16
Yom gôliŋ pi ŋgac yob wapa-ŋga
Ma Yisu sôm yom gôliŋ daŋ têŋ ndê ŋgacsêŋomi bocdec bu, “Ŋgac ti lêlôm daŋ mbo, ma lau sic miŋ têŋ iŋ bu ŋgac naŋ yob iŋ ndê gêŋ, naŋ kêyaiŋ iŋ ndê wapa daêsam. Dec iŋ ta ŋgac dau meŋ, ma sôm têŋ iŋ, ‘Yom bocke dec gaŋgô pi am lec. Kwahic dec am sa ndi ma sê gêŋ hoŋ sa ma êmasaŋ bapia wapa-ŋga bu kêŋ têŋ aö. Bu aö oc watiŋ am su yêc gweleŋ yob aneŋ wapa-ŋga.’ Dec ŋgac yob wapa-ŋga sôm têŋ dau, ‘Aö wakôm bocke? Aö neŋ ŋadau oc soc aö su yêc aneŋ gweleŋ. Aneŋ licwalô gitôm dom bu wakôm gweleŋ ôm-ŋga, ma aö mayaŋ bu wateŋ gêŋ. Aö kayalê gêŋ naŋ bu wakôm-ŋga, ma têŋ ndoc ŋadau tiŋ aö su yêc aneŋ gweleŋ, dec lau oc sêkôc aö sa ma sênem yaom aö yêc ŋac si andu.’ Bocdinaŋ iŋ mbwêc lau naŋ si tôp yêc iŋ ndê ŋadau, naŋ tigeŋ-tigeŋ sêtêŋ iŋ sêmeŋ. Goc iŋ ndac ŋgac ŋamata-ŋga bocdec bu, ‘Am nem tôp bocke yêc aö neŋ ŋadau?’ Ma ŋgac dau sôm, ‘Aneŋ tôp gitôm olib ŋakwi sip lôŋ* Lôŋ dinaŋ lôŋ atu - tigeŋ-tigeŋ gitôm 35-40 lita. 100.’ Goc ŋgac yob wapa-ŋga sôm têŋ iŋ, ‘Am nem bapia tôp-ŋga kelec. Kôc sa, ndöc sic ŋagahô, ma to bu am nem tôp gitôm olib ŋakwi sip lôŋ 50.’ Goc iŋ sôm têŋ ŋgac tilu-ŋga, ‘Am nem tôp bocke yêc?’ Ma ŋgac dau sôm têŋ iŋ, ‘Aneŋ tôp gitôm bolom wit sip dalu atu-tu 100.’ Goc ŋgac yob wapa-ŋga sôm, ‘Kôc nem bapia tôp-ŋga, ma to bu am nem tôp gitôm dalu 80.’
“Goc ŋadau kêpiŋ ŋgac yob wapa-ŋga sac dinaŋ, bu iŋ kôm gêŋ ti gauc. Lau sambuc sêkôc awa nom-ŋga ma sêhê silip ŋac si lau. Ŋalêŋ dinaŋ ŋac sêkôm gêŋ ti gauc sêhôc gêlêc Anötö ndê lau. Awa nom dindec-ŋga hê lau daêsam si gauc tu sêkôm mêtê sac-ŋga. Magoc aö wasôm têŋ mac bu akôc nem awa nom-ŋga ma anem lau sa, ma ŋalêŋ dinaŋ ahê silip têŋ daôm. Tiŋambu awa dau oc niŋga, magoc ŋac oc sêkôc mac sa ti atac ŋayham têŋ ndoc mac andöc undambê.”
10 Ma Yisu gic têku yom ma sôm, “Asa naŋ yob gêŋ sauŋ ŋapep, naŋ oc yob gêŋ atu ŋapep bocdinaŋ. Ma asa naŋ yob gêŋ sauŋ ŋapep dom, naŋ oc yob gêŋ atu ŋapep dom. 11 Bocdinaŋ mac bu ayob awa nom-ŋga ŋapep dom, dec Anötö oc kêŋ awa ŋandô têŋ mac tu ayob-ŋga dom! 12 Ma mac bu ayob lau ŋatô si gêŋ ŋapep dom, dec Anötö oc kêŋ gêŋ daŋ ti mac nem gêŋ dom!
13 “Ŋamalac daŋ gitôm dom bu nem akiŋ ŋadau lu, bu iŋ oc tec daŋ, ma atac whiŋ daŋ, me oc sap daŋ dôŋ ma pu daŋ. Ma mac boc-dinaŋ, gitôm dom bu atoc Anötö ma awa nom-ŋga lu-lu sa ti mac nem ŋadau.”
14 Yisu sôm yom dinaŋ, ma lau Palêsai ŋatô naŋ sêŋgô, naŋ sem tô iŋ. Ŋahu bu ŋac lau atac whiŋ mone-ŋga. 15 Tigeŋ Yisu sôm têŋ ŋac, “Yêc ŋamalac aŋgô-ŋga, mac lau dinaŋ atoc daôm sa bu mac lau gitêŋ, magoc Anötö kêyalê mac nem ŋalôm su. Gêŋ naŋ mac lau nom-ŋga atoc sa bu gêŋ ŋayham kêlêc, naŋ Anötö gêlic gitôm gêŋ sac sambuc.”
