4
Sadaŋ kêtôm Yisu
(Mak 1:12-13; Luk 4:1-13)
Tiŋambu Ŋalau Dabuŋ wê Yisu sa gameŋ sawa gi, bu †Sadaŋ êntôm iŋ. Yisu gêŋ gêŋ daŋ dom tôm acsalô 40 ma ôbwêc 40, ma tiŋambu gêŋ yô iŋ ŋandô. Ma têŋ dinaŋ Sadaŋ hôc asê iŋ ma sôm têŋ iŋ, “Am Anötö ndê Atu, a? Bocdinaŋ sôm têŋ hoc dindec bu sênem dau kwi ti gêŋ daneŋ-ŋga.” Magoc Yisu ô yom ma sôm, “Mba! Sêto Anötö ndê yom yêc bocdec bu, ‘Gêŋ daneŋ-ŋga ŋambwa kêŋ lau sêndöc tali dom. Ŋac daŋga wambu yom hoŋ naŋ Anötö sôm, dec ŋac oc sêndöc tali.’ ”
Goc Sadaŋ kôc iŋ sa pi malac dabuŋ Jerusalem gi, ma kêŋ iŋ kalhac †lôm dabuŋ ŋapoc lôlôc. Ma sôm têŋ iŋ, “Am Anötö ndê Atu, a? Bocdinaŋ pwê sip ndi. Am oc tisac dom, bu sêto yom yêc bocdec bu, ‘Pômdau oc êŋkiŋ ndê aŋela bu sêyob am, ma sêpê am sa lôlôc bu am tiŋ gahim pi hoc daŋ dom.’ Magoc Yisu sôm têŋ iŋ, “Mba! Sêto yom daŋ tiyham yêc bocdec bu, ‘Êmsahê Pômdau am nem Anötö dom.’ ”
Goc Sadaŋ kôc iŋ sa, ma lu sêpi lôc baliŋ daŋ si. Ma gameŋ hoŋ naŋ kiŋ nom-ŋga sem gôliŋ, ma kiŋ dau si awa ti gêŋ ŋayham-ŋayham hoŋ, naŋ Sadaŋ tôc têŋ Yisu. Ma sôm, “Am bu pôŋ hamduc têŋ aö ma nem akiŋ aö, goc wakêŋ gêŋ hoŋ dec sip am amam.” 10 Magoc Yisu sôm têŋ iŋ, “Mba, Sadaŋ! Am kôc daôm sa ndi! Sêto yom yêc bocdec bu, ‘Pôŋ hamduc têŋ Pômdau am nem Anötö, ma nem akiŋ iŋ tawasê.’ ” 11 Têŋ dinaŋ Sadaŋ hu iŋ siŋ, ma aŋela sêmeŋ ma sem akiŋ iŋ.
Yisu gic hu ndê gweleŋ
12 Tiŋambu †Herod kêkiŋ ndê lau siŋ-ŋga si ma sêkôc Jon dôŋ, ma sêkêŋ iŋ ndöc gapocwalô. Ma têŋ ndoc Yisu ŋgô ŋawaê, goc iŋ mbu têŋ gameŋ Galili-ŋga gi. 13 Iŋ gi ndöc malac Nasaret dom, magoc iŋ gi ndöc Kapenaom, malac naŋ yêc kêpiŋ Bugictoŋ Galili-ŋga. Muŋ-ŋga andô †Jakob ndê atu lu, Sebulun lu Naptali sêwêkaiŋ nom yêc gameŋ dinaŋ. 14 Ŋalêŋ dinaŋ yom naŋ propet Aisaya to muŋ su, naŋ ŋandô sa. Yom dau bocdec bu:
15-16 Ŋawê atu daŋ meŋ pô lau naŋ sêndöc Sebulun lu Naptali si gameŋ naŋ yêc kêpiŋ bugictoŋ, ma yêc Bu Jordan ŋamakê. Gameŋ Galili-ŋga dinaŋ sêsam bu lau apa si gameŋ, ma lau naŋ sêndöc dinaŋ, naŋ sêmbo tôm lau naŋ ŋasec atu kôm ŋac ahuc, ma tôm lau naŋ sêmpiŋ bu sêmbac ndu. Magoc kwahic dec sêlic ŋawê atu su. [Ais 9:1-2]
17 Têŋ ndoc dinaŋ Yisu gic hu ndê gweleŋ nem mêtê lau-ŋga, ma iŋ hoc yom asê têŋ lau bocdec bu, “Anötö ndê gôliŋ meŋ kêpiŋ su. Bocdinaŋ anem daôm kwi, ma ahu mêtê sac siŋ.”
