5
Yisu gêm mêtê mbo lôc
(Luk 6:20-23)
Têŋ bêc daŋ Yisu gêlic bu lau daêsam sêŋkuc iŋ, goc pi lôc daŋ gi. Iŋ ndöc sic, ma iŋ ndê †sêŋomi sêtigasuc iŋ. Ma iŋ gic hu kêdôhôŋ ŋac ma sôm,
“Anötö ndê mwasiŋ gic waê lau naŋ sêŋgwiniŋ dau yêc iŋ aŋgô-ŋga. Iŋ gêlic ŋayham bu kôc ŋac sa sêmbo iŋ ndê gôliŋ ŋapu.
Anötö ndê mwasiŋ gic waê lau naŋ sêndöc ti ŋalôm ŋawapac. Iŋ oc kôm ŋac si ŋalôm timalô.
Anötö ndê mwasiŋ gic waê lau ti lêŋ malô ma yom malô. Bu ŋac oc sêwêkaiŋ gameŋ nom-ŋga sambob.
Anötö ndê mwasiŋ gic waê lau naŋ atac whiŋ ndu andô bu sêsa lêŋ gitêŋ eŋ. Iŋ oc nem ŋac sa sêti lau gitêŋ ŋandô.
Anötö ndê mwasiŋ gic waê lau naŋ tawalô lau. Iŋ oc tawalô ŋac.
Anötö ndê mwasiŋ gic waê lau ti ŋalôm ŋawasi. Ŋac oc sêlic Anötö.
Anötö ndê mwasiŋ gic waê lau naŋ sêŋsalê lêŋ tu sêmbo ti yom malô-ŋga. Iŋ oc sam ŋac bu iŋ dau atui awhê ma ŋgac.
10 Anötö ndê mwasiŋ gic waê lau naŋ sêtap kisa sa tu sêsa Anötö ndê lêŋ gitêŋ-ŋga. Iŋ gêlic ŋayham bu kôc ŋac sa sêmbo iŋ ndê gôliŋ ŋapu.
11 “Têŋ ndoc lau sêkêŋ kisa mac ma sêpu mac ti sêŋgôliŋ yom sac daêsam pi mac tu mac aŋkuc aö-ŋga, naŋ ahêgo daôm dom. Bu Anötö oc êmwasiŋ mac. 12 Atac ŋayham ma atisambuc, bu Anötö oc kêŋ ŋaôli ŋayham têŋ mac yêc undambê. Ma gauc nem bu ŋalêŋ tigeŋ, lau sêkêŋ kisa Anötö ndê lau propet naŋ sêmbo muŋ su.”
Anötö ndê lau sêtôm gwêc so ma sêtôm ŋawê
13 Ma Yisu sôm, “Dakêŋ gwêc so sip gêŋ daneŋ-ŋga bu dakôm gêŋ dau ŋayham. Ma mac ambo lau nom-ŋga ŋalôm atôm gwêc so. Tigeŋ gwêc so bu ŋamakic niŋga, oc dakôm ŋamakic sa tiyham ŋalêŋ nde? Iŋ tisac su, ma tambaliŋ siŋ niŋga, ma lau sêkwê dôŋ.
14 “Ma mac ambo nom atôm ŋawê bu pô gameŋ. Malac daŋ bu yêc lôc, oc tôm dom bu siŋ dau kwi. 15 Ma têŋ ndoc datuŋ lam asê, oc taŋgatöc ŋa suc ahuc dom. Taŋkiŋ sa bu ŋawê pô gameŋ hoŋ. 16 Bocdinaŋ, akôm mêtê ŋayham yêc lau hoŋ aŋgô-ŋga, naŋ gitôm mac nem ŋawê bu pô gameŋ. Ma lau oc sêlic mac nem mêtê ŋayham, ma sêmpiŋ Damam undambê-ŋga.”
