13
Sem mbec Banabas lu Saul bu sêkôm gweleŋ
Lau propet ti kêdôhôŋ-waga bocdec sêmbo m alac Antiok ma sêkôm gweleŋ yêc gôlôwac dabuŋ ŋalôm. Banabas lu Saimon naŋ sêsam bu Naiga, Lusias akêŋ malac Sairin, Saul ma Manaen (naŋ tiatu whiŋ †Herod Antipas têŋ ndoc iŋlu sêmbo balê). Têŋ bêc daŋ ŋac lau dau sêmbo sêwhiŋ dau ma sêhu gêŋ daneŋ-ŋga siŋ tu sêtoc Pômdau sa-ŋga. Ma Ŋalau Dabuŋ sôm têŋ ŋac bu, “Aö kayaliŋ Banabas lu Saul sa bu sêkôm gweleŋ ŋawaê ŋayham-ŋga. Bocdinaŋ anem mbec iŋlu ma aŋkiŋ iŋlu sêsa sêndi ma sêkôm gweleŋ dau.” Lau dau sêŋgô su, goc sêhu gêŋ daneŋ-ŋga siŋ ti sêteŋ mbec ŋasawa daŋ tiyham, ma sêkêŋ amba sac Saul lu Banabas, ma sêŋkiŋ iŋlu sêsa si.
Saul lu Banabas sêmbo nduc Saipras
Ŋalêŋ dinaŋ Ŋalau Dabuŋ kêkiŋ Saul lu Banabas, dec iŋlu sêtêŋ malac Selusia si, ma sêpi waŋ daŋ ma sêsa nduc Saipras si. Ŋac sêsôc baö yêc malac Salamis, ma sêsôc lau Israel si lôm wê-ŋga yêc dindê, ma sem mêtê lau ti sêhoc Anötö ndê yom asê. Ma Jon mbo whiŋ iŋlu bu nem iŋlu sa.
Tiŋambu sêŋsêlêŋ ma sêhoc ŋawaê ŋayham asê yêc nduc Saipras ŋagameŋ hoŋ e sêhôc asê malac Papos. Yêc dinaŋ sêtap propet tasaŋ daŋ sa naŋ kôm gweleŋ mbectoma-ŋga whiŋ. Iŋ ŋgac Israel-ŋga daŋ ma iŋ ndê ŋaê Ba-Jisas. Iŋ gêm akiŋ ŋgac Rom-ŋga naŋ gêm gôliŋ nduc Saipras, naŋ ndê ŋaê Segias Polas. Gôliŋwaga dau iŋ ŋgac tigauc, dec kêgalêm Banabas lu Saul sa, bu iŋ tac whiŋ bu sêwhê Anötö ndê yom sa têŋ iŋ. Magoc Ba-Jisas kôm bu êŋgwiniŋ ti kêŋ kisa iŋlu, ma tac whiŋ bu kac gôliŋwaga dau kwi bu kêŋ whiŋ Pômdau dom. (Ba-Jisas ndê ŋaê daŋ Elimas, naŋ danem kwi bu Mbectoma.) Têŋ ndoc dinaŋ Ŋalau Dabuŋ gêm Saul, naŋ sêsam bu Pol ahuc, ma iŋ tahê Elimas ma sôm, 10 “Am Sadaŋ atu am! Am kêŋ kisa lêŋ gitêŋ hoŋ, ma sac ti mêtê tasaŋ gêm am ahuc. Am bu kôm Pômdau ndê lêŋ solop êŋsôŋ. 11 Kwahic dec am oc êmsahê Pômdau ndê ŋaclai. Am oc tampec sa ma tôm bêc ŋatô am oc lic gameŋ ti ac ŋawê tiyham dom.” Ma ŋagahô ŋasec gêm ŋgac dau tandô ahuc, ma iŋ kêsêlêŋ kêsa ma kêsalê ŋamalac daŋ bu kêm iŋ amba ma wê iŋ. 12 Segias Polas hêdaê tu Saul lu Banabas si yom pi Pômdau-ŋga, ma têŋ ndoc iŋ gêlic gêŋ naŋ hôc asê Elimas, naŋ iŋ kêŋ whiŋ Yisu.
