11
Yom pi lêŋ dateŋ mbec-ŋga
(Mat 6:9-13; 7:7-11)
Têŋ bêc daŋ Yisu teŋ mbec mbo gameŋ daŋ. Iŋ teŋ mbec pacndê, ma iŋ ndê ŋgac-sêŋom daŋ sôm têŋ iŋ, “Pômdau, tôm Jon kêdôhôŋ iŋ ndê sêŋomi, dec êmdôhôŋ yac bu ateŋ mbec.” Ma Yisu sôm, “Têŋ ndoc mac bu ateŋ mbec, naŋ ateŋ bocdec bu:
Damaŋ, am nem ŋaê lau sênem dabuŋ maŋ.
Mweŋ ti lau hoŋ si Pômdau.
Tôm bêc hoŋ kêŋ yac mba gö têŋ yac.
Suc yac mba sac kwi, bu lau hoŋ naŋ sêkôm sac têŋ yac, naŋ asuc si sac ŋatôp kwi bocdinaŋ.
Ma yob yac bu lêtôm tap yac sa dom.”
5-6 Ma iŋ gic têku yom ma sôm, “Akôc gauc pi mac daôm nem lêŋ naŋ ateŋ gêŋ têŋ nem dawami. Mboe am nem ŋacleŋ seŋ baliŋ-ŋga daŋ meŋ hôc asê têŋ ôbwêc, ma am pônda gêŋ daneŋ-ŋga bu kêŋ têŋ iŋ. Ma têŋ timaniŋhu am bu têŋ am nem dawam daŋ ndi, ma sôm têŋ iŋ, ‘Oê dawaŋ, kêŋ gö ŋatô têŋ aö bu wakêŋ têŋ aö neŋ silip naŋ kwahic dec meŋ hôc asê.’ Am gauc gêm bocke? Am dawam dinaŋ oc ô nem yom yêc andu ŋalôm ma sôm, ‘Kêŋ ŋawapac têŋ aö dom! Aö gac gatam ahuc su, ma aneŋ balêkoc sêyêc bêc su. Gitôm dom bu watisa ma wakêŋ gêŋ daŋ têŋ am!’ Iŋ oc sôm bocdinaŋ, a? Aö wasôm têŋ am, bu am nem dawam oc tisa ma kêŋ gêŋ têŋ am, magoc iŋ oc kêŋ tu am dawam iŋ-ŋga dom. Iŋ oc kêŋ gêŋ têŋ am tôm am ndac, ŋahu bu am pônda daôm ma mayam pac tu ndac iŋ-ŋga.
“Bocdinaŋ aö wasôm têŋ mac. Ateŋ gêŋ têŋ Anötö, dec oc akôc ŋandô, aŋsalê iŋ ti ndê lêŋ, ma oc atap sa, ma amati gatam, dec oc lêc su têŋ mac. 10 Bu Anötö kêŋ gêŋ têŋ lau hoŋ naŋ sêndac iŋ, ma lau hoŋ naŋ sêŋsalê iŋ ti ndê lêŋ, naŋ oc sêtap sa, ma ŋac naŋ sêmati gatam, naŋ oc lêc su têŋ ŋac.
11 “Damba daŋ, bu atuŋgac teŋ i, dec oc kêŋ mboc wêm daŋ têŋ iŋ dom. 12 Ma atuŋgac bu ndac mbac ŋ agulu, goc damba oc kêŋ gapiŋgap têŋ iŋ dom. 13 Mac lau sac, tigeŋ atoc nem balêkoc sa ŋa gêŋ ŋayham-ŋayham. Magoc Damam naŋ mbo undambê iŋ gitêŋ eŋ, ma oc kêŋ Ŋalau Dabuŋ têŋ lau naŋ sêteŋ iŋ.”
Yisu ndê ŋaclai ŋahu
(Mat 12:22-32; Mak 3:23-27)
14 Têŋ ndoc daŋ Yisu soc ŋalau sac awha mba daŋ su yêc ŋgac daŋ. Têŋ têm ŋalau sac hu ŋgac awha mba dau siŋ, naŋ ŋgac dau gic hu sôm yom asê, ma lau toŋ atu naŋ sêlic, naŋ sêhêdaê.