Yisu sôm yom pi yomsu ma propet si yom
17 “Gauc nem dom bu aö gameŋ tu waseŋ Anötö ndê yom naŋ Moses ti lau propet sêto yêc, naŋ su-ŋga. Aö gameŋ tu waseŋ su-ŋga dom, tigeŋ tu wakôm yom dau ŋandô sa-ŋga. 18 Yomandô, aö wasôm têŋ mac bu undambê ti nom bu niŋga, magoc yom ŋalhô sauŋ daŋ oc niŋga yêc yomsu dom e aö dauŋ wandic dabiŋ gêŋ hoŋ. 19 Asa naŋ kêgilì yomsu naŋ hêganôŋ gêŋ sauŋ andô daŋ, me kêdôhôŋ lau ŋatô bu sêkôm bocdinaŋ, naŋ ti ŋamalac waêmba yêc Anötö ndê gôliŋ ŋapu. Magoc asa naŋ daŋga wambu Anötö ndê yomsu, ma kêdôhôŋ lau ŋatô bu sêkôm bocdinaŋ, naŋ ti ŋamalac tiwaê yêc Anötö ndê gôliŋ ŋapu. 20 Aŋgô! Lau Palêsai ti †kêdôhôŋ-waga yomsu-ŋga sêŋsahê ŋaŋga bu sêti lau gitêŋ, tigeŋ aö wasôm têŋ mac, bu mac bu ati lau gitêŋ ahôc gêlêc ŋac dom, dec oc tôm dom bu mac ambo Anötö ndê gôliŋ ŋapu.”
Yomsu dandic ŋamalac ndu-ŋga ŋahu
21 Ma Yisu sôm têŋ ŋac, “Mac aŋyalê yom naŋ Anötö kêŋ têŋ abaŋi bocdec bu, ‘Ndic ŋamalac ndu dom.’ Ma ‘Asa naŋ bu ndic ŋamalac ndu, naŋ oc tap ŋagêyô sa.’ 22 Tigeŋ kwahic dec aö wasôm têŋ mac, bu asa naŋ tac ŋandê têŋ ŋamalac daŋ, naŋ oc tap ŋagêyô sa gitôm iŋ naŋ gic ŋamalac ndu. Ma mac nem ŋagôliŋ daŋ sôm bu lau atu-tu sêmatôc ŋamalac naŋ sam ndê asidôwa bu ŋamalac gauc mbasi-ŋga. Magoc aö wasôm têŋ mac, bu asa naŋ sôm yom kaiŋ dinaŋ, naŋ gitôm bu tap ŋagêyô lambwam-ŋga sa.
23 “Bocdinaŋ têŋ ndoc am bu lic om ma bu kêŋ nem da têŋ Anötö, ma bu gauc nem yom daŋ yêc amlu ŋamalac daŋ ŋasawa, 24 naŋ goc hu nem da siŋ yêc alta ŋamakê ma sa ndi tap ŋamalac dau sa. Gêŋ ŋamata-ŋga amlu amasaŋ yom naŋ yêc amlu ŋasawa, goc mbu ndi ma kêŋ nem da têŋ Anötö.
25 “Ma am nem tôp bu yêc ŋamalac daŋ, ma iŋ bu wê am têŋ ŋgac êmatôc yom-ŋga ndi, naŋ êmasaŋ yom têŋ iŋ ŋagahô, têŋ ndoc amlu aŋsêlêŋ ambo seŋ. Ma bocdinaŋ ŋgac dau oc kêŋ am têŋ ŋgac êmatôc yom-ŋga dom. Bu mba, mboe ŋgac êmatôc yom-ŋga oc kêŋ am têŋ ŋgac yob gapocwalô-ŋga, ma iŋ êmbaliŋ am sôc gapoc-walô ndi. 26 Aö wasôm yom ŋandô têŋ am, am oc ndöc gapocwalô ŋapaŋ e am ndic nem tôp hoŋ pacndê.”
Yomsu mockaiŋ-ŋga ŋahu
27 “Ma mac aŋyalê yom naŋ Moses to bocdec bu, ‘Kôm gêŋ mockaiŋ-ŋga dom.’ 28 Tigeŋ kwahic dec aö wasôm têŋ mac, ŋgac daŋ bu tahê awhê daŋ e ŋalôm ŋagalac, naŋ gitôm iŋ kôm mêtê mockaiŋ-ŋga têŋ iŋ su, yêc iŋ ndê ŋalôm.
