23
Pailot kêsu Yisu
(Mat 27:11-26; Mak 15:2-15; Jon 18:29–19:16)
Goc lau hoŋ dinaŋ sêtisa ma sêwê Yisu sêtêŋ Pailot si. Ma ŋac sêŋgôliŋ yom pi iŋ, ma sêsôm, “Ŋgac dindec gêli lau Israel-ŋga ŋalôm sa. Iŋ sôm bu lau sêkêŋ takis têŋ Sisa dom, ma iŋ toc dau sa ma sam dau bu Mesaya, kiŋ naŋ lau Israel-ŋga sêkêŋ bata.” Goc Pailot ndac Yisu bocdec bu, “Am lau Israel-ŋga si kiŋ, a?” Ma Yisu sôm, “Tôm naŋ am daôm sôm.” Dec Pailot sôm asê têŋ dabuŋsiga atu-tu ti lau hoŋ, “Aö gatap ŋgac dindec ndê giso daŋ sa dom, bu tamatôc iŋ pi-ŋga.” Tigeŋ ŋac sêsôm ti ŋaŋga, “Iŋ kêdôhôŋ lau ma gêli ŋac si ŋalôm sa yêc gameŋ Judia-ŋga hoŋ. Iŋ gic hu yêc gameŋ Galili-ŋga ma kôm ŋapaŋ e meŋ têŋ gameŋ dindec.”
Pailot kêkiŋ Yisu têŋ Herod Antipas
Têŋ ndoc Pailot ŋgô yom dinaŋ, naŋ iŋ ndac ŋac bu Yisu iŋ ŋgac Galili-ŋga, me mba. Ma iŋ tap sa bu iŋ ŋgac Galili-ŋga, dec kêkiŋ iŋ têŋ Herod gi. Herod iŋ ŋgac naŋ gêm gôliŋ gameŋ Galili-ŋga, ma iŋ mbo malac Jerusalem têŋ têm dinaŋ. Têŋ têm Herod gêlic Yisu, naŋ iŋ tac ŋayham atu, bu ŋasawa baliŋ su iŋ tac whiŋ bu lic iŋ. Iŋ ŋgô ŋawaê pi Yisu su, ma kêŋ bata bu lic iŋ kôm gêŋ dalô daŋ. Iŋ kêŋ gêndac daêsam têŋ Yisu, magoc Yisu ô yom dom.
10 Têŋ dinaŋ dabuŋsiga atu-tu ti lau Skraib sêtisa ma sêŋgôliŋ yom pi iŋ ti ŋaŋga. 11 Goc Herod ti lau siŋ-ŋga sêsu Yisu susu ma sêŋgwiniŋ iŋ. Sêkêŋ iŋ sôc ŋakwê baliŋ gitôm kiŋ sêsôc, ma sêŋkiŋ iŋ mbu têŋ Pailot gi. 12 Muŋ-ŋga Herod lu Pailot sêkêŋ kisa dau, magoc acsalô dinaŋ iŋlu sêhê silip dandi.
