3
Kilisi ti yac neŋ dambo taŋli ŋahu
Anötö uŋ mac sa awhiŋ Kilisi, ma kwahic dec iŋ ndöc Anötö ndê andô-ŋga yêc undambê. Tu dinaŋ-ŋga dec asa nem lêŋ ti tamkwê gêŋ undambê-ŋga eŋ. Gauc nem gêŋ nom-ŋga êŋlêc dom. Gauc nem gêŋ undambê-ŋga hôc gêlêc. Bu mac ambac ndu su awhiŋ Kilisi, ma mac nem ŋahu ŋ andô ambo tamli awhiŋ Kilisi-ŋga, naŋ yêc siŋ dau yêc Anötö-ŋga. Têŋ ndoc mac nem tamli ŋahu Kilisi dau meŋ hôc asê, naŋ Anötö oc tôc mac nem lêŋ ambo tamli-ŋga asê tiawê, ma mac oc alhac awhiŋ Kilisi ti ŋawasi atu.
Lêŋ ŋalôm akwa-ŋga
Bocdinaŋ ahu mêtê sac hoŋ naŋ meŋ akêŋ ŋalôm akwa, naŋ siŋ. Mêtê dau gitôm mac nem ŋacyo daŋ naŋ kalhac seŋ andöc tamli-ŋga ahuc, bocdinaŋ andic iŋ ndu. Mêtê kaiŋ bocdec ahu hoŋ siŋ, mêtê mockaiŋ-ŋga, mêtê ŋadômbwi, ma mêtê sac-sac ŋalôm ŋagalac-ŋga. Ma ayob daôm bu aŋkuc lau naŋ sêkêŋ awa ti wapa nom-ŋga kalhac si gauc ŋamata ŋapaŋ, naŋ dom. Bu lêŋ dau gitôm ŋac sem akiŋ anötö gwam. Lau hoŋ naŋ sêsa lêŋ kaiŋ dinaŋ, oc sêtap Anötö ndê atac ŋandê sa. Muŋ-ŋga, mac daôm akôc gauc tôm ŋac lau dinaŋ sêkôc, ma aŋkuc ŋac si mêtê sac. Magoc kwahic dec ahu mêtê sac hoŋ siŋ. Atac ŋandê têŋ lau me alic ŋac sac dom, ŋalôm li sa dom, ma ayob nem whamsuŋ bu asôm yom sac-sac apu lau-ŋga ti yom mayaŋ-ŋga dom. Ma asôm yom tasaŋ têŋ nem asidôwai dom. Gauc nem bu mac ahu lêŋ ŋalôm akwa-ŋga siŋ su, dec akôm mêtê kaiŋ dinaŋ tiyham dom. 10 Ma asa nem lêŋ ti ŋalôm wakuc. Bu Anötö, naŋ kêmasaŋ ŋamalac bu sênem iŋ aŋgô sêmbo nom, naŋ gêm gweleŋ pi mac mbo, tu bu mac atiwakuc, ma tu bu mac aŋyalê iŋ ti ndê lêŋ gitêŋ tidôŋ. 11 Ma yac lau naŋ dasa lêŋ wakuc dinaŋ, naŋ dahêgo dauŋ tu yac neŋ ŋahu nom-ŋga tiyham dom. Yac bu lau Grik me lau Israel-ŋga, gai me lau aŋgô batac, lau naŋ taŋkuc pwac sêsê ŋamlic-ŋga me taŋkuc dom, lau akiŋ ŋambwa me lau naŋ dau sêmbo si gêŋ, naŋ Anötö gauc gêm lêŋ hoŋ dinaŋ ŋadaŋ hôc gêlêc su dom. Gêŋ tigeŋ naŋ gêŋ atu têŋ iŋ, naŋ Kilisi piŋ yac hoŋ dôŋ dati iŋ ndê.
