5
Yisu kôm ŋgac ti ŋalau sac ŋayham sa
(Mat 8:28-34; Luk 8:26-39)
Yisu ti ndê ŋgacsêŋomi sêhôc asê Bugictoŋ Galili-ŋga ŋadaŋga têŋ gameŋ ac pi-ŋga, ma sêsôc baö yêc lau Gerasa-ŋga si gameŋ. Sêpi baö si, ma ŋgac daŋ naŋ ŋalau sac mbo iŋ ndê ŋalôm, naŋ sa akêŋ ôm sêhô-ŋga ma têŋ Yisu gi. Iŋ ŋgac dau êlêmê ndöc ôm sêhô-ŋga, ma têm daêsam lau sêŋsahê bu sêsô iŋ dôŋ ŋa wac me ŋa sen, magoc gitôm dom. Têm daêsam sêsô iŋ amba ti gahi dôŋ ŋa sen, magoc iŋ hê sen kic ma seŋ gapocwalô gahi-ŋga su. Lau daŋ sêtôm dom bu sêkôm iŋ timalô. Têŋ acsalô ti ôbwêc, iŋ mbo ôm sêhô-ŋga ti gameŋ ŋabaö, ma taŋ asê ma kôc hoc ma tuc-tuc dau ŋamlic tisac.
Têŋ têm dinaŋ iŋ gêlic Yisu kalhac ahê, goc kêti gi ma pôŋ haduc yêc iŋ aŋgô-ŋga. 7-8 Ma Yisu sôm têŋ iŋ, “Ŋalau sac, am hu ŋgac dinaŋ siŋ.” Dec ŋalau dau mbwêc atu ma sôm, “Yisu, Anötö Ŋaclai ti Ŋawasi Ŋadau ndê Atu, am bu kôm sake têŋ aö? Tu Anötö ndê ŋaê-ŋga, aö wateŋ am bu kôm aö ŋayom dom.” Goc Yisu ndac iŋ, “Am nem ŋaê asa?” Ma ŋalau sac ô yom ma sôm, “Aneŋ ŋaê ‘Toŋ Atu,’ bu yac ŋalau daêsam.” 10 Ma ŋalau dau teŋ Yisu tidim daêsam, bu soc ŋac su yêc gameŋ dinaŋ dom.
11 Têŋ têm dinaŋ bôc toŋ atu seŋ gêŋ sêmbo lôc ŋapu yêc gameŋ dinaŋ. 12 Goc ŋalau sac sêteŋ Yisu ma sêsôm, “Êmkiŋ yac atêŋ bôc dindê andi, bu yac asôc bôc si ŋalôm.” 13 Yisu gôlôc goc ŋalau sac sêhu ŋgac dinaŋ siŋ, ma sêsôc bôc ŋalôm si. Goc bôc hoŋ sênti si e sêsip salic sac, ma sêsip bugictoŋ e bu kô ŋac sêmbac ndu. Bôc dau toŋ atu, ŋanamba gitôm 2,000. 14 Goc lau sêyob bôc-ŋga sênti si, ma sic miŋ yom dinaŋ têŋ lau naŋ sêmbo malac atu ti gameŋ ŋamakê-ŋga. Ma lau dau sêsa si bu sêlic gêŋ naŋ Yisu kôm. 15 Sêhôc asê iŋ ma sêlic ŋgac naŋ Yisu soc ŋalau sac toŋ atu dinaŋ su yêc iŋ, naŋ ndöc ti gauc ŋawa ma sôc ŋakwê, dec ŋac sêtöc dau. 16 Ma lau naŋ sêlic gêŋ dau, naŋ sic miŋ pi gêŋ naŋ Yisu kôm têŋ ŋgac ti ŋalau sac, ma têŋ bôc. 17 Goc lau gameŋ dinaŋ-ŋga sêteŋ Yisu ŋaŋga bu hu ŋac si gameŋ siŋ.
18 Têŋ ndoc Yisu bu pi waŋ ndi, naŋ ŋgac naŋ iŋ soc ŋalau sac su yêc iŋ, naŋ teŋ iŋ ŋaŋga bu whiŋ iŋ ndi. 19 Magoc Yisu sôm, “Mba! Am mbu têŋ nem lau ndi, ma ndic miŋ têŋ ŋac pi ŋalêŋ naŋ Pômdau tawalô am, ma pi gêŋ hoŋ naŋ iŋ kôm têŋ am.” 20 Goc ŋgac dau kölhö gi, ma kêgihi gameŋ naŋ sêsam bu Dekapolis,* Dekapolis - ŋaê dinaŋ danem kwi bu ‘malac amaŋlu.’ Malac amaŋlu dinaŋ sêyêc Bugictoŋ Galili-ŋga ŋagameŋ têŋ ac pi-ŋga. ma gic miŋ yom pi gêŋ atu naŋ Yisu kôm têŋ iŋ. Ma lau hoŋ sêhêdaê.
