2
Aö gawhê neŋ gweleŋ sa têŋ mac, ŋahu bu aö atac whiŋ bu mac aŋyalê bu aö gayêm dauŋ su ŋandô tu mac-ŋga, ma tu lau Laodisia-ŋga, ma tu lau sêkêŋ whiŋ-ŋga hoŋ naŋ sêlic aö aŋôŋ dom-ŋga, naŋ bocdinaŋ. Aö tac whiŋ bu mêtê atac whiŋ-ŋga piŋ mac hoŋ dôŋ, ma puc mac dôŋ bu alhac ŋaŋga. Ma yom pi Anötö ndê lêŋ nem lau si-ŋga naŋ muŋ-ŋga yêc siŋ dau, naŋ aö tac whiŋ bu mac aŋyalê tidôŋ andô, e kôm mac alhac ti akêŋ whiŋ ŋaŋga eŋ. Yom dau hêganôŋ Kilisi. Bu yom ti gauc naŋ atu andô ma tôm bu êmwasiŋ yac-ŋga, naŋ Anötö gêm ahuc yêc iŋ-ŋga.
Aö gawhê yom hoŋ dinaŋ sa têŋ mac, ŋahu bu aö gatec bu lau ŋatô sêmbac yom mac ma sêŋsau mac. Bu aö dauŋ gambo gawhiŋ mac dom, tigeŋ yêc aneŋ ŋalôm aö gauc gêm mac ŋapaŋ. Ma aö atac ŋayham atu, bu kayalê bu mac akêŋ whiŋ Kilisi ŋaŋga, ma asa nem lêŋ hoŋ ŋapep.
Dasa neŋ lêŋ tiwakuc tu Kilisi-ŋga
Mac akôc Yisu Kilisi sa su ti mac nem Pômdau, dec akêŋ iŋ tiŋamata nem lêŋ hoŋ. Akôc ŋaŋga yêc iŋ tôm a naŋ ŋawakac gacgeŋ sip nom ŋalôm gi. Ma iŋ ndê ŋaclai po mac nem akêŋ whiŋ sa bu alhac ŋaŋga, alhac yom ŋandô naŋ sêndôhôŋ têŋ mac, naŋ ŋahô. Ma yom anem daŋge Anötö-ŋga nem mac ahuc tôm bêc hoŋ. Ayob daôm ŋapep bu lau tasaŋ si yom ŋambwa-ŋambwa êŋsôŋ mac nem gauc ma êŋgaho mac su yêc yom ŋandô e ati lau gapocwalô-ŋga lec dom. Ŋac si yom dau ŋahu kêkuc abuŋgaci si lêŋ ti mêtê nom-ŋga ŋambwa, ma meŋ akêŋ Kilisi ndê dom.
Bu Anötö kêŋ dau sambuc sip Kilisi ŋalôm, ma meŋ mbo nom gitôm ŋamalac. 10 Kilisi dau iŋ gôliŋ ti ŋaclai hoŋ ŋadau. Ma tu mac nem akêŋ whiŋ piŋ mac dôŋ am damiŋ iŋ-ŋga, dec Anötö ndê mwasiŋ gêm mac ahuc. 11 Kilisi kôm lau Israel-ŋga si †pwac sêsê ŋamlic ŋatô su-ŋga ŋandô sa pi mac lau naŋ ati iŋ ndê. Gêŋ dau hôc asê kêkuc ŋamalac si lêŋ sêsê ŋamlic-ŋga dom, magoc Kilisi dau kôm gweleŋ yêc mac nem ŋalôm gitôm iŋ sê mac nem mêtê sac ŋalôm akwa-ŋga su giŋga. 12 Busaŋgu naŋ mac aliŋ, naŋ piŋ mac dôŋ am damiŋ Kilisi, tôm sêŋsuhuŋ mac awhiŋ iŋ, ma Anötö uŋ mac sa awhiŋ iŋ. Gêŋ dau ŋandô sa tu mac akêŋ whiŋ Anötö, naŋ uŋ Kilisi dau sa akêŋ lau batê-ŋga, naŋ ndê ŋaclai.
