15
Yom gôliŋ pi domba daŋ naŋ giŋga
(Mat 18:12-14)
Lau sêkôc takis-ŋga ma lau ŋatô naŋ lau Palêsai sêsam ŋac bu lau sac, naŋ daêsam sêtêŋ Yisu si bu sêŋgô iŋ ndê yom. Ma lau Palêsai ti lau naŋ sêndôhôŋ yomsu, naŋ sêtucdiŋ Yisu ma sêsôm, “Ŋgac dau kôc lau sac sa, ma gêŋ gêŋ whiŋ ŋac.” Dec Yisu sôm yom gôliŋ daŋ têŋ ŋac bocdec bu, “Mac nem ŋgac daŋ bu yob domba 100, ma iŋ ndê domba daŋ bu niŋga, dec iŋ oc kôm sake? Iŋ oc hu 99 siŋ sêmbo gameŋ gapoŋ, ma êŋsalê domba naŋ giŋga su e iŋ tap sa. Ma têŋ ndoc iŋ tap sa, naŋ iŋ oc hu sac bakêyac ti atac ŋayham atu. Ma iŋ oc mbu têŋ ndê andu ndi, ma êŋgalêm iŋ ndê lau meŋpaŋ iŋ-ŋga ti ndê silip, ma sôm têŋ ŋac, ‘Mac atac ŋayham awhiŋ aö, bu aö gatap aneŋ domba naŋ giŋga su, naŋ sa.’ Aö wasôm têŋ mac, bu ŋalêŋ tigeŋ dinaŋ Anötö ti aŋela undambê-ŋga oc atac ŋayham atu tu ŋamalac sac daŋ naŋ gêm ndê ŋalôm kwi, hôc gêlêc atac ŋayham tu lau gitêŋ 99 naŋ si yom me giso tu sênem dau kwi pi-ŋga mbasi.”
Yom gôliŋ pi mone naŋ giŋga
Ma Yisu sôm, “Ma akôc gauc pi awhê daŋ, naŋ ndê mone silba amaŋlu sêndöc. Mone daŋ bu niŋga, dec iŋ oc tuŋ lam asê ma sê andu ŋa-basac sa, goc êŋsalê ŋapep e iŋ tap mone dau sa. Têŋ ndoc iŋ tap sa su, naŋ iŋ oc êŋgalêm iŋ ndê silip ti lau meŋpaŋ iŋ-ŋga sêmeŋ sêpitigeŋ ma sôm, ‘Mac atac ŋayham awhiŋ aö, bu aö gatap mone naŋ giŋga su, naŋ sa.’ 10 Aö wasôm têŋ mac bu ŋalêŋ tigeŋ, Anötö ti aŋela undambê-ŋga oc atac ŋayham atu, têŋ ndoc ŋamalac kôm sac-ŋga daŋ gêm ndê ŋalôm kwi.”
Yom gôliŋ pi balê naŋ giŋga
11 Ma Yisu gic têku yom ma sôm, “Ŋgac daŋ mbo ma iŋ ndê atuŋgac lu. 12 Ma balê sauŋ sôm têŋ damba, ‘Damaŋ, wapa lêŋsêm naŋ gic aö ŋawaê, naŋ kêŋ têŋ aö.’ Goc damba whê ndê wapa ti gêŋ hoŋ kôc tu iŋlu-ŋga, ma kêŋ têŋ balê sauŋ tôm iŋ ndac. 13 Ŋasawa sauŋ ma balê sauŋ dau gic iŋ ndê gêŋ hoŋ sa, ma kölhö têŋ gameŋ baliŋ daŋ gi. Ma yêc dindê iŋ kôm gêŋ hoŋ tôm iŋ ndê atac whiŋ, ma kêyaiŋ ndê awa ti gêŋ hoŋ. 14 Têŋ ndoc iŋ ndê mone hoŋ pacndê, naŋ tôbôm atu gêm gameŋ dinaŋ ahuc ma iŋ pônda dau. 15 Goc iŋ têŋ ŋgac atu daŋ yêc gameŋ dinaŋ gi, ma kêsalê gweleŋ. Ma ŋgac dau kêŋ iŋ gôlôm iŋ ndê bôc. 16 Gêŋ yô iŋ ŋandô, tigeŋ lau sêkêŋ gêŋ daŋ têŋ iŋ tu neŋ-ŋga dom, ma boc-dinaŋ iŋ gauc gêm bu neŋ gêŋ naŋ bôc seŋ. 17 Tiŋambu iŋ ndê gauc sa, ma iŋ sôm têŋ dau, ‘Damaŋ ndê lau akiŋ sêpônda gêŋ daneŋ-ŋga dom. Tigeŋ gêŋ yô aö ndu tôm bu wambac ndu-ŋga. 18 Aö walhö wambu watêŋ damaŋ wandi, ma wasôm, “Damaŋ, aö gakôm mêtê sac têŋ Anötö ma têŋ am. 19 Aö ŋgac sac, dec gitôm dom bu am sam aö bu am atômŋgac tiyham. Lic aö gitôm am nem ŋgac akiŋ daŋ.” 20 Goc iŋ tisa ma mbu têŋ damba gi.