15-16 Lau ŋatô bu sêŋsahê Yisu, dec sêndac iŋ bu kôm gêŋ dalô daŋ bu tôc asê bu iŋ kôc ŋaclai yêc Anötö ndê. Ma lau ŋatô sêsôm, “Ŋalau sac si ŋadau †Belsebal kêŋ ŋaclai têŋ Yisu, ma bocdinaŋ iŋ soc ŋalau sac su.” 17 Yisu kêyalê ŋac si gauc, ma sôm, “Lau gameŋ daŋ bu sêwhê dau kôc, dec ŋac si ŋacyo oc sêseŋ ŋac su. Ma gôlôwac daŋ bu sêwhê dau kôc, dec ŋac oc sêlhac ŋaŋga dom, ma ŋac si ŋacyo oc sêku ŋac dulu. 18 Ma Sadaŋ boc-dinaŋ. Iŋ bu kêŋ kisa iŋ ndê ŋalau sac, dec iŋ ndê gôliŋ oc niŋga. Bocke dec mac asôm bu aö gasoc ŋalau sac su ŋa Belsebal ndê ŋaclai. 19 Mac asôm bu aö gakôc ŋaclai yêc Belsebal, dec gasoc ŋalau sac su. Ma bocke? Mac nem sêŋomi naŋ sem gweleŋ sêsoc ŋalau sac-ŋga sêwhiŋ, naŋ mac aŋgôliŋ yom dau pi ŋac whiŋ, a? Ŋac oc sêlic mac nem yom bu so ma sêmatôc mac! 20 Aö gasoc ŋalau sac ŋa Anötö ndê ŋaclai, bocdinaŋ aŋyalê bu Anötö ndê ŋaclai bu nem gôliŋ gêŋ hoŋ, naŋ hôc asê mac su.
21 “Sadaŋ iŋ gitôm ŋgac ti licwalô atu naŋ kôc iŋ ndê wapa siŋ-ŋga, ma yob iŋ ndê andu. Oc tôm dom bu lau sêŋgaho ŋgac kaiŋ dinaŋ ndê gêŋ daŋ. 22 Tigeŋ ŋgac ti licwalô atu naŋ hôc gêlêc iŋ ndê bu ndic siŋ têŋ iŋ ma ku iŋ dulu, dec iŋ oc kôc iŋ ndê wapa siŋ-ŋga su, ma whê iŋ ndê wapa hoŋ kôc.
23 “Asa naŋ kalhac whiŋ aö dom, naŋ ti aneŋ ŋacyo. Ma asa naŋ gic lau sa sêtêŋ aö sêmeŋ dom, naŋ soc ŋac su yêc aö.”
Ŋalau sac sêŋsalê mala naŋ yêc ŋambwa
(Mat 12:43-45)
24 “Têŋ ndoc ŋalau sac daŋ sa yêc ŋamalac daŋ, naŋ gitôm iŋ kêgihi mbo gameŋ sawa ma kêsalê mala êŋwhaŋ dau-ŋga. Tigeŋ têŋ ndoc iŋ tap sa dom, naŋ iŋ oc sôm têŋ dau, ‘Aö wambu wandi wasôc andu naŋ aö gahu siŋ su.’ 25 Ma iŋ oc mbu ndi, ma tap sa bu ŋamalac dau ndê ŋalôm yêc ŋambwa, gitôm andu sawa naŋ sêmasaŋ ŋawasi sa. 26 Dec iŋ oc sa ndi, kôc ŋalau sac 7 naŋ sac sambuc sêhôc gêlêc iŋ su, naŋ sêmeŋ, ma ŋac hoŋ oc sêsôc andu dinaŋ sêndi ma sêmbo dinaŋ. Bocdinaŋ ŋawapac naŋ tap ŋamalac dau sa, naŋ hôc gêlêc ŋawapac ŋamata-ŋga-ŋga su.”
27 Yisu sôm yom dinaŋ, ma awhê daŋ yêc lau toŋ atu ŋalôm ta yom ma sôm, “Am dinam naŋ kôc am ma kêŋ su am, naŋ tap Anötö ndê mwasiŋ sa su.” 28 Ma Yisu sôm, “Lau naŋ sêŋgô Anötö ndê yom ma sêkôc sa ti daŋga wambu, naŋ oc sêtap Anötö ndê mwasiŋ sa hôc gêlêc su.”
