^
2 PITA
Pita gic hu ndê bapia tilu-ŋga
Anötö ndê kêyaliŋ ti kêgalêm yac sa ŋa-ŋandô
Pita tec bu sêŋlhiŋ yom ŋandô siŋ
Pita puc lau aposel ti propet si yom dôŋ bu yom ŋandô
Kêdôhôŋwaga tasaŋ oc sêmeŋ
Lau sac oc sêwê Anötö ndê matôc sa dom
Kêdôhôŋwaga tasaŋ si lêŋ
Pômdau ndê bêc mbu meŋ-ŋga