“Iŋ kêsêlêŋ mbo seŋ, ma damba gêlic iŋ yêc ahê ma tawalô iŋ ŋandô, dec kêti têŋ iŋ gi, gôlô iŋ dôŋ ma ŋgutô iŋ. 21 Magoc atuŋgac sôm têŋ iŋ, ‘Damaŋ, aö gakôm mêtê sac têŋ Anötö ma têŋ am. Aö ŋgac sac, dec gitôm dom bu am sam aö bu am atômŋgac tiyham.’ 22 Tigeŋ damba sôm têŋ iŋ ndê lau akiŋ, ‘Ŋagahô, akôc ŋakwê ŋayham ti atapa bu iŋ sôc, ma akêŋ gôlôŋ amaŋatu-ŋga sôc iŋ amba-atu. 23 Ma akôc makao ŋatu tôp ŋayham daŋ, ma andic ndu. Yac oc dandê mwasiŋ atu ti atac ŋayham, 24 bu yac gauc gêm bu aneŋ atuŋgac dindec mbac ndu su, magoc kwahic dec dalic bu iŋ mbo tali. Iŋ giŋga su, ma datap iŋ sa tiyham.’ Ma ŋac hoŋ atac ŋayham.
25 “Têŋ ndoc dinaŋ balê dau dôwa kôm gweleŋ mbo ôm, ma têŋ ndoc iŋ mbu meŋ suŋ sa andu, naŋ iŋ ŋgô lau sêtê wê ti sêkôm atac ŋayham atu. 26 Goc iŋ mbwêc ŋgac akiŋ daŋ meŋ ma ndac iŋ bu, ‘Lau lê sêkôm ŋanta ti atac ŋayham tu sake-ŋga?’ 27 Ma iŋ sôm, ‘Am asim meŋ su ma iŋ mbo ŋayham, ma bocdinaŋ dec damam gic makao tôp ŋayham daŋ ndu, ma ndê mwasiŋ atu.’ 28 Yom dau kôm dôwa tac ŋandê atu, ma iŋ tec bu sôc balaŋ ŋalôm ndi. Goc damba sa gi ma kêmwaŋeŋ iŋ bu sôc ndi. 29 Tigeŋ iŋ sôm têŋ damba, ‘Yala ŋeŋ su aö gam akiŋ ti daŋaŋ wambu am. Tigeŋ am kêŋ naniŋ ŋatu me gêŋ sauŋ daŋ têŋ aö bu wandê mwasiŋ tu aneŋ silip-ŋga dom. 30 Kwahic dec am nem atômŋgac dinaŋ, naŋ kêyaiŋ am nem awa ti wapa whiŋ lauwhê seŋ-ŋga, naŋ mbu meŋ ma am gic makao tu iŋ-ŋga.’ 31 Magoc damba sôm, ‘Aneŋ balê, am mbo whiŋ aö ŋapaŋ, ma aneŋ gêŋ hoŋ ti am nem. 32 Tigeŋ am asim dindec naŋ yac gauc gêm bu iŋ mbac ndu su, naŋ mbo tali. Iŋ giŋga su, ma datap iŋ sa tiyham. Bocdinaŋ iŋ lêŋ solop bu yac atac ŋayham atu ma dandê mwasiŋ tu iŋ-ŋga.’ ”