13
Danem dauŋ kwi bu dandiŋaŋ dom
Têŋ ndoc dinaŋ lau ŋatô sêmbo sêwhiŋ Yisu, ma ŋac sic miŋ yom pi lau Galili-ŋga ŋatô. Lau dinaŋ sic domba ndu bu sêkêŋ ti da, ma gôliŋwaga Pailot ndê lau sêmeŋ ma sic ŋac ndu ma sêŋgaluŋ ŋac si dac whiŋ domba si dac. Yisu ŋgô ŋac si yom dau, goc ndac, “Mac gauc gêm bocke? Lau Galili-ŋga dinaŋ si sac hôc gêlêc lau Galili-ŋga ŋatô si sac su, ma bocdinaŋ ŋawapac dinaŋ hôc asê ŋac, a? Aö wasôm, mba! Tigeŋ mac bu anem nem ŋalôm kwi dom, dec mac oc andiŋam. Gauc nem andu baliŋ naŋ lau sêkwê yêc Siloam, naŋ ku sa ma sec lau 18. M ac gauc gêm bocke? Lau 18 dinaŋ si sac hôc gêlêc lau Jerusalem-ŋga si sac, a? Aö wasôm têŋ mac, mba! Tigeŋ mac bu anem nem ŋalôm kwi dom, dec mac hoŋ oc andiŋam.”
Goc Yisu sôm yom gôliŋ daŋ bocdec bu, “Yêc ŋgac daŋ ndê ôm wain-ŋga, a kiŋ daŋ kalhac. Ma ŋgac dau gi kêsalê a kiŋ ŋandô, magoc tap sa dom. Dec iŋ sôm têŋ ŋgac naŋ yob iŋ ndê ôm, ‘Tôm yala tö aö gameŋ kasalê ŋandô yêc a kiŋ dindec, ma gatap sa dom. Lêŋ dulu, bu a dau pôc gameŋ ahuc ma gêm ŋandô dom.’ Tigeŋ ŋgac yob ôm-ŋga sôm, ‘Aneŋ ŋadau, hu siŋ lhac yala daŋ tiyham. Aö wandic gwelec ma wahôc nom pi ŋahu. Iŋ bu nem ŋandô têŋ yala wakuc, dec oc ŋayham. Ma bu nem ŋandô dom, naŋ goc am lêŋ dulu.’ ”
Yisu kôm awhê bôliŋ daŋ ŋayham sa têŋ bêc Sabat-ŋga
10 Têŋ bêc Sabat-ŋga daŋ, Yisu kêdôhôŋ lau mbo lôm wê-ŋga daŋ. 11 Ma awhê daŋ mbo, naŋ ŋalau sac kôm iŋ ndöc bôliŋ tôm yala 18. Iŋ kêsêlêŋ kêŋköŋ ma gitôm dom bu iŋ lhac solop. 12 Yisu gêlic iŋ ma ta iŋ meŋ, goc sôm, “O awhê daôm, aö bu waseŋ gêŋ naŋ sô am dôŋ, naŋ su.” 13 Goc Yisu kêŋ amba sac iŋ, ma ŋagahô iŋ kalhac tisolop, ma kêpiŋ Anötö.
14 Tigeŋ ŋgac bata naŋ yob lôm wê-ŋga dinaŋ, iŋ tac ŋandê bu Yisu kôm awhê dinaŋ ŋayham sa têŋ bêc Sabat-ŋga. Dec iŋ sôm têŋ lau, “Bêc 6 yêc bu danem gweleŋ. Mac bu atac whiŋ bu ŋayham sa, dec ameŋ têŋ bêc Sabat-ŋga dom. Ameŋ têŋ bêc 6 dinaŋ ŋadaŋ.” 15 Magoc Pômdau ô iŋ ndê yom ma sôm, “Mac lau atim yom lau-ŋga. Mac hoŋ akôm gweleŋ têŋ bêc Sabat-ŋga têŋ ndoc mac ambwala nem doŋki ti makao su, ma awê ŋac sêsa si bu sênôm bu. 16 Awhê dindec iŋ Abraham ndê apawê daŋ, ma Sadaŋ sô iŋ dôŋ tôm yala 18 su. Tu sake-ŋga dec tambwala iŋ su têŋ bêc Sabat-ŋga dom?” 17 Yisu ndê yom dau kôm iŋ ndê ŋacyo hoŋ maya atu. Tigeŋ lau daêsam atac ŋayham pi gêŋ ŋayham hoŋ naŋ iŋ kôm.
Yom gôliŋ pi gêŋ ŋawhê sauŋ
(Mat 13:31-32; Mak 4:30-32)
18 Ma Yisu ndac lau dinaŋ, “Anötö ndê gôliŋ kêsôwec ŋalêŋ bocke? Aö wanem dôhôŋ pi gêŋ sake bu wawhê sa? 19 Anötö ndê gôliŋ gitôm ŋawhê sauŋ andô daŋ, gitôm a soc ŋawhê. Ŋgac daŋ kôc sa gi ma sô yêc ndê ôm, ma tiŋambu gêŋ dau po ti a atu, ma mbac lôlôc-ŋga sêmeŋ sêhê si ŋaic yêc ŋasaŋgac.”