Pol gêm mêtê mbo Antiok
13 Pol lu Banabas ma Mak sêhu Papos siŋ ma sêpi waŋ daŋ, ma sêlac sêtêŋ malac Pega naŋ yêc gameŋ Pampilia-ŋga si. Yêc gameŋ dinaŋ Jon hu iŋlu siŋ ma mbu têŋ Jerusalem gi. 14 Goc iŋlu sêhu Pega siŋ ma sêtêŋ malac Antiok naŋ yêc gameŋ Pisidia-ŋga,* Malac lu ŋaê Antiok sêyêc. Daŋ yêc gameŋ Siria-ŋga - alic Apo 13:1; ma 14:26. Ma daŋ yêc gameŋ Pisidia-ŋga (alic map). naŋ si. Têŋ bêc Sabat-ŋga sêsôc lau Israel si lôm wê-ŋga si, ma sêndöc sic. 15 Sêŋgô Anötö ndê yom naŋ sêsam yêc Buku Yomsu-ŋga ti Propet si Buku, goc lau bata lôm wê-ŋga-ŋga sêkêŋ yom têŋ iŋlu ma sêsôm, “Asidôwa lu. Amlu nem yom bu yêc bu apuc lau dindec dôŋ, dec asôm asê têŋ yac.”
16 Goc Pol tisa kalhac, ma gic amba têŋ lau bu sênem dau dôŋ, goc sôm, “Mac lau Israel-ŋga ti mac lau apa naŋ atoc Anötö sa. Aŋgô su naŋ! 17 Yac lau Israel-ŋga mba Anötö kêyaliŋ yac mba abaŋi sa. Ma tiŋambu iŋ kôm ŋac si wakuc naŋ sêndöc gameŋ Isip-ŋga, n aŋ sêti lau toŋ atu. Ma têŋ ndoc iŋ kôc ŋac su yêc Isip, naŋ kôm gêŋ ti ŋaclai atu daêsam. 18 Tiŋambu ŋac sêkôm mêtê wachuc daêsam tôm yala 40 naŋ sêmbo gameŋ sawa, magoc Anötö hu ŋac siŋ dom. 19 T iŋambu iŋ ku lau toŋ 7 dulu yêc gameŋ Kanan-ŋga, ma kêŋ ŋac si gameŋ têŋ lau Israel-ŋga sêwêkaiŋ. 20 Gêŋ hoŋ dinaŋ hôc asê yêc yala 450 ŋalôm. Tiŋambu iŋ kêŋ lau sêmatôc yom-ŋga sêyob lau Israel-ŋga e meŋ têŋ propet Samuel ndê têm. 21 Têŋ ndoc dinaŋ lau dau sêndac kiŋ daŋ bu nem gôliŋ ŋac, ma Anötö kêŋ Saul, naŋ ndê damba Kis akêŋ Benjamin ndê toŋ. Saul gêm gôliŋ tôm yala 40, 22 goc Anötö kôc iŋ su ma kêŋ Dawid ti kiŋ ô iŋ su. Ma iŋ sôm yom pi Dawid bocdec bu, ‘Aö galic Jessi ndê atu Dawid bu ŋgac naŋ ndê ŋalôm ti gauc tap aneŋ atac whiŋ sa, ma oc kôm gêŋ hoŋ tôm aö atac whiŋ.’ 23 Anötö kêyaliŋ ŋgac nem lau si-ŋga Yisu sa yêc Dawid dau ndê wakuc, tôm iŋ gic bata muŋ su, ma kêŋ iŋ hôc asê Israel. 24 Yisu gic hu ndê gweleŋ su dom, ma Jon gêm mêtê têŋ lau Israel-ŋga hoŋ bu sênem si ŋalôm kwi ma sêliŋ busaŋgu. 25 Têŋ ndoc Jon ndê gweleŋ kêpiŋ bu pacndê, naŋ iŋ sôm têŋ lau bu, ‘Mac gauc gêm bu aö asa? Ŋgac naŋ Anötö gic bata bu ti mac nem Mesaya, naŋ aö dom. Mba! Magoc iŋ oc meŋ êŋkuc aö. Iŋ ŋgac tiwaê ma aö ŋgac ŋambwa, gitôm dom bu wati iŋ ndê ŋgac akiŋ tu waŋgapwêc iŋ ndê atapa ŋawalô su-ŋga.’
