12
Yisu ndê yom ŋatô
(Mat 10:26-33)
Têŋ têm dinaŋ lau daêsam andô, tausen ma t ausen, sêkôm mwasac bu sêtigasuc Yisu e sêŋgapiŋ dau sa. Ma Yisu sôm yom têŋ iŋ ndê ŋgacsêŋomi bocdec bu, “Ayob daôm ŋapep bu lau Palêsai si mêtê sac lom mac dom. Ŋac sêsôm yom ŋayham magoc ŋac dau sêkôm ŋandô sa dom. Mêtê dau gitôm yist naŋ tôm bu nem bolom ahuc ŋagahô eŋ.
Gêŋ hoŋ naŋ lau sem ahuc, ma gêŋ hoŋ naŋ yêc siŋ dau, naŋ oc meŋ sa tiawê. Yom bocke naŋ mac asôm têŋ daôm têŋ ôbwêc, naŋ lau oc sêŋgô têŋ acsalô. Ma yom naŋ mac asôm malô têŋ daôm yêc andu ŋalôm, naŋ oc sêsôm asê yêc malac lôm. Aneŋ lau mac aŋgô. Atöc lau naŋ bu sêndic mac ndu-ŋga dom, bu tiŋambu ŋac sêtôm dom bu sêkôm gêŋ daŋ tiyham têŋ mac. Tigeŋ aö wasôm têŋ mac bu atöc Anötö, ma asôc iŋ ŋapu. Bu têŋ ndoc mac ambac ndu su, iŋ ndê ŋaclai yêc bu tuc mac asip lambwam andi. Aêc, aö wasôm têŋ mac, atöc iŋ!
“Akôc gauc pi mbac kecsoc naŋ lau sêlic bu gêŋ ŋambwa. Tigeŋ Anötö oc êŋlhiŋ ŋac si daŋ siŋ dom. Ma Anötö tac whiŋ mac hôc gêlêc mbac sauŋ-sauŋ daêsam su. Yomandô! Anötö kêyalê mac e pi sa, gitôm iŋ sê mac nem kêclauŋ hoŋ sa timala. Bocdinaŋ atöc daôm dom.
“Aö wasôm têŋ mac bu asa naŋ sôm asê yêc lau aŋgô-ŋga bu iŋ kêŋ whiŋ aö, naŋ Ŋamalac ndê Atu oc sôm ŋamalac dau ndê ŋaê asê yêc Anötö ndê aŋela aŋgô-ŋga. Tigeŋ asa naŋ sêc iŋ ndê kêŋ whiŋ aö-ŋga ahuc yêc lau aŋgô-ŋga, naŋ Ŋamalac ndê Atu oc sêc iŋ ahuc yêc Anötö ndê aŋela aŋgô-ŋga bocdinaŋ. 10 Asa naŋ bu sôm yom sac pi Ŋamalac ndê Atu, tigeŋ tiŋambu kac ndê ŋalôm kwi, naŋ Anötö oc suc iŋ ndê sac kwi. Tigeŋ asa naŋ sôm yom sac sambuc pi Ŋalau Dabuŋ, naŋ Anötö oc suc iŋ ndê sac kwi dom.
11 “Tiŋambu lau oc sêkôc mac dôŋ tu mac akêŋ whiŋ aö-ŋga. Ŋac oc sêwê mac atêŋ lau bata Israel-ŋga andi, bu sêmatôc mac yêc ŋac si lôm wê-ŋga. Ma ŋac oc sêkêŋ mac alhac gôliŋwaga ma lau ti ŋaclai aŋgô-ŋga bocdinaŋ. Têŋ ndoc dinaŋ, ahêgo daôm tu yom asôm ma aô têŋ ŋac-ŋga dom. 12 Bu Ŋalau Dabuŋ oc êndôhôŋ mac ma kêŋ yom têŋ mac tu asôm-ŋga têŋ ndoc dinaŋ.”
Yom gôliŋ pi ŋgac ti lêlôm
13 Ŋgac daŋ yêc lau toŋ atu dinaŋ ŋalôm ndac Yisu bocdec bu, “Kêdôhôŋwaga, sôm têŋ aö dôwaŋ bu whê damaŋ ndê wapa lêŋsêm kôc ma kêŋ ŋatô têŋ aö.” 14 Magoc Yisu sôm, “Am ŋgô su naŋ. Anötö kêyaliŋ aö sa ti am nem ŋgac êmatôc yom-ŋga me ŋgac whê wapa kôc-ŋga dom.” 15 Goc iŋ sôm têŋ lau hoŋ, “Ayob daôm ŋapep bu tamgatu wapa nom-ŋga dom. Bu ŋamalac si ŋahu sêmbo tali-ŋga sip awa ti wapa daêsam naŋ sic sa-ŋga, naŋ dom.”