Yisu mbwêc lau hale tu sêŋkuc iŋ-ŋga
(Mak 1:16-20; Luk 5:1-11; Jon 1:35-42)
18 Têŋ bêc daŋ Yisu kêsêlêŋ mbo Bugictoŋ Galili-ŋga ŋamakê. Ma iŋ gêlic Saimon naŋ ndê ŋaê daŋ Pita, lu asi Andru. Iŋlu sêkêŋ wasaŋ sêmbo, bu iŋlu ŋgac sêkôc i-ŋga lu. 19 Goc Yisu sôm têŋ iŋlu, “Amlu ameŋ aŋkuc aö, ma aö wakêŋ amlu ahê ŋamalac sêmeŋ sêŋkuc aö, tôm naŋ kwahic dec amlu ahê i.” 20 Ma ŋagahô iŋlu sêtec si wasaŋ yêc, ma sêŋkuc iŋ.
21 Sêŋsêlêŋ si, ma Yisu gêlic Sebedi ndê atu lu, naŋ Jems lu Jon. Sêndöc waŋ sêwhiŋ damba Sebedi, ma sêpô si wasaŋ kic sêmbo. Yisu mbwêc iŋlu bu sêmeŋ sêŋkuc iŋ, 22 ma ŋagahô iŋlu sêhu damba ti waŋ siŋ, ma sêŋkuc Yisu.
Yisu gêm lau gêmbac sa
23 Dinaŋ su, goc Yisu kêsêlêŋ golom-golom malac yêc gameŋ Galili-ŋga. Iŋ kêdôhôŋ lau mbo †lôm wê-ŋga, ma gêm mêtê ŋawaê ŋayham pi Anötö ndê gôliŋ. Ma iŋ kôm lau ti gêmbac tidau-tidau hoŋ ŋayham sa. 24 Ŋawaê pi gêŋ dau gêm gameŋ Siria-ŋga hoŋ ahuc, ma tu dinaŋ-ŋga lau sêkôc ŋac si lau gêmbac hoŋ sêtêŋ Yisu si, ma iŋ kôm ŋac ŋayham sa. Lau naŋ sêhôc ŋandê atu, lau ti ŋalau sac, lau bôliŋ, ma lau deŋdeŋ ti mboloctê, lau ti ŋawapac hoŋ dinaŋ iŋ gêm ŋac sa. 25 Ma lau daêsam sêsa si ma sêŋkuc iŋ. Ŋatô sêmeŋ akêŋ gameŋ Galili-ŋga, ma ŋatô akêŋ gameŋ Dekapolis-ŋga.* Dekapolis - ŋaê dinaŋ danem kwi bu ‘malac amaŋlu.’ Malac amaŋlu dinaŋ sêyêc Bugictoŋ Galili-ŋga ŋagameŋ têŋ ac pi-ŋga. Ma ŋatô sêmeŋ akêŋ malac Jerusalem ma malac hoŋ yêc gameŋ Judia-ŋga, ma ŋatô sêmeŋ akêŋ Bu Jordan ŋadaŋga.

*4:25: Dekapolis - ŋaê dinaŋ danem kwi bu ‘malac amaŋlu.’ Malac amaŋlu dinaŋ sêyêc Bugictoŋ Galili-ŋga ŋagameŋ têŋ ac pi-ŋga.