3
Mêtê sac têm ŋambu-ŋga-ŋga
Aö wasôm têŋ am bu têŋ têm ŋambu-ŋga mêtê sac daêsam oc meŋ sa. Lau oc atac whiŋ dau ma atac whiŋ mone hôc gêlêc, ŋac oc sêpo dau sa ma sêsôm yom sêtoc dau sa-ŋga daêsam, sêsôm yom sac-sac daêsam, daŋgapêc têŋ damba ti dindai, sênem daŋge lau naŋ sêkêŋ gêŋ têŋ ŋac-ŋga dom, ma sêtec mêtê dabuŋ ti mêtê gitêŋ. Ŋac oc atac whiŋ lau dom ma sêsôm yom sac pi ŋac, ma ŋac oc sêsuc lau ŋatô si yom kwi dom. Ŋac oc sênem gôliŋ dau si lêŋ ŋapep dom, sêkôm gêŋ hoŋ bambaliŋ tôm si atac whiŋ, sêndic lau ti sêkôm ŋac ŋayom, ma sêtec mêtê ŋayham ti gêŋ ŋayham hoŋ. Ŋac lau sêpêŋ biakiŋ-ŋga, lau naŋ si lêŋ saŋsalaŋ, ma lau sêtoc dau sa-ŋga. Ŋac atac whiŋ Anötö dom, tigeŋ ŋac atac whiŋ gêŋ ŋayham-ŋayham nom-ŋga hôc gêlêc su. Ŋac sêsa si lêŋ gitôm sem akiŋ Anötö, tigeŋ sêsêc iŋ ndê ŋaclai ahuc. Am mbo ahê lau kaiŋ dinaŋ hoŋ. Bu ŋac si lau ŋatô sêmbac yom lau e lau dau sêkôc ŋac sa. Ma sêndôhôŋ ŋac si yom tasaŋ têŋ lauwhê gauc babalê, e lauwhê dau sêsôc ŋac si yom ŋapu. Lauwhê kaiŋ dinaŋ mêtê sac ti mêtê ŋalôm ŋagalac-ŋga gêm ŋac si ŋalôm ahuc. Ŋac atac whiŋ bu sêŋgô yom daêsam, ma tac whiŋ bu lau sêndôhôŋ ŋac, magoc ŋac si gauc sa dom pi yom bocke iŋ yom ŋandô. Kêdôhôŋwaga tasaŋ dinaŋ sêkêŋ kisa yom ŋandô tôm Yanis lu Yambres sêkêŋ kisa Moses.* Yanis lu Yambres - ŋgac lu dinaŋ si ŋaê yac oc datap sa yêc Yom Lêŋsêm Akwa dom. Magoc lau ŋatô gauc gêm bu iŋlu ŋgac mbectoma lu naŋ sêkôm gêŋ dalô bu sêhôc gêlêc gêŋ dalô naŋ Moses kôm. Alic Eks 7:11, 22; ma 9:11. Ŋac si gauc tisac su, ma ŋac si sêkêŋ whiŋ Anötö mbasi sambuc. Magoc ŋac si gweleŋ oc nem ŋandô dom, ŋahu bu lau tigauc hoŋ oc sêŋyalê bu ŋac si lêŋ iŋ lêŋ gauc mbasi-ŋga, tôm Yanis lu Yambres si lêŋ.
Pol gêm la Timoti
10 Am daôm kêyalê aö tidôŋ. Am kêyalê yom hoŋ naŋ aö kadôhôŋ, ti aneŋ lêŋ gambo-ŋga, ma ŋahu bocke dec gakôm gweleŋ, aneŋ lêŋ gakêŋ whiŋ-ŋga ti atac whiŋ lau-ŋga, ma lêŋ galhac ŋaŋga ma gahôc ŋawapac ti atac malô-ŋga. 11 Am kêyalê gêŋ hoŋ naŋ hôc asê aö yêc malac Antiok, malac Aikoniam ma malac Listra, ma ŋawapac ti ŋandê hoŋ naŋ aö gahôc. Magoc Pômdau kêgaho aö su yêc gêŋ hoŋ dinaŋ. 12 Yomandô wasôm têŋ am. Lau hoŋ naŋ sêkêŋ whiŋ Yisu Kilisi, ma atac whiŋ bu sêsa lêŋ gitêŋ, naŋ lau oc sêkêŋ kisa ŋac bocdinaŋ. 13 Ma lau sac ti lau tasaŋ si lêŋ sac oc tisac sambuc. Ŋac oc sêŋsau lau ma lau oc sêŋsau ŋac.
14 Ma am daôm, yom naŋ am kêdôhôŋ ma kêŋ whiŋ su, naŋ sap dôŋ. Ŋahu bu lau naŋ sêndôhôŋ am, naŋ am kêyalê ŋac ti ŋac si lêŋ gitêŋ su. 15 Têŋ ndoc am mbo balê, naŋ am kêyalê Anötö ndê yom dabuŋ naŋ sêto yêc naŋ. Yom dau gitôm bu kêŋ gauc têŋ yac e dakêŋ whiŋ Yisu Kilisi ma datap Anötö ndê mwasiŋ nem lau si-ŋga sa. 16 Ma Anötö ndê yom hoŋ naŋ sêto yêc naŋ, iŋ ndê Ŋalau gêm gôliŋ lau dec sêto. Bocdinaŋ yom dau iŋ ŋayham bu tandôhôŋ têŋ lau, tu datôc lau si giso asê ma tamatôc ŋac-ŋga, ma tu dawhê Anötö ndê lêŋ gitêŋ sa-ŋga. 17 Yac dakôm bocdinaŋ tu bu Anötö ndê lau sêŋyalê iŋ ndê yom hoŋ tidôŋ, ma yom dau nem ŋac sa e sêkôm si gêŋ sambob ŋapep eŋ.

*3:8: Yanis lu Yambres - ŋgac lu dinaŋ si ŋaê yac oc datap sa yêc Yom Lêŋsêm Akwa dom. Magoc lau ŋatô gauc gêm bu iŋlu ŋgac mbectoma lu naŋ sêkôm gêŋ dalô bu sêhôc gêlêc gêŋ dalô naŋ Moses kôm. Alic Eks 7:11, 22; ma 9:11.