16 Ma iŋ sôm yom gôliŋ daŋ têŋ ŋac bocdec bu, “Ŋgac ti lêlôm daŋ mbo, ma gêŋ naŋ iŋ sô yêc ndê nom gêm ŋandô daêsam andô. 17 Dec iŋ gauc gêm têŋ dau, ‘Aö wakôm sake? Aneŋ andu wakêŋ gêŋ ŋandô sôc-ŋga oc nditôm dom.’ 18 Bocdinaŋ dec iŋ sôm, ‘Aö wakôm gêŋ bocdec. Aö waseŋ andu akwa-kwa hoŋ su, ma wakwê andu wakuc ŋatô naŋ atu andô. Ma yêc dinaŋ, aö wandic aneŋ gêŋ ŋandô ti wapa hoŋ sa. 19 Ma aö wasôm têŋ dauŋ, “Aö gac gêŋ ŋayham daêsam sa, gitôm bu oc wambo yala daêsam. Aö waŋwhaŋ dauŋ, ma waneŋ ti wanôm gêŋ ma watisambuc.” ’ 20 Magoc Anötö sôm têŋ iŋ, ‘Am ŋgac gauc mbasi-ŋga! Ôbwêc dec am oc mbwac ndu. Ma wapa naŋ am gic sa tu daôm-ŋga, naŋ oc ti asa ndê?’ ” 21 Goc Yisu sôm, “Lau hoŋ naŋ sic wapa daêsam sa tu dau-ŋga, magoc sêmbo sêtôm lau ŋalôm sawa tu sêŋyalê Anötö ti ndê mêtê dom-ŋga, naŋ lau gauc mbasi-ŋga bocdinaŋ.”
Dahêgo dauŋ dom
(Mat 6:25-34)
22 Ma Yisu sôm têŋ iŋ ndê ŋgacsêŋomi, “Bocdinaŋ dec aö wasôm têŋ mac, ahêgo daôm tu gêŋ aneŋ-ŋga, me tu ŋakwê asôc-ŋga dom. 23 Bu Anötö kêŋ mac ambo tamli, ma gêŋ dinaŋ iŋ gêŋ atu. Gêŋ daneŋ-ŋga iŋ gêŋ atu dom. Ma Anötö kêŋ mac nem ŋamlic ŋagêŋ hoŋ. Dinaŋ iŋ gêŋ atu, ma ŋakwê asôc-ŋga iŋ gêŋ atu dom.
24 “Akôc gauc pi mbac ko. Ŋac sêsô gêŋ dom, ma sic gêŋ ŋandô sa dom. Ŋac si andu gêŋ ŋandô-ŋga mbasi, tigeŋ Anötö gôlôm ŋac. Ma Anötö tac whiŋ mac ŋamalac hôc gêlêc mbac hoŋ su. 25 Ma mac nem asa, bu hêgo dau dec oc tôm bu ndic têku ndê têm mbo tali-ŋga? 26 Mac atôm dom bu akôm gêŋ sauŋ andô dinaŋ, bocdinaŋ tu sake-ŋga mac ahêgo daôm pi gêŋ ŋatô?
27 “Ma akôc gauc pi ŋaola ŋayham naŋ sêpo sêlhac kwaŋ ŋalôm. Sêkôm gweleŋ dom, ma sêmasaŋ ŋakwê dom, tigeŋ aö wasôm têŋ mac, bu Kiŋ Solomon iŋ sôc ŋakwê ŋayham andô, magoc iŋ ndê gôlôŋ ti ŋawasi hôc gêlêc ŋaola dinaŋ daŋ su dom. 28 O mac lau naŋ akêŋ whiŋ gwalec, aŋgô! Kwaŋ ti ŋaola nom-ŋga sêlhac bêc daêsam dom, ma lau oc sêkêŋ ya neŋ su, magoc Anötö kêŋ gêŋ dau ti ŋadalô ŋayham ma yob ŋapep. Ma bocdinaŋ, aŋyalê bu yom ŋandô, Anötö oc yob mac ma kêŋ ŋakwê têŋ mac whiŋ. 29 Ahêgo daôm pi gêŋ aneŋ ti anôm-ŋga dom, ma ambo ti ŋalôm ŋawapac dom. 30 Lau sambuc naŋ sêŋyalê Anötö dom, naŋ sêhêgo dau pi gêŋ kaiŋ dinaŋ ŋapaŋ, magoc Damam undambê-ŋga kêyalê su bu mac apônda gêŋ dau. 31 Ahêgo daôm tu gêŋ dinaŋ-ŋga dom, magoc akôm ŋaŋga bu atap malam sa yêc Anötö ndê gôliŋ ŋapu. Ma iŋ oc yob mac tu gêŋ nom-ŋga-ŋga whiŋ. 32 O aneŋ lau, atöc daôm dom. Bu mac nem Damam undambê-ŋga tac whiŋ bu ti mac nem Kiŋ ma kôc mac sa andöc iŋ ndê gôliŋ ŋapu.”