Yisu kôm awhê lu ŋayham sa
(Mat 9:18-26; Luk 8:40-56)
21 Yisu ti ndê ŋgacsêŋomi sêpi waŋ ma sêmbu sêpi bugictoŋ ŋadaŋga si. Ma têŋ ndoc iŋ sip baö gi, naŋ lau toŋ atu sêkac sa e sêŋgihi iŋ ahuc. 22 Ma ŋgac daŋ ŋaê Jairas, naŋ yob lau Israel-ŋga si lôm wê-ŋga yêc gameŋ dinaŋ, naŋ meŋ hôc asê. Iŋ gêlic Yisu goc hu dau sip nom yêc iŋ gahi-ŋga. 23 Ma iŋ teŋ iŋ ŋaŋga bocdec bu, “Aneŋ bawhê sauŋ gêmbac atu kêpiŋ bu oc mbac ndu. Aö tac whiŋ bu am mweŋ, kêŋ amam sac iŋ tu bu iŋ mbac ndu dom, ma ŋayham sa tiyham.” 24 Goc Yisu whiŋ iŋ gi.
Yisu kêsêlêŋ mbo, ma lau daêsam sêŋkuc iŋ ma sêŋgihi iŋ ahuc. 25 Lau toŋ dinaŋ si daŋ iŋ awhê naŋ gêm dac ŋapaŋ tôm yala 12. 26 Iŋ kêsalê dokta daêsam bu sênem iŋ sa, ma gêmlhi ŋac e iŋ ndê mone hoŋ pacndê. Magoc ŋac sêtôm dom bu sênem iŋ sa. Iŋ hôc ŋandê atu tu ŋac-ŋga, ma gêmbac dau hôc gêlêc su. 27-28 Awhê dau ŋgô Yisu ŋawaê su, dec gauc gêm têŋ dau bu, “Aö bu wamasec iŋ ndê ŋakwê, dec oc kôm aö ŋayham sa.” Tu dinaŋ-ŋga iŋ kêsêlêŋ yêc lau toŋ atu ŋalôm kêkuc iŋ, ma kêmasec iŋ ndê ŋakwê. 29 Ma ŋagahô eŋ iŋ ndê dac sa tiyham dom, ma iŋ kêsahê bu iŋ ndê gêmbac pacndê su.
30 Yisu kêyalê bu ŋaclai sa yêc iŋ, goc ŋagahô iŋ kac dau kwi yêc lau toŋ atu ŋalôm ma ndac, “Asa kêmasec aö neŋ ŋakwê?” 31 Magoc iŋ ndê ŋgacsêŋomi sêô yom ma sêsôm, “Lic lau daêsam dindec s êkôm am si. Bocke dec am ndac bu ŋac si asa kêmasec am?” 32 Magoc Yisu taso lau hoŋ, ma kêsalê ŋamalac naŋ kôm gêŋ dau. 33 Awhê dau kêyalê bu iŋ ŋayham sa su, dec têŋ Yisu gi ma pôŋ haduc yêc iŋ aŋgô-ŋga. Iŋ töc dau ti kêtitec mbo, ma hoc yom asê pi gêŋ naŋ iŋ kôm. 34 Goc Yisu sôm teŋ iŋ, “O aneŋ bawhê, am nem kêŋ whiŋ aö dec kôm am ŋayham sa. Am ndi ti atac malô, kwahic dec am nem ŋawapac pacndê su.”
35 Yisu sôm yom dinaŋ mbo, ma lau ŋatô sêmeŋ akêŋ Jairas ndê andu, ma sêsôm têŋ iŋ, “Am atômwê mbac ndu su. Tu sake-ŋga am bu kêŋ ŋawapac têŋ Kêdôhôŋ-waga? Sôm têŋ iŋ bu meŋ dom.” 36 Tigeŋ Yisu hêgo dau tu ŋac si yom-ŋga dom, ma sôm têŋ Jairas, “Töc daôm dom, kêŋ whiŋ.” 37 Goc Yisu kalhac lau hoŋ ahuc, ma kôc Pita, ma Jems lu ndê asidôwa Jon, ma sêwhiŋ Jairas si. 38 Sêŋsêlêŋ si e sêhôc asê Jairas ndê andu, ma Yisu gêlic lau sêkôm ŋanta atu, ŋac sêhu daŋgibo asê ma sêtaŋ. 39 Goc iŋ sôc gi ma ndac ŋac, “Mac akôm ŋanta ti daŋgibo atu dindec tu sake-ŋga? Bawhê dau mbac ndu dom, iŋ yêc bêc naŋ yêc.” 40 Magoc ŋac sêmbwac iŋ. Yisu kêŋ ŋac sêsa awê si, ma kôc bawhê ŋadamba lu dinda ti ŋgacsêŋomi tö dinaŋ sêwhiŋ iŋ si, ma sêsôc ŋalôm naŋ bawhê yêc. 41 Iŋ kêm bawhê dau sip amba ma sôm têŋ iŋ, “Talita, k umi.” (Yom Hibru dau danem kwi bu, ‘Bawhê sauŋ, am tisa.’ ) 42 Ma ŋagahô eŋ bawhê dau, naŋ ndê yala ti 12, naŋ tisa ma kêsêlêŋ. Ma lau hoŋ naŋ sêlic gêŋ dau, naŋ sêhêdaê ŋandô. 43 Magoc Yisu kêŋ yao ŋaŋga bu sêsôm gêŋ dau asê têŋ lau ŋatô dom. Ma iŋ sôm bu sêkêŋ gêŋ daneŋ-ŋga têŋ bawhê dau neŋ.

*5:20: Dekapolis - ŋaê dinaŋ danem kwi bu ‘malac amaŋlu.’ Malac amaŋlu dinaŋ sêyêc Bugictoŋ Galili-ŋga ŋagameŋ têŋ ac pi-ŋga.