Yisu puc Anötö ndê yomsu dôŋ
16 Ma Yisu sôm, “Anötö kêŋ Moses ndê yomsu ti propet si yom bu lau sêŋkuc e Jon, Ŋgac Kêku Lau-ŋga hôc asê. Têŋ Jon ndê têm ma meŋ, naŋ lau sêhoc ŋawaê asê pi Anötö ndê gôliŋ. Ma lau daêsam sêkôm mwasac bu sêsôc Anötö ndê gôliŋ ŋapu. 17 Gitôm bu undambê ti nom oc niŋga, tigeŋ gitôm dom bu Moses ndê yomsu ŋalhô atêc daŋ niŋga. 18 Ŋgac daŋ bu hu nawhê siŋ ma nem awhê wakuc, naŋ kôm mêtê mockaiŋ-ŋga yêc Anötö aŋgô-ŋga. Ma ŋgac naŋ gêm awhê naŋ hu ndê akweŋ siŋ, naŋ kôm mêtê mockaiŋ-ŋga bocdinaŋ.”
Ŋgac ti lêlôm lu Lasarus
19 Ma Yisu sôm, “Ŋgac ti lêlôm daŋ mbo, naŋ sôc ŋakwê ŋayham ma po dau sa ŋa gêŋ ŋayham-ŋayham tôm bêc hoŋ. 20 Ma yêc iŋ ndê andu ŋamakê, ŋgac ŋalôm sawa daŋ ndöc, naŋ ndê ŋaê Lasarus. Gamboc daêsam sem iŋ ŋamlic ahuc, 21 ma giam sêmeŋ ma sêndambwê gamboc dau. Iŋ gêŋ yô iŋ, dec iŋ takwê bu neŋ gêŋ ŋapopoc naŋ peŋ akêŋ ŋgac ti lêlôm ndê tebo, magoc mba. 22 Têŋ bêc daŋ ŋgac ŋalôm sawa dinaŋ mbac ndu, ma aŋela sêkôc iŋ sa gi ndöc undambê whiŋ Abraham. Ma ŋgac ti lêlôm mbac ndu bocdinaŋ, ma lau sêŋsuhuŋ iŋ. 23 Iŋ sip lambwam gi ma kêsahê ŋandê atu, dec hôc tandô sa pi undambê, ma gêlic Abraham yêc ahê, ma Lasarus ndöc whiŋ iŋ. 24 Goc iŋ ta yom têŋ iŋ ma sôm, ‘Abaŋ Abraham, tamwalô aö! Êmkiŋ Lasarus bu kêŋ amba-atu sip bu ndi, ma meŋ kêŋ pi aö êmbalaŋ. Ya dindec kôm aö ŋamlic ŋandê atu.’ 25 Tigeŋ Abraham ô yom ma sôm, ‘Aneŋ balê, gauc nem ndoc am mbo tamli, naŋ am tap gêŋ ŋayham-ŋayham daêsam sa, magoc Lasarus mbo sac ŋapaŋ. Kwahic dec iŋ mbo ŋayham, ma am tap ŋandê atu sa. 26 Ma gêŋ daŋ tiyham. Yêc hêclu ŋalhu, Anötö kêŋ ŋasawa atu daŋ, dec oc tôm dom bu lau sêtêŋ am sêloc. Ma gitôm dom bu mac nem daŋ lom têŋ yac meŋ.’ 27 Goc ŋgac dau sôm, ‘Bocdinaŋ aö wateŋ am abaŋ, êmkiŋ Lasarus têŋ aö damaŋ ndê andu ndi, 28 ma kêŋ puc aneŋ asidôwai amaŋdaŋ, bu sênem dau kwi tu bu sêmeŋ ma sêhôc ŋandê yêc gameŋ dindec dom.’ 29 Magoc Abraham sôm, ‘Moses ma Propet si yom yêc bu kêŋ puc ŋac. Am nem asidôwai bu sêkêŋ daŋga ŋac si yom, dec oc tôm bu sênem dau kwi.’ 30 Ma ŋgac dau sôm, ‘Mba, abaŋ Abraham! Lau batê si ŋgac daŋ bu mbu têŋ ŋac ndi, dec ŋac oc sêkac si ŋalôm kwi.’ 31 Ma Abraham sôm, ‘Ŋac bu sêkêŋ whiŋ yom naŋ Moses ma lau propet sêto, naŋ dom, dec ŋac oc sêkêŋ whiŋ ŋgac naŋ tisa akêŋ lau batê-ŋga, naŋ dom.’ ”

*16:6 Lôŋ dinaŋ lôŋ atu - tigeŋ-tigeŋ gitôm 35-40 lita.