Taŋsalê awa ŋandô undambê-ŋga
(Mat 6:19-21)
33-34 “Aö wasôm têŋ mac, bu gameŋ bocke naŋ mac nem awa yêc, naŋ mac oc ahê gauc pi ma atac whiŋ ŋapaŋ. Bocdinaŋ akêŋ nem wapa nom-ŋga têŋ lau sênemlhi, ma akêŋ nem awa tu anem lau ŋalôm sawa sa-ŋga. Ma apo gêŋ undambê-ŋga sa ti nem awa ŋandô, naŋ oc yêc ŋayham ŋapaŋ. Lau kaŋ oc sêtôm dom bu sênem kaŋ, ma gêŋ daŋ oc kôm tisac dom.”
Tamasaŋ dauŋ tu Pômdau mbu meŋ-ŋga
(Mat 24:42-51)
35-36 “Amasaŋ daôm ŋapep. Ambo atôm lau akiŋ naŋ sêsôc ŋakwê gweleŋ-ŋga sa, ma sêtuŋ si lam asê ma sêhôŋ si ŋadau bu mbu meŋ akêŋ mwasiŋ nem awhê-ŋga. Têŋ ndoc ŋac si ŋadau mbu meŋ ma êmati gatam, naŋ ŋac oc sêkac gatam sa têŋ iŋ ŋagahô. 37 Ŋadau bu mbu meŋ ma tap lau akiŋ sa, naŋ sêmasaŋ dau gwanaŋ ma sêhôŋ iŋ sêmbo, dec ŋac oc sêtap mwasiŋ atu sa yêc iŋ. Aö wasôm yomandô, ŋadau dau oc meŋ, sôc ŋakwê tôm lau akiŋ sêsôc, kêŋ ŋac sêndöc tebo, ma nem akiŋ ŋac. 38 Ŋadau bu meŋ têŋ timaniŋhu me têŋ ôbwêc lôm, ma tap ŋac sa sem ali ma sêhôŋ iŋ sêmbo, dec iŋ oc êmwasiŋ ŋac êŋlêc. 39 Tigeŋ aŋgô su naŋ! Lau kaŋ sêkêŋ puc pi ndoc sêmeŋ-ŋga dom. Andu ŋadau daŋ, bu êŋyalê ndoc naŋ ŋgac kaŋ daŋ oc meŋ, dec iŋ oc yob iŋ ndê andu ŋapep bu ŋgac kaŋ dinaŋ sôc meŋ dom. 40 Ma mac bocdinaŋ, amasaŋ daôm ŋapep ma anem ali ŋapaŋ, bu Ŋamalac ndê Atu oc mbu meŋ têŋ ndoc naŋ mac akêŋ batam, naŋ dom.”
41 Têŋ dinaŋ Pita sôm, “Pômdau, am sôm yom gôliŋ dinaŋ bu yac ŋgacsêŋomi aŋgô, me bu lau hoŋ sêŋgô?” 42 Ma Pômdau ô yom ma sôm, “Mac nem asa iŋ gitôm ŋgac akiŋ ŋayham ma ti gauc? Ŋgac akiŋ kaiŋ dinaŋ ndê ŋadau bu lhö têŋ gameŋ daŋ ndi, goc iŋ oc kêŋ iŋ yob lau akiŋ ŋatô ma kêŋ gêŋ daneŋ-ŋga têŋ ŋac tôm ŋandoc. 43 Ma têŋ ndoc ŋadau mbu meŋ ma tap iŋ sa kôm iŋ ndê gweleŋ ŋapep mbo, naŋ iŋ oc lic iŋ ŋayham ma kôm ŋayham têŋ iŋ. 44 Yomandô! Ŋadau oc kêŋ iŋ yob iŋ ndê wapa hoŋ. 45 Magoc ŋgac akiŋ sac oc sôm têŋ dau, ‘Aneŋ ŋadau oc mbu meŋ ŋagahô dom.’ Goc iŋ oc ndic lau akiŋ ŋatô, ma neŋ gêŋ ŋawahô ti nôm wain e êŋiŋ iŋ. 46 Ŋadau oc mbu meŋ hôc asê têŋ bêc ti acgatu naŋ ŋgac akiŋ dau kêŋ bata, naŋ dom. Ma iŋ oc kêŋ ŋagêyô sac sambuc têŋ iŋ, ma soc iŋ su ndi bu mbo whiŋ lau naŋ daŋgapêc ma sêkêŋ whiŋ dom.