26 “O asidôwai. Mac lau Israel-ŋga naŋ asa akêŋ abaŋ Abraham, ti mac lau naŋ ambo lau Israel si toŋ dom magoc atoc Anötö sa. Ŋawaê dindec pi Anötö ndê lêŋ nem lau si-ŋga, naŋ iŋ kêŋ gic waê yac hoŋ. 27 Lau Israel Jerusalem-ŋga ti ŋac si lau bata sêsam propet akwa-kwa si yom asê yêc ŋac si lôm wê-ŋga tôm bêc Sabat-ŋga hoŋ. Magoc têŋ têm Yisu hôc asê, naŋ sêŋyalê dom bu iŋ Mesaya dau, ma sêkic yom bu sêndic iŋ ndu. Ŋac sêŋyalê dom bu lêŋ bocdinaŋ dec kôm yom naŋ lau propet dau sêhoc asê pi Mesaya, naŋ ŋandô sa. 28 Ŋac sêtap yom giso daŋ sa pi Yisu tu bu sêndic iŋ ndu-ŋga lec dom, magoc sêndac Pailot bu ndic iŋ ndu. 29 Ŋac si lêŋ dinaŋ dec kôm yom hoŋ naŋ sêto pi Yisu muŋ su, naŋ ŋandô sa. Pailot ndê lau sic Yisu ndu su, goc lau sêkôc iŋ su yêc a gicso ma sêkêŋ iŋ ndê ŋamlaŋ yêc sêhô. 30 Magoc Anötö uŋ iŋ sa akêŋ lau batê-ŋga. 31 Ma tôm bêc daêsam iŋ mbo whiŋ lau naŋ sêŋsêlêŋ sêwhiŋ iŋ têŋ ndoc iŋ gic hu ndê gweleŋ yêc Galili e lau sic iŋ ndu yêc Jerusalem. Ŋac lau dau sêlic iŋ tisa su yomandô, madec sêsôm asê têŋ lau hoŋ. 32-33 Kwahic dec yac asôm ŋawaê ŋayham asê têŋ mac bocdec bu, Anötö uŋ Yisu sa akêŋ lau batê-ŋga. Ma bocdinaŋ dec yom naŋ iŋ gic bata têŋ abaŋi, naŋ kwahic dec iŋ kôm ŋandô sa têŋ abaŋi si lau wakuc yac dec. Tôm yom naŋ sêto yêc Wê tilu-ŋga yêc Buku Wê-ŋga bocdec bu, ‘Acsalô lec am ti aö neŋ atuŋgac solop, ma aö gati am Damam.’ 34 Anötö uŋ iŋ sa akêŋ lau batê-ŋga bu iŋ ŋamlic tibalê dom. Bu mba, dec oc tôm dom bu sêto yom bocdec bu, ‘Pwac dabuŋ naŋ aö kamatiŋ gawhiŋ Dawid, naŋ tidôŋ su, ma mac oc atap pwac dau ŋa-mwasiŋ sa.’ 35 Ma yom dau Dawid to yêc bocdec, ‘Am oc hu nem Ŋgac Dabuŋ siŋ bu tibalê dom.’ 36 Aŋgô su naŋ! Dawid to yom dinaŋ hêganôŋ iŋ dau dom. Bu têŋ ndoc Dawid gic bata gweleŋ naŋ Anötö kêŋ sip iŋ amba, naŋ Dawid mbac ndu whiŋ lau têm dinaŋ-ŋga, ma sêŋsuhuŋ iŋ whiŋ ndê apai. Ma iŋ ndê ŋamlaŋ tibalê su. 37 Tigeŋ Yisu, naŋ Anötö uŋ iŋ sa akêŋ lau batê-ŋga, naŋ ndê ŋamlaŋ tibalê dom.