13 Muŋ-ŋga, mac ambo atôm lau batê tu mac nem sac-ŋga, ma tu mac asap mêtê ŋalôm akwa-ŋga dôŋ ŋapaŋ-ŋga. Tigeŋ Anötö suc mac nem sac hoŋ kwi, ma kôm mac ati lau ambo tamli tiyham-ŋga awhiŋ Kilisi. 14 Tu yac taŋgilì Anötö ndê yomsu-ŋga, dec yac datôm lau naŋ si bapia tôp-ŋga yêc, ma datôm dom bu dandic tôp dau, dec tac waê bu datap matôc sa. Magoc Anötö kôc bapia tôp-ŋga dau su yêc yac, ma gic pi a gicso dau whiŋ Kilisi. 15 Ma Kilisi ndê mbac ndu pi a gicso dau ti lêŋ bu Anötö ku Sadaŋ ti ndê ŋalau ma ŋaclai sac hoŋ dulu, gitôm ŋgac bata siŋ-ŋga naŋ kôc ŋacyo si wapa siŋ-ŋga hoŋ su, ma wê ŋac gitôm lau gapocwalô-ŋga bu tôc asê tiawê bu ŋac si ŋaclai pacndê sambuc.
Yom pi ŋagôliŋ nom-ŋga
16 Tu dinaŋ-ŋga dec lau ŋatô bu sêŋgôliŋ yom pi mac tu gêŋ naŋ aŋ ti anôm-ŋga, me tu om naŋ lau sêlic tôm wake me ayô me yala-ŋg a, me tu bêc Sabat-ŋga, naŋ aŋgô ŋac si yom dom. 17 Bu gêŋ hoŋ dinaŋ gitôm gêŋ ŋagatu ŋambwa naŋ dalic muŋ su, ma tiŋambu ŋandô meŋ hôc asê. Ma ŋandô dau, naŋ Kilisi. 18 Lau ŋatô sêŋkuc lêŋ ŋalôm akwa-ŋga ma sêtoc dau sa tu ŋac si lêŋ sem akiŋ Kilisi-ŋga. Ŋac sêsôm bu sêpu dau ŋandô, ma sem akiŋ aŋela kêkuc gêŋ ŋatô naŋ sêyêc mbê ma sêlic. Lau kaiŋ dinaŋ b u sêpu mac ma sêsôm bu mac nem a kêŋ whiŋ iŋ gêŋ ŋandô mbasi-ŋga, dec akôc ŋac si yom sa dom. 19 Bu lau kaiŋ dinaŋ sêsap Kilisi, naŋ ti gôlôwac dabuŋ hoŋ si ŋagôlôŋ, naŋ dôŋ dom. Iŋ tawasê piŋ yac hoŋ dôŋ dapitigeŋ, ma gôlôwac d abuŋ kêsôwec ŋa ŋaclai naŋ Anötö dau kêŋ.
20 Aŋgô su naŋ. Têŋ ndoc ŋamalac d aŋ mbac ndu, naŋ ŋagôliŋ ti ŋaclai nom-ŋga gêm gôliŋ iŋ tiyham dom. Ma tu Anötö piŋ mac dôŋ am damiŋ Kilisi-ŋga, dec tôm mac ambac ndu awhiŋ iŋ. Bocdinaŋ tu sake-ŋga mac ambo atôm lau naŋ sêhêgo dau pi ŋagôliŋ nom-ŋga? 21 Lau kaiŋ dinaŋ sic yao gêŋ tidau-tidau ma sêsôm bocdec bu, “Akôc dom, aneŋ ti anôm dom, ma amasec dom.” 22 Yom kaiŋ dinaŋ kêkuc gauc ti ŋagôliŋ naŋ lau nom-ŋga sêndôhôŋ, ma hêganôŋ gêŋ têm kwahic dec-ŋga naŋ taŋ ti danôm ma gêŋ dau meŋ giŋga. 23 Lau naŋ sêsôc ŋagôliŋ kaiŋ dinaŋ ŋapu, naŋ sêŋkuc gauc ŋamalac-ŋga tu lêŋ sênem akiŋ Anötö-ŋga ti sêŋgwiniŋ dau-ŋga ma lêŋ sêkêŋ wapac pi dau ŋamlic-ŋga. Sêtoc lêŋ dau sa gitôm lêŋ ti gauc atu, ma gauc gêm bu oc ndic Pômdau tandô ŋayham. Magoc mba. Lêŋ dau hêganôŋ gêŋ awê-ŋga ŋambwa, ma oc tôm dom bu nem ŋac si ŋalôm kwi e sêhu lêŋ ŋalôm ŋagalac-ŋga siŋ.