Lau sêndac Yisu bu kôm gêŋ dalô
(Mat 12:38-42)
29 Lau daêsam naŋ sêmbo sêwhiŋ Yisu, naŋ si toŋ kêsôwec ŋapaŋ. Ma iŋ sôm, “Lau têm dindec-ŋga ŋac lau sac. Sêndac gêŋ dalô, magoc Anötö oc tôc gêŋ dalô tigeŋ têŋ ŋac, tôm gêŋ dalô naŋ iŋ kôm pi Jona. 30 Anötö kêkiŋ Jona têŋ lau Ninewa gitôm gêŋ dalô daŋ, ma ŋalêŋ tigeŋ gêŋ naŋ oc hôc asê Ŋamalac ndê Atu, naŋ oc ti lau têm dindec-ŋga si gêŋ dalô.
31 “Muŋ-ŋga, Kwin Siba-ŋga* Kwahic dec dasam gameŋ Siba-ŋga bu ‘Arabia.’ Miŋ pi Kwin Siba-ŋga sêto yêc 1 Kiŋ 10:1-13. kêsêlêŋ seŋ baliŋ, bu ŋgô Kiŋ Solomon ndê yom ti gauc atu-tu. Ma kwahic dec ŋgac naŋ hôc gêlêc Solomon su mbo dec, tigeŋ lau têm dindec-ŋga sêpu iŋ ndê yom. Tu dinaŋ-ŋga, kwin dau oc tisa akêŋ lau batê têŋ ndoc Anötö oc êmatôc lau, ma iŋ oc hoc lau têm dindec-ŋga si sac asê. 32 Ma ŋalêŋ tigeŋ, têŋ bêc ŋambu-ŋga lau Ninewa oc sêtisa sêwhiŋ lau têm kwahic dec-ŋga, ma ŋac oc sêhoc lau dindec si sac asê. Ŋahu bu lau Ninewa sêŋgô Jona ndê yom ma sem si ŋalôm kwi. Ma kwahic dec, ŋgac naŋ hôc gêlêc Jona su mbo dec, tigeŋ lau kwahic dec-ŋga sem dau kwi dom.”
Ŋamalac si tandô gitôm ya ŋawê
(Mat 6:22-23)
33 “Yac datuŋ lam asê tu bu dasiŋ kwi me taŋgatöc ŋa suc ahuc dom. Mba! Dakêŋ êŋgalêŋ lhu, bu lau naŋ sêsôc sêmeŋ naŋ sêlic ŋawê.
34 “Am nem tanôm gitôm ya ŋawê naŋ tôc seŋ têŋ am. Bocdinaŋ am nem tanôm bu wê am sa lêŋ ŋayham, dec am oc gacgeŋ mbo ŋawê ŋalôm. Magoc tanôm bu wê am sa lêŋ sac-ŋga, dec am gacgeŋ mbo ŋasec ŋalôm. 35 Tu dinaŋ-ŋga dec yob daôm ŋapep bu ŋawê naŋ yêc nem ŋalôm, naŋ mbac e ŋasec sa dom. 36 Ma am bu sap lêŋ ŋawê-ŋga dôŋ ŋapaŋ, ma ndic ahê lêŋ ŋasec-ŋga, dec ŋawê oc nem am nem ŋalôm sambuc ahuc, tôm lam daŋ pô am.”
Yisu pu lau Palêsai ti lau yomsu-ŋga
37 Yisu gic bata yom dinaŋ su, goc Palêsai daŋ kêgalêm iŋ bu neŋ gêŋ whiŋ iŋ. Yisu sôc ŋgac dau ndê andu gi ma ndöc sic ndöc tebo. 38 Ma Palêsai dau hêdaê bu Yisu gêŋ gêŋ magoc kêgwasiŋ amba muŋ su dom. 39 Goc Pômdau sôm têŋ iŋ, “Mac lau Palêsai atôm laclhu ti pele naŋ sêŋgwasiŋ ŋadômbwê-ŋga ŋawasi sa, magoc ŋalôm ŋadômbwi yêc dôŋ yêc. Bu mêtê tamgatu gêŋ ma mêtê sac hôc mac nem ŋalôm ahuc. 40 Mac lau gauc mbasi-ŋga. Anötö naŋ kêmasaŋ ŋamalac ŋamlic ti gêŋ awê-ŋga naŋ kêmasaŋ ŋalôm-ŋga whiŋ. 41 Tamwalô lau ŋalôm sawa, ma akêŋ nem ŋalôm sambuc tu anem ŋac sa-ŋga, ma bocdinaŋ dec mac nem ŋamlic ti ŋalôm whiŋ oc ŋawasi sa yêc Anötö aŋgô-ŋga.
