6
Yisu ndê lau sêkôc iŋ sa dom
(Mat 13:54-58; Luk 4:16-30)
Yisu mbu têŋ iŋ ndê malac-hu gi, ma iŋ ndê ŋgacsêŋomi sêŋkuc iŋ. Têŋ bêc Sabat-ŋga daŋ iŋ sôc lôm wê-ŋga gi, ma gic hu kêdôhôŋ lau. Ma lau daêsam naŋ sêŋgô iŋ ndê yom, naŋ sêhêdaê ma sêsôm têŋ dandi, “Aluê! Iŋ ŋgac dec tap gêŋ hoŋ dindec sa yêc nde? Asa kêŋ gauc atu-tu dinaŋ têŋ iŋ, ma ŋaclai tu kôm gêŋ dalô-ŋga? Iŋ yac neŋ ŋgac naŋ muŋ-ŋga kôm gweleŋ kapenta-ŋga. Iŋ Maria ndê atuŋgac, ma Jems, Josep, Judas ma Saimon dôwa! Ma iŋ ndê lhuwêi sêmbo sêwhiŋ yac.” Ma ŋac atac lu-lu tu iŋ-ŋga. Goc Yisu sôm têŋ ŋac, “Lau hoŋ sêtoc propet daŋ sa, tigeŋ yêc iŋ ndê malachu, iŋ ndê asidôwai ma iŋ dau ndê lau sêtoc iŋ sa dom.” Ma yêc gameŋ dinaŋ iŋ gitôm dom bu kôm gêŋ dalô daêsam. Iŋ kêŋ amba sac lau gêmbac tigeŋ-tigeŋ, ma kôm ŋac ŋayham sa. Ma iŋ hêdaê bu ŋac sêkêŋ whiŋ iŋ dom.
Tiŋambu iŋ kêsêlêŋ golom-golom malac, ma kêdôhôŋ lau.
Yisu kêkiŋ ŋgacsêŋomi 12 sêsa si
(Mat 10:7-11; Luk 9:1-5)
Yisu mbwêc ndê ŋgacsêŋomi 12 sêtêŋ iŋ sêmeŋ, ma iŋ kêkiŋ ŋac lu-lu sêsa sêtêŋ malac ŋatô si, bu sênem mêtê lau. Ma iŋ kêŋ ŋaclai têŋ ŋac bu sêsoc ŋalau sac su yêc lau. 8-9 Iŋ kêkiŋ ŋac ti sôm yom têŋ ŋac bocdec bu, “Aŋsêlêŋ andi, magoc akôc wapa daêsam dom. Asôc nem atapa ma akôc nem tôc, dec tôm. Ampwic hacgêlê dom, ma akôc gêŋ daneŋ-ŋga me awa me ŋakwê aô daôm-ŋga dom. 10 Têŋ ndoc mac asôc malac daŋ andi, ma lau sêkôc mac sa asôc ŋac si andu, naŋ ambo whiŋ ŋac e mac ahu malac dau siŋ. 11 Ma lau malac daŋ-ŋga bu sêkôc mac ti nem yom sa dom, goc atoŋ kop su yêc gahim têŋ ndoc mac ahu ŋac siŋ, bu atôc ŋac si giso asê.”
12 Goc ŋac sêlhö si ma sem mêtê bu lau sênem si ŋalôm kwi ma sêhu mêtê sac siŋ. 13 Sêsoc ŋalau sac daêsam su yêc lau, ma sêmbac olib ŋakwi pi lau gêmbac daêsam ma sêkôm ŋac ŋayham sa.
