3
Yisu kôm ŋgac amba balê ŋayham sa têŋ bêc Sabat-ŋga
(Mat 12:9-14; Luk 6:6-11)
Têŋ bêc daŋ tiyham Yisu sôc lôm wê-ŋga gi. Ma ŋgac amba tibalê daŋ ndöc. Palêsai ŋatô sêŋsalê yom bu sêŋgôliŋ pi Yisu, dec sêtip iŋ ŋapep bu mboe iŋ oc kôm ŋgac dau ŋayham sa têŋ bêc Sabat-ŋga, dec ŋac oc sêsôm bu iŋ kêgilì yomsu Sabat-ŋga. Yisu sôm têŋ ŋgac naŋ amba tibalê, “Tisa, ma lhac ŋalhu whiŋ aö.” Dec iŋ ndac lau hoŋ bocdec bu, “Gêŋ bocke oc êŋgilì yomsu Sabat-ŋga? Dakôm ŋayham têŋ lau, me dakôm sac têŋ lau? Danem ŋamalac sa, me datec ŋac sêmbac ndu?” Magoc ŋac hoŋ sem dôŋ. Iŋ tahê ŋac ma tac ŋandê sa, ma ŋalôm ŋawapac tu ŋac si ŋalôm ŋadandi-ŋga. Goc iŋ sôm têŋ ŋgac dau, “Êmatôc amam.” Ma ŋgac dau kêmatôc amba, ma amba dau ŋayham sa tiyham.
Têŋ dinaŋ lau Palêsai sêhu lôm wê-ŋga dau siŋ ma sêsa si. Ma ŋac sêndöc sêwhiŋ lau Israel-ŋga naŋ tac whiŋ Herod ma lau Rom-ŋga si gôliŋ, ma ŋac hoŋ sêkôc gauc pi lêŋ sêndic Yisu ndu-ŋga.
Yisu kêdôhôŋ lau ma kôm gêmbac ŋayham sa
(Luk 6:17-19)
Yisu ti ndê ŋgacsêŋomi sêtêŋ bugictoŋ si, ma lau daêsam sêŋkuc ŋac. Ŋac lau akêŋ gameŋ Galili-ŋga ma gameŋ Judia-ŋga, ma akêŋ malac Jerusalem ma akêŋ gameŋ Judia ma Idumia-ŋga ma akêŋ Bu Jordan ŋadaŋga, ma akêŋ malac Taya ma Saidon ŋagameŋ. Lau daêsam dinaŋ sêŋgô ŋawaê pi gêŋ naŋ Yisu kôm, dec sêsa sêtêŋ iŋ si.
Yisu gêlic lau toŋ atu naŋ bu sêŋgapiŋ iŋ sa, dec sôm têŋ ndê ŋgacsêŋomi bu sêmasaŋ waŋ sauŋ daŋ tu iŋ pi ndi ndöc-ŋga. 10 Iŋ sôm yom dinaŋ ŋahu bu iŋ kôm lau gêmbac daêsam ŋayham sa su e lau daêsam ti gêmbac sêkôm mwasac bu sêmasec iŋ. 11 Ma têŋ ndoc lau ti ŋalau sac sêlic iŋ, naŋ sêhu dau sêyêc iŋ aŋgô-ŋga, ma ŋalau dau sêmbwêc yom asê bocdec bu, “Am Anötö ndê Atu.” 12 Tigeŋ Yisu kêŋ gic yao ŋaŋga bu sêsôm iŋ ŋahu asê dom.
Yisu kêyaliŋ ŋgacsêŋomi 12 sa
(Mat 10:1-4; Luk 6:12-16)
13 Tiŋambu Yisu pi lôc daŋ gi ma mbwêc lau naŋ iŋ atac whiŋ, naŋ sêtêŋ iŋ sêmeŋ. 14 Goc iŋ kêyaliŋ ŋac si lau 12 sa, ma sam ŋac bu †Aposel, bu ŋac oc sêmbo sêwhiŋ iŋ, ma iŋ oc kêŋ ŋac sêsa sêndi bu sênem mêtê. 15 Ma iŋ kêŋ ŋaclai têŋ ŋac bu sêsoc ŋalau sac su. 16 Aposel 12 naŋ Yisu kêyaliŋ ŋac sa, naŋ bocdec: Saimon (naŋ iŋ sam bu Pita), 17 Jems lu Jon (Sebedi ndê atu lu naŋ Yisu sam bu ‘wapap atui’), 18 Andru, Pilip, Batolomeas, Matyu, Tomas, Jems (Alpayas ndê atu), Tadaus, Saimon (naŋ sêsam bu ‘Ŋgac †Selot’), 19 ma Judas Iskeriot, ŋgac naŋ tiŋambu hoc Yisu asê.