Lêŋ ŋalôm wakuc-ŋga
12 Anötö tac whiŋ mac ma kêyaliŋ mac sa ati iŋ ndê lau dabuŋ. Tu dinaŋ-ŋga dec asap mêtê ŋayham bocdec dôŋ gitôm mac asôc ti nem ŋakwê. Tamwalô lau ma atac apu ŋac ti nem ŋalôm sambuc, aŋgwiniŋ daôm, asa lêŋ malô, ma akôc nem ŋalôm dôŋ. 13 Asa naŋ ndê asidôwa kôm sac têŋ iŋ, naŋ kôc ndê ŋalôm dôŋ bu hôc ŋawapac dau, ma suc iŋ ndê sac kwi. Asuc sac naŋ asidôwai sêkôm têŋ mac naŋ kwi, tôm Pômdau dau suc mac nem kwi. 14 Ma asap mêtê atac whiŋ-ŋga dôŋ, bu mêtê dau piŋ mêtê ŋayham-ŋayham hoŋ dôŋ sêpitigeŋ. 15 Kilisi ndê yom malô nem gôliŋ mac nem ŋalôm. Bu Anötö kêgalêm mac sa bu ati gôlôwac dabuŋ tigeŋ, naŋ yom malô dau piŋ mac dôŋ. Ma anem daŋge Anötö ŋapaŋ. 16 Kilisi ndê yom ŋandô nem mac nem ŋalôm ahuc sambuc, dec kêŋ gauc ŋayham têŋ mac bu anem la ti andôhôŋ têŋ daôm. Anem wê yêc Buku Wê-ŋga, ti wê dabuŋ ma wê ŋatô naŋ Ŋalau Dabuŋ kêŋ têŋ mac, bu ampiŋ Anötö ma anem daŋge iŋ ti nem ŋalôm sambuc. 17 Gêŋ hoŋ naŋ mac akôm ti yom hoŋ naŋ asôm, naŋ akôm tu Pômdau Yisu ndê ŋaê-ŋga. Ma anem daŋge Damaŋ Anötö tu Kilisi-ŋga.
Damba ti dindai ma balêkoc si ŋagôliŋ ŋatô
18 Mac lauwhê, asôc nem ŋgaci ŋapu, bu lêŋ dinaŋ gic waê lauwhê naŋ sêkêŋ whiŋ Kilisi. 19 Ma mac lauŋgac, atac whiŋ nem lauwhê ma atigasec ŋac dom. 20 Balêkoc, mac daŋam wambu yom hoŋ naŋ dinam ti damami sêsôm têŋ mac. Bu lêŋ dinaŋ gic Pômdau tandô ŋayham. 21 Mac dambai, ali nem balêkoc si ŋalôm sa dom. Ayob ŋac ŋapep tu bu ŋac lic ŋakam sa e sêtec lêŋ ŋayham lec dom.
Lau akiŋ ma ŋadaui si ŋagôliŋ
22 Mac lau akiŋ, asôc nem ŋadaui nom-ŋga si yom hoŋ ŋapu. Anem akiŋ tu bu mac nem ŋadaui sêlic mac ŋayham-ŋga ŋambwa lec dom. Mba. Mac nem ŋadaui bu sêmbo sêwhiŋ mac me sêmbo dom, magoc akôm nem gweleŋ hoŋ ŋapep eŋ. Anem akiŋ ti nem ŋalôm sambuc, ma atôc asê bu mac atoc Pômdau sa. 23 Akôm gêŋ hoŋ ti nem ŋalôm sambuc eŋ, gitôm mac am akiŋ Pômdau, ma tôm mac am akiŋ lau nom-ŋga tawasê dom. 24 Mac aŋyalê su bu mac am akiŋ Kilisi mac nem Pômdau, ma iŋ oc kêŋ mac awêkaiŋ nem gêŋ lêŋsêm yêc undambê ti mac nem ŋagêyô ŋayham. 25 Magoc asa naŋ kôm giso, naŋ oc tap ndê ŋagêyô sa. Ma Anötö oc toc ŋamalac daŋ sa hôc gêlêc daŋ dom. Iŋ oc êŋsahê yac hoŋ ŋa saê tigeŋ.