4
Mac ŋadaui, aŋyalê ŋapep bu mac daôm nem Ŋadau mbo undambê, ma bocdinaŋ ayob nem lau akiŋ ŋapep, ma ŋaôli bocke naŋ gic ŋac ŋawaê, naŋ akêŋ têŋ ŋac.
Pol gêm la lau Kolosi-ŋga
Anem ali ma asap mêtê dateŋ mbec-ŋga ti danem daŋge Anötö-ŋga dôŋ ŋaŋga. Ma ateŋ mbec tu yac-ŋga whiŋ, bu Anötö lêc gatam su têŋ yac bu ahoc iŋ ndê yom asê, ma bu awhê yom pi Kilisi naŋ muŋ-ŋga yêc siŋ dau, naŋ sa tiawê. Tu Kilisi ndê yom dinaŋ-ŋga dec aö gandöc gapocwalô. Ateŋ mbec bu Anötö puc aö dôŋ bu wakôm neŋ gweleŋ ŋapep, ma wawhê yom dau sa yêc awê eŋ. Asa nem lêŋ ambo lau sêkêŋ whiŋ dom-ŋga ŋalôm ti gauc eŋ. Ma aŋsalê lêŋ tu bu atôc Kilisi têŋ ŋac tôm bêc hoŋ. Akôc gauc ŋapep pi yom asôm-ŋga bu asôm yom êmwasiŋ lau ti nem ŋac sa-ŋga, ma aô lau si yom ŋalêŋ ŋayham.
Pol sôm bu êŋkiŋ Tikikus lu Onesimus sêtêŋ Kolosi sêndi
7-8 Kwahic dec aö bu waŋkiŋ yac neŋ asidôwa ma ŋgac atac whiŋ-ŋga Tikikus têŋ mac loc. Iŋ kalhac ŋaŋga ma gêm akiŋ Pômdau whiŋ aö. Aö waŋkiŋ iŋ loc bu ndic miŋ aneŋ yom, ma asidôwai gameŋ dindec-ŋga si yom hoŋ têŋ mac. Ma iŋ oc nem malô mac nem ŋalôm. Ma aö waŋkiŋ Onesimus, naŋ mac nem daŋ ma yac mba asidôwa atac whiŋ-ŋga naŋ kêŋ whiŋ ŋaŋga eŋ, whiŋ Tikikus têŋ mac loc. Iŋlu oc sêndic miŋ yom gameŋ dindec-ŋga hoŋ têŋ mac.
Pol kêŋ ndê acsalô têŋ lau ŋatô
10 A ristakus, naŋ ndöc gapocwalô whiŋ aö, naŋ kêŋ ndê acsalô têŋ mac, ma Banabas ndê têŋgac Mak kôm acsalô têŋ mac bocdinaŋ. Mak bu hôc asê mac, dec akôm tôm aö gasôm têŋ mac muŋ su, ma akôc iŋ sa. 11 Ma Jisas, ŋgac naŋ sêsam iŋ ndê ŋaê daŋ bu Justus, naŋ kêŋ ndê acsalô têŋ mac whiŋ. Ŋac lau tö dinaŋ sêmbo sêwhiŋ aö ma sem malô aneŋ ŋalôm. Ŋac lau Israel-ŋga naŋ sêkêŋ whiŋ Kilisi, ma sem gweleŋ sêwhiŋ aö ma yac ahoc ŋawaê pi Anötö ndê gôliŋ asê. Lau Israel-ŋga daêsam sêmbo sêwhiŋ aö dom, ŋac lau tö dinaŋ solop. 12 Ma Epapras, Kilisi ndê ŋgac akiŋ, naŋ mac daôm nem daŋ, naŋ kêŋ ndê acsalô têŋ mac bocdinaŋ. Iŋ tôm bêc hoŋ teŋ mbec tu mac-ŋga bu mac alhac ŋaŋga atôm lau gwalam akwa akêŋ whiŋ-ŋga, ma asa nem lêŋ hoŋ tôm Anötö tac whiŋ. 13 Aö wasôm yom ŋandô têŋ mac bu iŋ yêm dau su ŋandô tu mac-ŋga ŋapaŋ, ma tu lau sêkêŋ whiŋ-ŋga naŋ sêmbo malac Laodisia ma malac Hierapolis-ŋga bocdinaŋ.
14 Luk, dokta naŋ yac atac whiŋ, lu Demas sêkêŋ si acsalô têŋ mac whiŋ. 15 Akêŋ yac mba acsalô têŋ asidôwai Laodisia-ŋga, ma têŋ lau sêkêŋ whiŋ-ŋga naŋ sêkac sa yêc Nimpa ndê andu tu sêlic om-ŋga, ma têŋ Nimpa dau bocdinaŋ.
16 Têŋ ndoc sêsam bapia dindec têŋ mac su, naŋ akêŋ têŋ gôlôwac dabuŋ yêc Laodisia bu ŋac sêsam whiŋ. Ma bapia naŋ aö gakêŋ têŋ ŋac, naŋ sêkêŋ têŋ mac asam bocdinaŋ. 17 Asôm têŋ Akipus bu sap sakiŋ naŋ Pômdau kêŋ sip iŋ amba, naŋ dôŋ, ma kôm ŋapaŋ e ndic dabiŋ.
18 Aneŋ ŋaê Pol dec, gato ŋa aö dauŋ amaŋ. Aö gacgeŋ gandöc gapocwalô, dec wandac mac bu gauc nem aö. Anötö ndê mwasiŋ whiŋ mac hoŋ.