29 “Am tanôm daŋga bu hê am têŋ sac, goc kip tanôm dinaŋ sa ma êmbaliŋ niŋga. Am tanôm daŋ bu niŋga, naŋ hôc gêlêc am tanôm lu yêc ma hê am bu kôm sac, ma tiŋambu Anötö kêŋ am sip ya lambwam-ŋga ti ŋamlic sambuc ndi. 30 Ma amam daŋga bu tim am, goc tim kic ma êmbaliŋ niŋga. Amam daŋ bu niŋga, naŋ hôc gêlêc am mbo ti amam lu-lu ma kôm sac su, ma tiŋambu sip ya lambwam-ŋga ti ŋamlic sambuc ndi.”
Awhê lu ŋgac sêhu dau siŋ dom
31 “Ma Moses to yom daŋ bocdec bu, ‘Ŋgac daŋ naŋ gauc gêm bu hu nawhê siŋ, naŋ kêŋ bapia sêhu dau siŋ-ŋga têŋ nawhê, goc hu iŋ siŋ.’ 32 Tigeŋ aö wasôm têŋ mac, bu yom tigeŋ yêc bu ŋgac hu iŋ nawhê siŋ, naŋ awhê dau kôm mêtê mockaiŋ-ŋga whiŋ ŋgac daŋ. Ŋgac daŋ bu hu nawhê siŋ ŋambwa, naŋ kôm iŋ ti awhê mockaiŋ-ŋga. Ma ŋgac wakuc daŋ bu nem awhê dau, naŋ kôm mêtê mockaiŋ-ŋga* Lau ŋatô gauc gêm bu yom dau ŋahu bocdec. Ŋgac daŋ bu hu ndê nawhê siŋ ŋambwa, ma awhê dau bu mbo tawasê, dec lau ŋatô oc gauc nem bu iŋ nakweŋ hu iŋ siŋ tu iŋ kôm mêtê mockaiŋ-ŋga whiŋ ŋgac daŋ, ma bocdinaŋ ŋac oc sêlic iŋ tôm awhê mockaiŋ-ŋga. Ma lau ŋatô gauc gêm bu yom dau ŋahu bocdec. Têŋ ndoc awhê dinaŋ nakweŋ hu iŋ siŋ, goc iŋ oc nem ŋgac wakuc. Tigeŋ Anötö gêlic bu iŋ nakweŋ hu iŋ siŋ ŋambwa, dec iŋlu si yom sênem dau-ŋga gacgeŋ yêc. Bocdinaŋ awhê dau lu nakweŋ wakuc sêkôm mêtê mockaiŋ-ŋga yêc Anötö aŋgô-ŋga. whiŋ.”
Dasôm yom tidôŋ goc dakôm ŋandô sa
33 “Mac aŋyalê yom daŋ tiyham naŋ Anötö kêŋ têŋ abaŋi bocdec bu, ‘Yom bocke naŋ mac amatiŋ tidôŋ, naŋ akôm popoc dom,’ ma ‘Yom naŋ mac bu apuc dôŋ bu yomandô yêc Pômdau aŋgô-ŋga, naŋ akôm ŋandô sa.’ 34-35 Magoc aö wasôm têŋ mac, bu asôm yom daŋ tu apuc nem yom dôŋ-ŋga dom. Asôm yom pi undambê me pi nom tu bu apuc nem yom dôŋ-ŋga dom, ŋahu bu Anötö iŋ undambê ti nom ŋadau. Ma asôm yom pi Jerusalem dom, bu Anötö kêyaliŋ malac dau sa ti iŋ ndê kiŋ atu ndê malac. 36 Ma asôm yom pi nem ŋagôlôŋ dom, bu mac atôm dom bu akôm nem kêclauŋ daŋ tisêp me tiyec. 37 Asa bu lôc bu kôm gêŋ daŋ, naŋ sôm ‘Aêc, aö wakôm,’ ma bu kôm dom goc sôm, ‘Mba, aö wakôm dom.’ Yom ŋatô bocke naŋ mac asôm tu apuc yom dau dôŋ-ŋga, naŋ meŋ akêŋ Sadaŋ ndê.”