47 “Ŋgac akiŋ naŋ kêyalê gêŋ naŋ iŋ ndê ŋadau tac whiŋ bu iŋ kôm, tigeŋ tec bu kôm ma kêmasaŋ dau dom, naŋ oc tap ŋagêyô atu sa. 48 Magoc ŋgac akiŋ naŋ kêyalê gêŋ naŋ ŋadau tac whiŋ bu iŋ kôm, naŋ dom, dec kôm mêtê sac naŋ gic waê bu iŋ tap ŋagêyô sa, naŋ oc kôc ŋagêyô sauŋ. Lau hoŋ naŋ sêtap mwasiŋ sa yêc Anötö, naŋ iŋ takwê ŋac bu sêkôm gweleŋ ŋa mwasiŋ dinaŋ e nem ŋandô. Ma ŋac naŋ sêtap mwasiŋ atu sa, naŋ iŋ takwê ŋandô daêsam.”
Lau oc sêwhê dau kôc tu Yisu-ŋga
(Mat 10:34-36)
49 Ma Yisu gic têku yom ma sôm, “Aö gasip nom gameŋ bu wakêŋ ya êŋsahê lau nom-ŋga, ma aö atac whiŋ bu ya dau lom asê ŋagahô. 50 Aö dauŋ oc wahôc ŋawapac ti ŋandê atu, naŋ gitôm busaŋgu kaiŋ daŋ tu waliŋ-ŋga. Ma aö wapô sim dauŋ ŋandô e gêŋ dau ŋandô sa. 51 Gauc nem bu aö gameŋ bu wahê wamba lau dom. Mba! Tu aö-ŋga dec lau oc sêwhê dau kôc. 52 Têŋ kwahic dec ma ndi, lau naŋ sêmbo andu daŋ, naŋ oc sêwhê dau kôc tu aö-ŋga. Lau amaŋdaŋ bu sêmbo, goc lu oc sêkêŋ kisa tö, ma tö oc sêkêŋ kisa lu. 53 Tu aö-ŋga dec ŋac oc sêwhê dau kôc. Damba lu atuŋgac oc sêkêŋ kisa dau, ma dinda lu atuwê oc sêkêŋ kisa dau. Ma lawawê akwa lu lawawê wakuc oc sêkêŋ kisa dau bocdinaŋ.”
Taŋyalê ndoc
54 Ma Yisu sôm têŋ lau toŋ atu, “Mac bu alic dao yec sambuc daŋ puc pi meŋ, dec mac asôm bu u oc ndic, ma u gic. 55 Ma muasa bu êŋsêlêŋ, dec mac asôm bu gameŋ oc ŋandê sa, ma gameŋ ŋandê sa. 56 Mac lau atim yom lau-ŋga! Mac alic gêŋ dalô nom-ŋga ti umboŋ-ŋga ma mac atôm bu aŋyalê ndoc. Ma bocke dec mac alic gêŋ hoŋ naŋ aö gakôm yêc nom, magoc mac nem gauc sa pi aö neŋ ŋahu lec dom.
57 “Oc tôm bu mac aŋsahê gêŋ hoŋ tu bu aŋyalê lêŋ bocke iŋ lêŋ gitêŋ, magoc tu sake-ŋga mac akôm dom? 58 Aŋgô! Am asa naŋ nem tôp bu yêc ŋamalac daŋ, ma iŋ bu wê am têŋ ŋgac êmatôc yom-ŋga, naŋ goc êmsahê bu êmasaŋ yom whiŋ iŋ têŋ ndoc amlu aŋsêlêŋ ambo seŋ. Ma bocdinaŋ ŋgac dau oc kêŋ am têŋ ŋgac êmatôc yom-ŋga dom. Bu mba, mboe ŋgac êmatôc yom-ŋga o c kêŋ am têŋ ŋgac yob gapocwalô-ŋga, ma iŋ oc kêŋ am sôc gapoc-walô ndi. 59 Aö wasôm têŋ am bu am oc ndöc gapocwalô ŋapaŋ e am ndic nem tôp hoŋ pacndê.”