4
Yom gôliŋ pi ŋgac kêbalip wit ŋawhê
(Mat 13:1-12; Luk 8:4-8)
Tiŋambu Yisu sa gi mbo bugictoŋ ŋamakê, ma gic hu kêdôhôŋ lau tiyham. Ma lau sêwê-sêwê sêmeŋ e ti toŋ atu andô. Tu dinaŋ-ŋga iŋ pi waŋ daŋ gi poc bugictoŋ kêpiŋ baö, ma lau daêsam dinaŋ sêlhac baö.
Yisu sôm yom gôliŋ daêsam bu êndôhôŋ lau dinaŋ. Iŋ sôm yom gôliŋ daŋ têŋ ŋac bocdec bu, “Aŋgô! Ŋgac daŋ sa gi bu êmbalip wit ŋawhê yêc iŋ ndê ôm. Têŋ ndoc iŋ kêbalip gêŋ dau, naŋ ŋawhê ŋatô sêpeŋ sêsip seŋ, ma mbac sêsip sêmeŋ ma seŋ su. Ma ŋawhê ŋatô sêpeŋ sêsip gameŋ hoc-hoc, naŋ nom ŋagec sac hoc ŋahô ŋambwa. Ŋawhê dau sêsip nom ŋalôm gacgeŋ si dom, dec sêpo sêpi sêmeŋ ŋagahô. Tigeŋ tiŋambu ac pec ŋagatôm ma gêm bôliŋ. Ŋahu bu nom ŋayham mba tu ŋawakac sip ndi-ŋga. Ma wit ŋawhê ŋatô sêpeŋ sêsip kwaŋ ti ŋakwa ŋalôm, ma kwaŋ lu wit sêpi sêwhiŋ dau e kwaŋ yaŋ wit ndu ma gêm ŋandô daŋ dom. Ma wit ŋawhê ŋatô sêpeŋ sêsip nom ŋayham, ma tiŋambu sem ŋandô daêsam, ŋatô sem ŋandô 30, ŋatô sem ŋandô 60, ma ŋatô sem ŋandô 100.”
Goc Yisu sôm, “Asa bu daŋga-suŋ yêc, naŋ ŋgô aneŋ yom.”
Yisu whê yom gôliŋ wit ŋawhê-ŋga ŋahu sa
(Mat 13:10-23; Luk 8:9-15)
10 Tiŋambu lau daêsam sêmbo dom, ma lau naŋ sêmbo sêwhiŋ Yisu, ti ŋgacsêŋomi 12 sêndac Yisu pi yom gôliŋ dau ŋahu. 11 Ma iŋ whê sa têŋ ŋac bocdec bu, “Anötö ndê gôliŋ ŋalêŋ ŋahu sip ŋalôm gi. Iŋ kêyaliŋ mac sa bu aŋyalê ŋahu dau, magoc lau naŋ sêmbo Anötö ndê gôliŋ ŋalôm dom, naŋ wasôm yom têŋ ŋac ŋa yom gôliŋ ŋambwa. 12 Aisaya to yom pi lau kaiŋ dinaŋ, naŋ yêc bocdec bu:
Ŋac sêlic gêŋ naŋ aö gakôm, naŋ ŋapaŋ, magoc ŋac si gauc sa dom. Ma ŋac sêŋgô aneŋ yom ŋapaŋ, magoc sêŋyalê ŋahu dom.
Ŋac bu sêŋyalê, dec oc tôm bu sênem dau kwi, ma Anötö oc suc ŋac si sac kwi.” [Ais 6:9-10]
13 Goc Yisu sôm têŋ ŋac, “Bocke dec mac aŋyalê yom gôliŋ dinaŋ ŋahu dom? Bocdinaŋ ŋalêŋ bocke mac oc aŋyalê yom gôliŋ ŋatô ŋahu? 14 Aŋgô! Yom pi ŋgac naŋ kêbalip wit ŋawhê, naŋ hêganôŋ ŋgac naŋ hoc Anötö ndê yom asê. 15 Ma yom pi wit ŋawhê naŋ sêpeŋ sêsip seŋ, naŋ hêganôŋ lau naŋ sêŋgô Anötö ndê yom, magoc ŋagahô Sadaŋ meŋ ma kêgaho yom dau su yêc ŋac si ŋalôm. 16 Ma wit ŋawhê naŋ sêpeŋ sêsip gameŋ hoc-hoc, naŋ hêganôŋ lau naŋ sêŋgô A nötö ndê yom ma sêkôc sa ŋagahô ti atac ŋayham. 17 Tigeŋ tôm wit naŋ ŋawakac mbasi, naŋ lau dau sêlhac ŋasawa baliŋ dom. Têŋ ndoc sêtap ŋawapac sa, me lau sêkêŋ kisa ŋac tu Anötö ndê yom-ŋga, naŋ sêhu si sêkêŋ whiŋ siŋ ŋagahô eŋ. 18 Ma wit ŋawhê naŋ sêpeŋ sêsip kwaŋ ti ŋakwa ŋalôm, naŋ hêganôŋ lau naŋ sêŋgô Anötö ndê yom, 19 tigeŋ sêhêgo dau pi gêŋ nom-ŋga kêlêc, ma lêŋ atac whiŋ mone ti wapa nom-ŋga hê ŋac si gauc ŋapaŋ e kôm Anötö ndê yom ahuc, ma ŋandô mbasi. 20 Ma wit ŋawhê naŋ sêpeŋ sêsip nom ŋayham, ma sem ŋandô 30, me 60, me 100, naŋ hêganôŋ lau naŋ sêŋgô Anötö ndê yom, sêkôc sa e tidôŋ, ma sem ŋandô daêsam.”