42 “Oyaê. Mac lau Palêsai awhê nem gêŋ ôm-ŋga sauŋ-sauŋ hoŋ kôc ti toŋ amaŋlu, ma akêŋ toŋ tigeŋ ti da têŋ Anötö. Mac akôm gêŋ sauŋ dinaŋ, tigeŋ mac ahu gêŋ atu siŋ. Mac amatôc lau si yom ŋapep dom, ma atac whiŋ Anötö su dom. Gêŋ sauŋ naŋ mac akôm, iŋ ŋayham, magoc akôm yêc gêŋ atu-tu whiŋ bocdinaŋ. 43 Oyaê. Mac lau Palêsai atac whiŋ bu andöc lau tiwaê si pôŋ yêc lôm wê-ŋga, ma atac whiŋ bu lau sêtoc mac sa atôm lau tiwaê yêc malac lôm. 44 Oyaê. Tu mêtê sac naŋ hôc mac nem ŋalôm ahuc, dec mac atôm nom naŋ sêŋsuhuŋ ŋgac batê daŋ yêc ŋalôm, ma lau sêŋyalê dom ma sêŋsêlêŋ sêmbo ŋahô.”
45 Gwalam akwa yomsu-ŋga daŋ ŋgô Yisu ndê yom dinaŋ ma sôm, “Kêdôhôŋwaga, am sôm yom dinaŋ pi lau Palêsai, ma am pu yac lau yomsu-ŋga whiŋ.” 46 Ma Yisu sôm, “Oyaê. Mac lau yomsu-ŋga akêŋ yomsu daêsam têŋ lau naŋ kêŋ wapac ŋac ŋandô, tigeŋ mac daôm akôm gêŋ daŋ bu anem ŋac sa tu sêhôc ŋawapac dinaŋ-ŋga dom.
47 “Oyaê. Mac amasaŋ sêhô bu atoc propet akwa-kwa sa, magoc mac daôm apami sic propet dau ndu. 48 Bocdinaŋ mac atôc asê bu mac alic gêŋ naŋ apami sêkôm, naŋ bu ŋayham. 49 Anötö kêyalê gêŋ hoŋ, dec hoc yom asê gwanaŋ pi mac apami bocdec bu, ‘Aö waŋkiŋ lau propet ma lau aposel sêtêŋ ŋac sêndi, magoc ŋac oc sêndic propet ŋatô ndu, ma sêkôm mêtê sac têŋ ŋatô.’ 50 Bocdinaŋ mac lau têm dindec-ŋga oc awêkaiŋ ŋagêyô awhiŋ apami, tu propet hoŋ si dac naŋ sêkêc siŋ-ŋga, têŋ têm ŋamata-ŋga andô e meŋ. 51 Aêc, Abel iŋ ŋgac ŋamata-ŋga, ma Sekaria iŋ ŋgac ŋambu-ŋga, propet naŋ ŋac sic ndu yêc lôm dabuŋ, ma alta naŋ kalhac lôm dabuŋ ŋasactô, naŋ ŋalhu. Aêc, aö wasôm têŋ mac, lau têm kwahic dec-ŋga oc sêtap matôc sa pi lau hoŋ dinaŋ si dac.
52 “Oyaê. Lau daêsam takwê mac gwalam akwa yomsu-ŋga bu awhê Anötö ti ndê lêŋ sa têŋ ŋac, magoc mac am ŋac sa ŋapep dom. Mac atôm lau naŋ sêyob ki gatam-ŋga, ma sêtec bu sêkac sa têŋ lau naŋ bu sêsôc sêndi. Mac daôm aŋyalê Anötö ti asôc iŋ ŋapu dom, ma mac alhac lau naŋ bu sêŋyalê iŋ ti sêsôc iŋ ŋapu, naŋ ahuc.”
53 Yisu gic bata yom dinaŋ ma hu andu dau siŋ. Ma lau Palêsai ti lau naŋ sêndôhôŋ yomsu, naŋ sic hu sêkêŋ kisa iŋ ŋandô. Ŋac sêndac iŋ pi gêŋ daêsam, 54 sêŋsahê bu sêtim iŋ bu sôm yom giso, dec oc tôm bu sêmatôc iŋ.

*11:31 Kwahic dec dasam gameŋ Siba-ŋga bu ‘Arabia.’ Miŋ pi Kwin Siba-ŋga sêto yêc 1 Kiŋ 10:1-13.