Lau sêŋgihi Yisu ahuc ŋapaŋ
20 Yisu sôc andu daŋ gi, magoc lau toŋ atu sêsap iŋ dôŋ ŋapaŋ e ŋasawa mba bu iŋ ti ndê ŋgac-sêŋomi sêneŋ gêŋ. 21 Gêŋ dau ŋawaê tap Yisu dinda ti asii sa, dec ŋac sêsôm, “Iŋ ndê gauc tisac.” Bocdinaŋ dec sêtêŋ iŋ si bu sêkôc iŋ sa ndi.
Yisu ndê ŋaclai ŋahu
(Mat 12:22-32; Luk 11:14-22)
22 Têŋ têm dinaŋ kêdôhôŋwaga yomsu-ŋga ŋatô sêmeŋ akêŋ Jerusalem ma sêŋgôliŋ yom pi Yisu bocdec bu, “Ŋalau sac si ŋadau †Belsebal gêm gôliŋ iŋ, ma kêŋ ŋaclai têŋ iŋ bu soc ŋalau sac su.” 23 Goc Yisu mbwêc ŋac sêtigasuc iŋ, ma ô ŋac si yom ŋa yom gôliŋ daŋ bocdec bu, “Bocke ma Sadaŋ oc soc Sadaŋ? 24 Gôliŋwaga daŋ ndê lau bu sêkêŋ kisa dau, dec iŋ ndê gôliŋ oc pacndê. 25 Ma gôlôwac daŋ bu sêwhê dau kôc, dec oc sêlhac ŋaŋga dom. 26 Ma Sadaŋ bu kêŋ kisa têŋ dau ma whê dau kôc, dec iŋ oc lhac ŋaŋga dom, iŋ ndê ŋaclai oc pacndê. 27 Aŋgô! Sadaŋ iŋ gitôm ŋgac ti licwalô atu, ma yac bu dasôc ŋgac ti licwalô atu daŋ ndê andu bu taŋgaho iŋ ndê gêŋ, naŋ gêŋ ŋamata-ŋga dasô iŋ dôŋ, goc taŋgaho iŋ ndê gêŋ.
28 “Yomandô aö wasôm têŋ mac. Ŋamalac naŋ kac ndê ŋalôm kwi ma hu ndê sac siŋ, naŋ Anötö oc suc iŋ ndê sac ti yom sac-sac hoŋ kwi. 29 Tigeŋ ŋamalac daŋ bu sôm yom sac pi Ŋalau Dabuŋ, naŋ Anötö oc suc iŋ ndê sac kwi dom andô. Iŋ kôm gêŋ sac sambuc, ma iŋ ndê giso oc yêc ŋapaŋ.”
30 Yom hoŋ dinaŋ Yisu sôm, ŋahu bu ŋac sêsôm bu ŋalau sac daŋ mbo iŋ ŋalôm.
Yisu dinda ti asii
(Mat 12:46-50; Luk 8:19-21)
31 Têŋ têm dinaŋ Yisu dinda ti ndê asii sêhôc asê andu dau. Sêlhac awê ma sêŋkiŋ ŋamalac daŋ sôc gi bu kôc iŋ sa sa meŋ. 32 Lau daêsam naŋ sêndöc sêŋgihi Yisu ahuc, naŋ sêsôm têŋ iŋ bu, “Am dinam ti nem asimi dec sêmeŋ sêlhac awê ma sêndac am.” 33 Goc iŋ ndac ŋac, “Aneŋ dinaŋ ti asiŋi naŋ asa?” 34 Ma iŋ tahê lau naŋ sêndöc sêŋgihi iŋ ahuc, ma sôm, “Aneŋ dinaŋ ti asiŋi dau dindec. 35 Bu lau naŋ daŋga wambu Anötö ndê yom, naŋ ŋac sêti aö asiŋi ti lhuŋwêi ma dinaŋi.”