Herod gauc gêm yom daêsam pi Yisu
(Mat 14:1-2; Luk 9:7-9)
14 Lau sic miŋ pi Yisu ŋapaŋ e iŋ ndê waê tiapa, ma Kiŋ Herod ŋgô ŋawaê pi iŋ whiŋ. Lau ŋatô sêsôm bu, “Yisu iŋ Jon, Ŋgac Kêku Lau-ŋga, naŋ tisa akêŋ lau batê-ŋga, ma bocdinaŋ iŋ kôc ŋaclai bu kôm gêŋ dalô.” 15 Ma ŋatô sêsôm, “Mba! Iŋ ŋgac dec iŋ propet Elaija naŋ tisa akêŋ lau batê-ŋga.” Ma ŋatô sêsôm, “Mba! Iŋ propet daŋ tôm propet akwa-kwa.” 16 Magoc têŋ têm Herod ŋgô yom dinaŋ pi Yisu, naŋ iŋ sôm, “Ŋgac dê mboe Jon, ŋgac naŋ aö gatim iŋ kachu kic, naŋ tisa akêŋ lau batê-ŋga.”
Herod gic Jon, Ŋgac Kêku Lau-ŋga ndu ŋamiŋ
(Mat 14:3-12)
17-18 Muŋ-ŋga, Herod kôc iŋ asi Pilip ndê awhê Herodias ma gêm ti ndê awhê. Dec Jon hoc Herod ndê giso asê ma sôm têŋ iŋ, “Am gêm nem asim ndê awhê, dec kôm gêŋ so sambuc.” Tu dinaŋ-ŋga Herod kêkiŋ ndê lau siŋ-ŋga bu sêkôc Jon dôŋ, ma sêkêŋ iŋ ndöc gapocwalô. 19 Tu Jon ndê yom-ŋga, Herodias êlêmê tac ŋandê têŋ iŋ ma tac whiŋ bu sêndic iŋ ndu. Magoc iŋ gitôm dom, 20 bu Herod kêyalê bu Jon iŋ ŋgac gitêŋ ti dabuŋ, dec töc Jon ma yob iŋ ŋapep. Herod tac whiŋ bu ŋgô Jon ndê yom, magoc Jon ndê yom kôm iŋ gauc gêm yom daêsam. 21 Tiŋambu Herodias tap lêŋ daŋ sa bu lau sêndic Jon ndu. Têŋ Herod ndê bêc dinda kôc iŋ-ŋga, naŋ Herod ndê mwasiŋ daŋ ma kêgalêm iŋ ndê lau atu-tu, ti lau bata siŋ-ŋga, ma lau bata Galili-ŋga. 22 Ŋac sêndöc mwasiŋ dau ŋalôm ma Herodias atuwê sôc meŋ ma tê wê. Gêŋ dau kôm Kiŋ Herod ti ndê ŋacleŋ hoŋ atac ŋayham kêlêc. Goc iŋ sôm têŋ bawhê dau, “Am ndac gêŋ bocke naŋ am atac whiŋ, ma wakêŋ têŋ am.” 23 Ma iŋ kêmatiŋ yom têŋ iŋ bocdec bu, “Gêŋ naŋ am bu ndac, naŋ aö wakêŋ têŋ am, tôm aö wawhê neŋ wapa hoŋ kôc ndi toŋ lu ma wakêŋ toŋ daŋ têŋ am.” 24 Goc bawhê dau sa gi ma ndac dinda, “Aö wandac gêŋ sake?” Ma dinda ô yom ma sôm, “Am ndac Jon, Ŋgac Kêku Lau-ŋga ndê ŋagôlôŋ.” 25 Goc bawhê dau kac dau kwi ma kêti mbu têŋ Kiŋ Herod gi, ma sôm têŋ iŋ bu, “Aö tac whiŋ bu kwahic dec, am tim Jon, Ŋgac Kêku Lau-ŋga ndê kachu kic, goc kêŋ iŋ ndê ŋagôlôŋ sip pele daŋ ma kêŋ têŋ aö, bu walic pi tanôŋ bu iŋ mbac ndu ŋandô.” 26 Yom dau kôm Kiŋ Herod ŋalôm ŋawapac atu, tigeŋ tu iŋ kêmatiŋ yom yêc ŋacleŋ hoŋ aŋgô-ŋga, dec kôm tôm bawhê dau ndac. 27 Ma ŋagahô iŋ kêkiŋ ŋgac daŋ bu ndic Jon ndu ma kôc iŋ ŋagôlôŋ mbu meŋ. Ŋgac dau sôc gapocwalô gi, tim Jon ndê kachu kic, 28 ma kêŋ ŋagôlôŋ sip pele daŋ. Goc kôc sa gi kêŋ têŋ bawhê, ma bawhê kêŋ têŋ dinda gêlic.