Dasiŋ lam ŋawê kwi dom
(Luk 8:16-18)
21 Ma Yisu sôm têŋ ŋac, “Lam iŋ gêŋ pô gameŋ-ŋga, ma bocdinaŋ yac taŋgatöc ŋa suc ahuc me dasiŋ kwi sôc sasac ŋapu dom. Mba! Taŋkiŋ êŋgalêŋ ŋalhu bu ŋawê pô gameŋ. 22 Ma ŋalêŋ tigeŋ, yom naŋ yêc siŋ dau me ŋahu sip ŋalôm gi, naŋ oc meŋ sa tiawê. 23 Asa naŋ daŋgasuŋ bu yêc, naŋ ŋgô.”
24 Ma iŋ gic têku yom ma sôm, “Akôc gauc ŋapep pi Anötö ndê yom naŋ mac aŋgô. Mac bu atac whiŋ bu aŋyalê ŋahu, dec Anötö oc kêŋ gauc têŋ mac, ma iŋ oc kôm mac nem gauc êŋsôwec tiatu. 25 Bu asa naŋ kôc Anötö ndê yom sa sip ndê ŋalôm e tidôŋ, naŋ Anötö oc kêŋ gauc têŋ iŋ êŋlêc. Magoc asa naŋ kôc sa tidôŋ dom, naŋ Anötö oc kôc iŋ ndê yom hoŋ su yêc iŋ.”
Yom gôliŋ pi gêŋ ŋawhê naŋ po pi meŋ
26 Ma Yisu sôm, “Ŋalêŋ naŋ Anötö ndê gôliŋ kêsôwec, naŋ gitôm gêŋ ŋawhê naŋ ŋamalac daŋ sô sip ndê ôm. 27 Ma tiŋambu iŋ yêc bêc ôbwêc ma tisa têŋ acsalô, ma ŋawhê dau po pi meŋ. Magoc ŋamalac dau kêyalê ŋalêŋ dom. 28 Têŋ ŋamata-ŋga ŋawhê dau hôc nom kôc ma ŋagatôm pi meŋ, malô goc ŋamlha sa ma tiŋambu gêm ŋandô. 29 Magoc têŋ ndoc gêŋ ŋandô dau tilôwê iŋ oc ndic su, bu bêc sêhoŋ gêŋ ŋandô sa-ŋga meŋ sa.”
Yom gôliŋ pi gêŋ ŋawhê sauŋ
(Mat 13:31-32; Luk 13:18-19)
30 Ma Yisu sôm, “Aö wasôm yom gôliŋ bocke tu bu wawhê ŋalêŋ naŋ Anötö ndê gôliŋ kêsôwec, naŋ sa? Aö wanem dôhôŋ pi gêŋ sake bu wawhê sa? 31 Anötö ndê gôliŋ gitôm gêŋ ŋawhê sauŋ andô daŋ naŋ dasô sip nom, gitôm a soc ŋawhê. 32 Gêŋ dau gêŋ sauŋ andô, tigeŋ yac bu dasô sip nom ndi, dec oc po tiatu e hôc gêlêc gêŋ ôm-ŋga hoŋ su. Ma ŋasaŋgac oc sêhê baliŋ e mbac lôlôc-ŋga sêmeŋ sêhê si ŋaic yêc ayuŋ ŋayham dau.”
33 Yom gôliŋ kaiŋ dinaŋ Yisu sôm têŋ lau ŋapaŋ. Iŋ kêdôhôŋ ŋac tôm ŋac si gauc. 34 Yom hoŋ naŋ iŋ sôm têŋ ŋac, naŋ iŋ sôm ŋa yom gôliŋ. Ma têŋ têm naŋ iŋ ti ndê ŋgacsêŋomi sêmbo tawasê, naŋ iŋ whê gêŋ hoŋ sa têŋ ŋac.
Yisu kôm bu ŋampoŋ timalô
(Mat 8:23-27; Luk 8:22-25)
35 Têŋ acsalô dinaŋ kêpiŋ bu ŋasec sa, naŋ Yisu sôm têŋ iŋ ndê ŋgacsêŋomi, “Yac dalhö, dapi bugictoŋ ŋadaŋga dandi.” 36 Goc sêhu lau toŋ atu dinaŋ siŋ ma sêkôc Yisu whiŋ ŋac sêpi waŋ daŋ ma sêlhö si. Ma waŋ ŋatô sêlac sêwhiŋ. 37 Sêlac si ma mbu puc atu ma gêli bu ŋampoŋ sa gic sip waŋ e kêpiŋ bu waŋ pac. 38 Magoc Yisu teŋ gwalim ma yêc bêc yêc waŋku-ŋga. Ŋgacsêŋomi sêuŋ iŋ sa, ma sêsôm têŋ iŋ, “Kêdôhôŋwaga, bocke? Am hêgo daôm dom bu yac oc dandiŋaŋ, a?” 39 Goc iŋ tisa, ma sôm yom ŋaŋga têŋ mbu ti bu ŋampoŋ bocdec bu, “Naŋ gitôm! Timalô!” Goc mbu timalô ma gameŋ ŋaŋeŋ sa. 40 Ma iŋ sôm têŋ ŋac bu, “Tu sake-ŋga mac atöc daôm kêlêc? Bocke? Mac akêŋ whiŋ aö dom, a?” 41 Magoc ŋac sêsö ti sêtöc dau ŋandô ma sêndac dandi, “Iŋ asa dec? Gêŋ hoŋ sêsôc iŋ ndê yom ŋapu, ma mbu ti bu ŋampoŋ sêwhiŋ!”