Daô sac naŋ sêkôm têŋ yac, naŋ dom
38 “Ma mac aŋyalê yom naŋ Moses to bocdec bu, ‘Ŋamalac daŋ bu ndic am tanôm tisac, naŋ ndic iŋ ndê ô. Ma asa naŋ tuc nem ŋalhôm daŋ dulu, naŋ tuc iŋ ndê dulu ô.’ 39 Tigeŋ aö wasôm têŋ mac bu akôm mêtê sac ô mêtê sac naŋ lau sêkôm têŋ mac, naŋ dom. Daŋ bu tap am sip alim andô daŋga, naŋ kêŋ daŋga bu iŋ ndic whiŋ. 40 Ma ŋgac daŋ bu wê am têŋ lau sêmatôc yom-ŋga, ma iŋ tac whiŋ bu am nemlhi iŋ ŋa am nem gêŋ sauŋ daŋ, goc kêŋ nem gêŋ atu têŋ iŋ whiŋ. 41 Ma lau †Rom-ŋga si ŋgac siŋ-ŋga daŋ bu kac yom am bu hoŋ iŋ ndê wapa seŋ ŋasawa apê, goc hoŋ wapa dau êmsêlêŋ seŋ ŋasawa baliŋ whiŋ iŋ ndi. 42 Êmgamiŋ nem gêŋ têŋ lau naŋ sêteŋ gêŋ têŋ am, naŋ dom, ma daŋ bu ndac am bu nem iŋ sa ŋa gêŋ daŋ, naŋ puc dômwêm iŋ dom.”
Atac whiŋ nem ŋacyo
(Luk 6:27-36)
43 “Ma mac aŋyalê yom naŋ Moses to bocdec bu, ‘Atac whiŋ nem lau meŋpaŋ am-ŋga,’ ma yom naŋ lau sêsôm bocdec bu, ‘Atac tec nem ŋacyo.’ 44 Tigeŋ aö wasôm têŋ mac bu atac whiŋ nem ŋacyo, ma ateŋ mbec tu lau naŋ sêkêŋ kisa mac-ŋga. 45 Mac bu akôm boc-dinaŋ, goc Damam undambê-ŋga oc sam mac bu iŋ atui awhê ma ŋgac. Iŋ dau kêŋ ndê ac pi pô lau sac ti lau ŋayham, ma kêŋ u gic lau gitêŋ ti lau naŋ sêsa lêŋ giso. 46 Lau sac ma lau naŋ sêkôc takis-ŋga atac whiŋ lau naŋ atac whiŋ ŋac, ma sêtec lau naŋ sêtec ŋac. Mac bu aŋkuc ŋac si mêtê, dec tu sake-ŋga Anötö oc lic mac ŋayham? 47 Lau sambuc sêtoc dau si asidôwai sa, magoc sêtec lau ŋatô. Bocdinaŋ mac bu atoc nem asidôwai tawasê sa, dec tu sake-ŋga Anötö oc lic mac ŋayham hôc gêlêc lau sambuc? 48 Akôc gauc pi yom hoŋ dinaŋ, ma akôm mêtê solop eŋ, tôm Damam undambê-ŋga ndê mêtê.”

*5:32: Lau ŋatô gauc gêm bu yom dau ŋahu bocdec. Ŋgac daŋ bu hu ndê nawhê siŋ ŋambwa, ma awhê dau bu mbo tawasê, dec lau ŋatô oc gauc nem bu iŋ nakweŋ hu iŋ siŋ tu iŋ kôm mêtê mockaiŋ-ŋga whiŋ ŋgac daŋ, ma bocdinaŋ ŋac oc sêlic iŋ tôm awhê mockaiŋ-ŋga. Ma lau ŋatô gauc gêm bu yom dau ŋahu bocdec. Têŋ ndoc awhê dinaŋ nakweŋ hu iŋ siŋ, goc iŋ oc nem ŋgac wakuc. Tigeŋ Anötö gêlic bu iŋ nakweŋ hu iŋ siŋ ŋambwa, dec iŋlu si yom sênem dau-ŋga gacgeŋ yêc. Bocdinaŋ awhê dau lu nakweŋ wakuc sêkôm mêtê mockaiŋ-ŋga yêc Anötö aŋgô-ŋga.