga bole ranga maki vomu. A maki lili kiroko i manga a motana vahapolo ranga i uka ma ga bole, a vuhuna muri ma bara o ta maea, ‘Iau kunana a tuhoria e Abram i tahoka a mahala i kupo.’ 24 Iau i uka ma ga bolea tara maki. A maki bara bole kunana ra maki ri kani pali e huriki a tara nau. Pali a turagu nga ala tolu e Aner, e Eskol, e Mamare, to go bole ne tou.”

*14:18: Hib 7:1-10

*14:18: Ngane e Salem ni gale e ‘Ierusalem.’