2
Bocdinaŋ aneŋ balê, lhac ŋaŋga tôm Yisu Kilisi ndê mwasiŋ puc am dôŋ. Yom naŋ aö gahoc asê yêc lau daêsam aŋgô-ŋga, naŋ am ŋgô su ma kêyalê. Kwahic dec aö bu wasôm têŋ am bu êmyaliŋ lau ŋatô sa, naŋ sêsap Kilisi ma yom ŋandô dôŋ ŋaŋga, ma êmdôhôŋ yom dau têŋ ŋac e sêŋyalê tidôŋ, goc sêkôm gweleŋ sêwhiŋ am ma sêndôhôŋ lau ŋatô. Lhac ŋaŋga ma hôc ŋawapac whiŋ yac, tôm Yisu Kilisi ndê ŋgac siŋ-ŋga ŋayham daŋ. Ŋgac siŋ-ŋga ŋayham kôc gauc pi iŋ ndê gweleŋ ndic siŋ-ŋga ŋapaŋ, ma hêgo dau tu gêŋ ŋatô-ŋga dom. Ŋahu bu iŋ bu kôm gêŋ hoŋ tôm iŋ ndê ŋadau tac whiŋ. Ma ŋalêŋ tigeŋ, asa naŋ kêti whiŋ lau naŋ sênti tu sêhôc gêgêlêc dandi-ŋga, naŋ kêti kêkuc ŋagôliŋ solop. Iŋ bu êŋkuc ŋagôliŋ dom, dec oc tôm dom bu iŋ kôc ŋaôli naŋ gic waê ŋgac ŋamata-ŋga. Ma ŋalêŋ solop bu ŋgac gweleŋ andô kôc gêŋ ŋandô tu neŋ-ŋga yêc ndê ôm tiŋamata. Kôc gauc pi aneŋ yom hoŋ dindec, bu Pômdau oc whê am nem gauc sa pi yom dau ŋahu.
Am bu hôc ŋawapac, dec gauc nem Yisu Kilisi naŋ sa akêŋ Dawid ndê toŋ, naŋ Anötö uŋ iŋ sa akêŋ lau batê-ŋga. Ŋawaê ŋayham naŋ aö gahoc asê, naŋ ŋahu iŋ dau. Tu ŋawaê ŋayham dau-ŋga, dec gahôc ŋawapac ma sêsô aö dôŋ ŋa sen gitôm ŋgac sac daŋ. Ŋac sêsô aö dôŋ, magoc oc tôm dom bu sêsô Anötö ndê yom dôŋ. 10 Aö galic ŋayham bu wahôc ŋawapac, tu bu wanem lau naŋ Anötö kêyaliŋ ŋac sa muŋ su, naŋ sa. Aö bu watôc seŋ têŋ ŋac bu sêtap Anötö ndê mwasiŋ nem ŋac si-ŋga sa tu Yisu Kilisi-ŋga, ma sêndöc tali ŋapaŋ yêc Anötö ndê gameŋ ŋawê-ŋga.
11 Yom dindec iŋ yom ŋandô solop:
Yac bu dambac ndu dawhiŋ Yisu, oc dambo taŋli dawhiŋ iŋ bocdinaŋ.
12 Yac bu dalhac ŋaŋga têŋ ndoc ŋawapac tap yac sa, dec yac oc danem gôliŋ dawhiŋ iŋ.
Yac bu dasôm bu dati iŋ ndê dom ma dasêc iŋ ahuc, dec iŋ oc sêc yac ahuc bocdinaŋ.
13 Yac bu dakêŋ whiŋ gwalec, tigeŋ Yisu iŋ Yom Ŋandô Ŋadau, ma yom bocke naŋ iŋ gic bata tu yac-ŋga, naŋ oc kôm ŋandô sa. Ŋahu bu iŋ gitôm dom bu sêc dau ndê yom ahuc.