38 “Bocdinaŋ aneŋ asidôwai hac, aŋgô. Aö tac whiŋ bu mac aŋyalê ŋapep bu yom naŋ yac ahoc asê têŋ mac, naŋ bu whê mac nem gauc sa pi lêŋ bu Anötö suc mac nem sac kwi tu Yisu-ŋga. 39 Mac nem daŋ gitôm dom bu êŋkuc yomsu hoŋ naŋ Moses to e Anötö lic iŋ bu ŋamalac gitêŋ. Mba andô! Tigeŋ kwahic dec lau naŋ sêkêŋ whiŋ Yisu, naŋ Anötö gêlic ŋac bu lau gitêŋ tu iŋ-ŋga. 40 Ayob daôm bu atec ŋawaê ŋayham dindec dom, tu bu yom naŋ lau propet sêsôm, naŋ ŋandô sa pi mac dom. Yom dau bocdec:
41 Alic su naŋ mac lau apu yom ti ataŋ bôlê-ŋga. Kwahic dec aö oc wakôm gêŋ atu daŋ, naŋ lau bu sêsôm asê têŋ mac, dec oc akêŋ whiŋ dom! Mac alic ti ahêdaêm, magoc oc andiŋam!” [Hab 1:5]
42 Pol gic bata iŋ ndê yom dinaŋ, ma iŋlu Banabas bu sêhu lôm wê-ŋga siŋ sêsa awê sêndi. Ma lau sêndac iŋlu bu sêmbu sêmeŋ têŋ Sabat ŋambu-ŋga, ma sêsôm yom tiyham pi gêŋ hoŋ dinaŋ. 43 Lau bata lôm wê-ŋga sêkêŋ gôlôwac sêsa si su, ma lau daêsam sêŋkuc Pol lu Banabas. Lau ŋatô ŋac lau Israel-ŋga, ma lau ŋatô ŋac lau gameŋ apa-ŋga naŋ sêŋkuc lau Israel si sakiŋ sênem akiŋ Anötö-ŋga. Ma Pol lu Banabas sem yomgalôm sêwhiŋ ŋac, ma sem la ŋac bu takwê Anötö ndê mwasiŋ tu bu puc ŋac si sêkêŋ whiŋ dôŋ tôm bêc hoŋ.
44 Sabat daŋ tiyham hôc asê, ma lau daêsam andô sêkac dau sa bu sêŋgô Pômdau ndê yom. Kêpiŋ bu lau malac-ŋga hoŋ sêmeŋ sêpitigeŋ. 45 Tigeŋ lau Israel-ŋga ŋatô sêlic toŋ atu dinaŋ ma sem lêmuŋ ŋandô. Bocdinaŋ ŋac atac ŋandê ma sêsôm yom sac-sac daêsam bu sêŋgwiniŋ Pol ti ndê yom. 46 Magoc iŋlu Banabas sêlhac ti atac pa su ma sêô ŋac si yom ma sêsôm, “Anötö kêkiŋ alu bu asôm iŋ ndê yom asê têŋ mac lau Israel-ŋga muŋ. Magoc mac atec iŋ ndê yom. Mac atec bu atap seŋ andöc tamli-ŋga sa, a? Tu dinaŋ-ŋga dec alu oc ahu mac siŋ, ma atêŋ lau naŋ lau Israel dom, naŋ andi. 47 Pômdau dau gic atu alu bu akôm bocdinaŋ, tôm yom naŋ Aisaya to pi Anötö ndê ŋgac akiŋ bocdec bu:
Aö waŋkiŋ am gitôm ŋawê bu têŋ lau naŋ lau Israel dom, naŋ ndi. Ma am oc sôm ŋawaê ŋayham asê pi aneŋ lêŋ wanem lau si-ŋga e tiapa yêc gameŋ hoŋ.” [Ais 49:6]
48 Lau gameŋ apa-ŋga dinaŋ sêŋgô yom dau, ma ŋac atac ŋayham sa ma sêtoc Pômdau ndê yom sa. Ma lau hoŋ naŋ Pômdau kêyaliŋ ŋac sa su bu sêtap seŋ sêndöc tali-ŋga sa, naŋ sêkêŋ whiŋ.
49 Ma Pômdau ndê yom gi tiapa gêm gameŋ hoŋ dinaŋ ahuc. 50 Magoc yêc malac dinaŋ lau Israel-ŋga ŋatô sêŋgilí lau bata ti lauwhê tiwaê naŋ sêmbo gôlôwac Israel-ŋga ŋalôm, ma sêkêŋ kisa Pol lu Banabas ma sêmasuc iŋlu su yêc ŋac si gameŋ. 51 Bocdinaŋ iŋlu sêtoŋ kop su yêc si gahi bu tôc lau dau si giso asê, ma sêtêŋ malac Aikoniam si. 52 Ma Anötö kêŋ Ŋalau Dabuŋ gêm lau malac Antiok-ŋga naŋ sêkêŋ whiŋ Yisu, naŋ ahuc, ma sêmbo ti atac ŋayham ŋapaŋ.

*13:14: Malac lu ŋaê Antiok sêyêc. Daŋ yêc gameŋ Siria-ŋga - alic Apo 13:1; ma 14:26. Ma daŋ yêc gameŋ Pisidia-ŋga (alic map).