Yom gôliŋ pi yist
(Mat 13:33)
20 Ma iŋ sôm yom gôliŋ daŋ tiyham bocdec bu, “Aö wanem dôhôŋ Anötö ndê gôliŋ pi gêŋ sake bu wawhê sa? 21 Aö wanem dôhôŋ pi yist, naŋ awhê daŋ kêŋ sip plawa lôŋ atu daŋ ma kêgaluŋ. Ma ŋasawa sauŋ eŋ yist dinaŋ kôm plawa hoŋ suŋ.”
Gatam undambê-ŋga sauŋ andô
22 Tiŋambu Yisu kêsêlêŋ hêganôŋ Jerusalem gi. Iŋ golom-golom malac atu-tu ti sauŋ-sauŋ hoŋ, ma kêdôhôŋ lau. 23 Ma ŋamalac daŋ ndac iŋ, “Pômdau, Anötö oc kôc lau tigeŋ-tigeŋ sa sêndöc undambê, me lau daêsam?” Ma Yisu ô yom ma sôm têŋ lau, 24 “Lau daêsam oc sêŋsahê bu sêsôc gatam sêndi, magoc ŋac oc sêtôm dom, bu gatam dau sauŋ andô. Bocdinaŋ akôm ŋaŋga bu asôc gatam dau andi. 25 Andu ŋadau bu tisa ma ndic gatam ahuc, dec mac oc alhac awê, amati gatam ma asôm, ‘Pômdau, lêc gatam su têŋ yac.’ Magoc iŋ oc sôm têŋ mac bu, ‘Mac lau dinaŋ ameŋ akêŋ nde? Aö kayalê mac dom.’ 26 Ma mac oc asôm, ‘Yac aŋ gêŋ ti anôm gêŋ awhiŋ am, ma am kêdôhôŋ lau yêc yac mba malac lôm.’ 27 Tigeŋ iŋ oc sôm, ‘Mac lau dinaŋ ameŋ akêŋ nde? Aö kayalê mac dom. Alhö su yêc aö, mac lau akôm sac-ŋga!’ 28-29 Têŋ têm ŋambu-ŋga, mac oc alic Abraham, Aisak ma Jakob ti p ropet akwa-kwa hoŋ sêndöc Anötö ndê gameŋ undambê-ŋga. Ma lau oc sêmeŋ akêŋ nom ŋabatiŋ hoŋ, ma sêneŋ mwasiŋ atu yêc undambê. Magoc Anötö oc êmasuc mac su andi ambo gameŋ ahôc ŋandê-ŋga, ma yêc dinaŋ mac oc ataŋ, ma mac nem lhôm êŋsiŋ pi dau. 30 Aŋgô su naŋ! Lau ŋatô naŋ kwahic dec sêti lau ŋambu-ŋga, naŋ oc sêti lau ŋamata-ŋga, ma lau ŋamata-ŋga oc sêti lau ŋambu-ŋga.”
Yisu taŋ pi lau Jerusalem-ŋga
31 Têŋ ndoc dinaŋ lau Palêsai ŋatô sêtêŋ Yisu sêmeŋ ma sêsôm, “Hu gameŋ dindec siŋ ma lhö ndi, bu Herod tac whiŋ bu ndic am ndu.” 32 Magoc Yisu sôm têŋ ŋac, “Mac andi asôm têŋ Herod, giam pôm dinaŋ, ‘Acsalô lec ma laŋsê aö oc wasoc ŋalau sac su, ma wakôm lau gêmbac ŋayham sa. Ma têŋ bêc titö-ŋga aö oc wandic dabiŋ aneŋ gweleŋ.’ 33 Aö oc wakôm aneŋ gweleŋ tôm bêc ŋatô, ma tiŋambu aö watêŋ Jerusalem wandi. Mac lau Israel-ŋga ac propet daêsam ndu su yêc Jerusalem, ma bocdinaŋ dec aö gac waê bu wapi wandi wawhiŋ.
34 “O Jerusalem, Jerusalem. Mac ac Anötö ndê lau propet ndu, ma lau gitêŋ naŋ iŋ kêkiŋ têŋ mac, naŋ mac atuc ŋa hoc ndu. Ndoc daêsam aö tac whiŋ bu wandic mac lau sa asôc Anötö ndê gôliŋ ŋapu tiyham, gitôm mbac dalec dinda gic ŋatu sa sôc ŋamakê ŋapu. Tigeŋ mac atec. 35 Bocdinaŋ Anötö oc hu mac ti nem andu siŋ. Ma aö wasôm têŋ mac bu mac oc alic aö tiyham dom e mac asôm, ‘Tampiŋ Mesaya naŋ meŋ gêm Pômdau aŋgô.’ ”