Anötö ndê lau gweleŋ-ŋga si lêŋ
14 Yom hoŋ dindec, am kêŋ lhac gôlôwac dabuŋ si gauc ŋapaŋ e tidôŋ ŋac. Yêc Anötö aŋgô-ŋga kêŋ puc ŋac bu sêseŋ dandi tu yom ŋambwa-ŋambwa-ŋga dom. Ŋac bu sêseŋ dau, dec oc ŋandô mba, ma oc kôm lau ŋatô si sêkêŋ whiŋ tisac. 15 Êmsahê ŋaŋga bu kôm nem gweleŋ hoŋ bu ndic Anötö tandô ŋayham. Ma iŋ oc lic am gitôm ŋgac gweleŋ-ŋga ŋayham naŋ whê iŋ ndê yom ŋandô sa ŋapep, ma gêŋ daŋ oc kôm am mayam daôm dom. 16 Ndic ahê lau naŋ sêŋlhiŋ Anötö siŋ ma sem yomgalôm pi gêŋ ŋambwa-ŋambwa nom-ŋga ŋapaŋ. Bu lau naŋ sêsap yom kaiŋ dinaŋ dôŋ, naŋ si mêtê sac oc êŋsôwec tiatu ŋapaŋ e sêhu Anötö siŋ gacgeŋ. 17 Ma yom dau oc tiapa ma kôm lau sêtisac, nditôm gambocbôm sac naŋ gêŋ lau tidac-tidac. Himeneus lu Piletus sêmbo lau dinaŋ si toŋ ŋalôm. 18 Iŋlu sêhu yom ŋandô siŋ su. Sêsôm têŋ lau bu ndoc lau sêtisa akêŋ lau batê-ŋga meŋ hôc asê su. Ma bocdinaŋ sêkôm lau ŋatô si sêkêŋ whiŋ tisac.
19 Magoc Anötö ndê yom ŋandô iŋ gitôm alhö ŋaŋga, naŋ iŋ po iŋ ndê gôlôwac dabuŋ sa sêlhac ŋahô. Ma iŋ kêŋ yom ŋalhô dinda lu têŋ yac bocdec bu, “Lau naŋ sêti Pômdau ndê lau, naŋ iŋ kêyalê ŋac hoŋ tidôŋ,” ma “Lau hoŋ naŋ sêsôm bu sêkêŋ whiŋ Pômdau, naŋ sêhu mêtê sac hoŋ siŋ maŋ.”
20 Wapa gweleŋ-ŋga tidau-tidau yêc ŋgac ti lêlôm ndê andu ŋalôm. Ŋatô gic waê gweleŋ tiwaê, ma ŋatô gic waê gweleŋ bambaliŋ. Gêŋ tiwaê sêmasaŋ ŋa gol ma silba, ma gêŋ waêmba sêmasaŋ ŋa a me nom. 21 Ma yêc yac ŋamalac bocdinaŋ. Mêtê daêsam yêc tu taŋkuc-ŋga. Asa naŋ timêtê dau ŋapep ma hu mêtê sac hoŋ siŋ, naŋ gitôm gêŋ naŋ sêmasaŋ ŋa gol ma silba. Iŋ oc ti ŋgac akiŋ ŋayham ma dabuŋ bu nem akiŋ yac neŋ Ŋadau, ma iŋ oc tôm bu kôm gweleŋ ŋayham-ŋayham daêsam.
22 Mêtê ŋalôm ŋagalac-ŋga naŋ balêi sêkôm, naŋ hu siŋ gacgeŋ. Ma êmkuc lêŋ gitêŋ ti mêtê dakêŋ whiŋ-ŋga ti atac whiŋ lau-ŋga ma lêŋ yom malô-ŋga, tôm lau naŋ sêkêŋ whiŋ Pômdau sêkôm ti ŋalôm ŋawasi eŋ. 23 Lau naŋ sêseŋ dau tu yom gauc mbasi-ŋga, naŋ ndic sôŋ daôm whiŋ ŋac dom. Bu yom kaiŋ dinaŋ oc li lau sa ma sêkêŋ kisa dandi.
24 Asa naŋ bu ti Pômdau ndê ŋgac akiŋ ŋayham, naŋ ndic ahê yom naŋ kôm lau sêseŋ dau-ŋga maŋ. Ma iŋ kôc ndê ŋalôm dôŋ ma tac ŋandê ŋagahô tu gêŋ naŋ lau sêkôm têŋ iŋ-ŋga, naŋ dom. Ŋayham bu iŋ ŋgac tigauc naŋ gitôm bu êndôhôŋ lau ŋatô, ma iŋ kôm mêtê malô ti ŋayham têŋ lau hoŋ. 25 Lau naŋ bu sêseŋ Anötö ndê yom ŋandô, naŋ goc iŋ oc êndôhôŋ ŋac ti ndê ŋalôm malô, bu mboe Anötö oc kêŋ ŋac sênem si ŋalôm kwi, ma whê ŋac si gauc sa e sêŋyalê yom ŋandô. 26 Ŋac oc sêŋyalê bu muŋ-ŋga sêpeŋ sêsip Sadaŋ ndê akô si, ma sêti iŋ ndê lau akiŋ ŋambwa naŋ sêkôm tôm iŋ atac whiŋ. Magoc ŋac bu si gauc sa ma sênem dau kwi, dec oc tôm bu sêhu Sadaŋ siŋ ma sêsa Anötö ndê lêŋ.