29 Têŋ têm Jon ndê sêŋomi sêŋgô gêŋ dau ŋawaê, naŋ sêmeŋ ma sêkôc iŋ ndê ŋamlaŋ sa, ma si sêŋsuhuŋ.
Yisu ndê ŋgacsêŋomi sêmbu sêmeŋ
30 Ŋgacsêŋomi naŋ Yisu kêkiŋ ŋac sêsa si, naŋ sêmbu sêtêŋ iŋ sêmeŋ, ma sic miŋ pi gêŋ hoŋ naŋ sêkôm, ma yom naŋ sêndôhôŋ têŋ lau. 31 Têŋ têm dinaŋ lau daêsam sêwê sêtêŋ Yisu sêmeŋ ŋapaŋ, dec ŋasawa mba bu iŋ ti ndê lau sêneŋ gêŋ. Tu dinaŋ-ŋga dec iŋ sôm têŋ ŋac, “Mac tamwasêm awhiŋ aö, ma yac dasa gameŋ sawa daŋ dandi, ma taŋwhaŋ dauŋ.”
Yisu gôlôm lau 5,000
(Mat 14:13-21; Luk 9:10-17; Jon 6:1-15)
32 Bocdinaŋ ŋac sêpi waŋ daŋ bu sêlhö sêtêŋ gameŋ sawa daŋ sêndi. 33 Magoc lau daêsam sêlic ŋac sêpi waŋ ma sêŋyalê bu Yisu ti ndê lau. Bocdinaŋ lau akêŋ malac hoŋ yêc gameŋ dinaŋ sêŋkuc ŋac, sênti sêmbo baö ma sêhôc gêlêc ŋac. 34 Têŋ têm Yisu ti ndê ŋgac-sêŋomi sêsôc baö si, iŋ gêlic lau daêsam dinaŋ ma tawalô ŋac, bu ŋac sêtôm domba naŋ si ŋgac yob ŋac-ŋga mba. Dec iŋ gic hu kêdôhôŋ yom daêsam têŋ ŋac.
35 Sêmbo e telha sa, goc Yisu ndê ŋgacsêŋomi sêtêŋ iŋ si ma sêsôm, “Gameŋ dindec gameŋ sawa, ma ac pacndê. 36 Kêŋ lau dau sêlhö sêtêŋ malac ti gameŋ ŋamakê-ŋga sêndi, bu sênemlhi gêŋ sêneŋ-ŋga.” 37 Magoc Yisu sôm, “Mba! Mac daôm akêŋ gêŋ têŋ ŋac sêneŋ.” Ma ŋac sêô yom ma sêsôm, “Lau dindec ŋac lau daêsam andô! Yac bu anemlhi bolom ŋa mone atu gitôm †denarii 200, dec oc tôm bu ŋac hoŋ sêneŋ ŋagec-ŋagec. Yac akôm bocdinaŋ, a?” 38 M a iŋ ndac, “Mac nem bolom hiŋga ndöc? Andi alic.” Ma ŋac si sêlic goc sêmbu sêmeŋ ma sêsôm, “Yac mba bolom limdaŋ, ma i lu sêndöc.”
39 Goc Yisu sôm têŋ ŋac bu sêkêŋ lau hoŋ sêndöc sic titoŋ-titoŋ sêndöc kwaŋ. 40 Ma lau hoŋ sêndöc sic titoŋ-titoŋ, toŋ ŋatô gitôm lau 100, ma ŋatô gitôm 50. 41 Goc Yisu kôc bolom limdaŋ ma i lu sa, tatac undambê ma gêm mbec, goc pô bolom kôc-kôc, ma kêŋ têŋ ŋgacsêŋomi bu sêndic sam têŋ lau. Goc iŋ kôm bocdinaŋ pi i lu. 42 Lau hoŋ seŋ gêŋ e hôc ŋac dôŋ. 43 Ma tiŋambu ŋgacsêŋomi sic bolom ti i ŋadêlê sa sip gatop 12 e meŋhu.
44 Yisu gôlôm lau toŋ atu dinaŋ, ma lauŋgac naŋ sêmbo toŋ dau ŋalôm ma seŋ gêŋ, naŋ si namba gitôm 5,000.
Yisu kêsêlêŋ mbo bu ŋahô
(Mat 14:22-33; Jon 6:16-21)
45 Têŋ têm dinaŋ Yisu kêŋ ndê ŋ gacsêŋomi sêpi waŋ daŋ si, ma kêkiŋ ŋac sêmuŋ iŋ sêpi bugictoŋ ŋadaŋga, bu sêtêŋ malac Betsaida sêndi. Ma iŋ dau mbo baö bu kêŋ lau toŋ atu dinaŋ sêlhö si. 46 Iŋ hu ŋac siŋ su, goc pi lôc daŋ gi bu teŋ mbec.
47 Ŋasec sa su, ma waŋ dau sa bugictoŋ ŋalhu, ma Yisu tawasê mbo baö. 48 Iŋ gêlic ndê ŋgac-sêŋomi sêhêc waŋ ŋaŋga, bu mbu atu kêsêlêŋ ma puc ŋac dôŋ. Têŋ ôbwêc lôm iŋ kêsêlêŋ mbo bu ŋahô, ma sa têŋ ŋac gi. Iŋ bu hôc gêlêc ŋac, 49 magoc têŋ ndoc sêlic iŋ kêsêlêŋ mbo bu ŋahô, ŋac gauc gêm bu sêlic ŋalau daŋ. Ŋac sêmbwêc atu, 50 bu ŋac hoŋ sêlic iŋ ma sêtöc dau. Magoc ŋagahô iŋ sôm yom têŋ ŋac bu, “Ŋalôm pêŋ dôŋ ma atöc daôm dom, bu aö dauŋ dindec!” 51 Goc iŋ kêsêlêŋ têŋ ŋac ma pi waŋ gi. Ma mbu timalô ma binôŋ sip. Ŋac sêhêdaê ŋandô, 52 ŋahu bu ŋac sêlic gêŋ naŋ iŋ kôm pi bolom ti i, magoc ŋac si gauc sa dom pi iŋ ndê ŋaclai. Ŋac si ŋalôm ŋadandi.
Yisu gêm lau gêmbac sa yêc malac Genesaret
(Mat 14:34-36; Jon 6:22-25)
53 Ŋac sêhôc asê malac Genesaret yêc bugictoŋ ŋadaŋga, ma sêsô waŋ dôŋ. 54 Ŋac sêsip baö si ma ŋagahô lau sêŋyalê bu Yisu. 55 Goc sênti sêtêŋ malac hoŋ yêc gameŋ dinaŋ, ma sêkêŋ Yisu ŋawaê. Ma tiŋambu lau sêmbalaŋ si lau gêmbac sêtêŋ malac bocke naŋ sêŋgô bu Yisu mbo. 56 Ma malac atu ti sauŋ, me gameŋ ŋamakê-ŋga bocke naŋ Yisu mbo, naŋ lau sêtoc si lau gêmbac sêyêc maket ŋamala, ma sêteŋ Yisu bu ŋac sêmasec iŋ me bu sêmasec iŋ ndê ŋakwê ŋambwa. Ma lau hoŋ naŋ sêmasec iŋ, naŋ ŋamlic ŋayham sa.