Pailot bu êŋgapwêc Yisu
13 Pailot mbwêc dabuŋsiga atu-tu ti lau bata ma lau Israel-ŋga ŋatô sêpitigeŋ, 14 ma sôm têŋ ŋac, “Mac akôc ŋgac dau atêŋ aö ameŋ, ma asôm bu iŋ gêli lau ŋalôm sa. Aö kasahê iŋ yêc mac aŋôm-ŋga, ma gatap sa bu yom naŋ mac aŋgôliŋ pi iŋ, naŋ ŋahu mba. 15 Ma Herod bocdinaŋ, bu iŋ kêkiŋ iŋ mbu têŋ yac meŋ. Bocdinaŋ wasôm têŋ mac bu ŋgac dau kôm giso daŋ dom bu dandic iŋ ndu. 16-17 Tu dinaŋ-ŋga aö wakêŋ aneŋ lau sêhi iŋ ŋa sö, ma sêhu iŋ siŋ lhö ndi.” 18 Magoc ŋac sêmbwêc atu sêwhiŋ dau bu, “Kôc iŋ sa ma ndic iŋ ndu! Ma hu Barabas siŋ têŋ yac.” 19 Barabas iŋ ŋgac naŋ ndöc gapocwalô têŋ ndoc dinaŋ, bu iŋ kêgilí lau bu sêndic siŋ, ma iŋ gic lau ŋatô ndu. 20 Magoc Pailot tac whiŋ bu êŋgapwêc Yisu su, dec sôm yom ŋaŋga tiyham bu nem ŋac si ŋalôm kwi. 21 Magoc ŋac sêmbwêc yom ŋapaŋ, “Ndic iŋ pi a gicso dau! Ndic iŋ pi a!” 22 Goc Pailot sôm têŋ ŋac tidim tö-ŋga, “Tu sake-ŋga? Iŋ kôm giso bocke? Aö gatap yom daŋ sa pi iŋ dom, bu dandic iŋ ndu. Bocdinaŋ aö wakêŋ aneŋ lau siŋ-ŋga sêndic iŋ ŋamlic ŋandê, ma wahu iŋ siŋ.” 23 Tigeŋ ŋac sêmbwêc hôc ahuc ŋapaŋ, bu sêndic iŋ pi a gicso dau. Ma sêmbwêc yom dau e Pailot sôc ŋapu. 24 Iŋ gôlôc ma sôm têŋ lau siŋ-ŋga bu sêkôm gitôm lau dau si yom. 25 Barabas, ŋgac siŋsêlêc naŋ ndöc gapocwalô tu iŋ gic lau ndu-ŋga, naŋ sêŋgapwêc iŋ su tôm lau sêndac. Magoc Yisu, naŋ sêtec, naŋ Pailot kêkiŋ iŋ têŋ lau siŋ-ŋga bu sêndic iŋ ndu.
Sic Yisu pi a gicso dau
(Mat 27:32-44; Mak 15:21-32; Jon 19:17-27)
26 Ŋac sêwê Yisu sêsa si, ma yêc seŋ sêtap ŋgac daŋ ŋaê Saimon sa. Iŋ ŋgac malac Sairin-ŋga,* Sairin - malac daŋ naŋ yêc Not (North) Afrika. ma iŋ kêsêlêŋ mbo seŋ akêŋ gameŋ ŋamakê-ŋga bu têŋ Jerusalem ndi. Lau siŋ-ŋga sêkôc Saimon ma sêkêŋ iŋ kêbalaŋ a gicso dau kêkuc Yisu.
27 Lau daêsam sêŋkuc Yisu si, ma lauwhê ŋatô sêwhiŋ ŋac, sêhu daŋgibo asê pi iŋ ma sêtaŋ. 28 Goc Yisu kac dau kwi ma sôm têŋ ŋac, “Mac lauwhê Jerusalem-ŋga, ataŋ aö dom! Tigeŋ ataŋ tu daôm-ŋga, ma tu mac nem balêkoc-ŋga. 29 Bu ndoc ŋawapac-ŋga oc meŋ sa, naŋ mac oc asôm bu iŋ gêŋ ŋayham bu lauwhê ŋatô ŋac lauwhê gapoc ma sêkôc balêkoc me sêkêŋ su têŋ balêkoc dom. 30 Têŋ ndoc dinaŋ, lau oc tac whiŋ bu lôc daŋ tip meŋ ma êŋgatöc ŋac si. 31 Gêŋ naŋ kwahic dec sêkôm têŋ aö, naŋ gitôm sêkêŋ ya gêŋ a batac. Bocdinaŋ ahêgo daôm pi gêŋ ŋac oc sêkôm tiŋambu-ŋga, oc nditôm sêkêŋ ya neŋ a basô.”
32 Lau siŋ-ŋga sêwê ŋgac sac lu sêwhiŋ Yisu, bu sêndic iŋlu ndu sêwhiŋ iŋ. 33 Ŋac sêsa si e sêhôc asê gameŋ naŋ sêsam bu Ŋakêcyha, ma yêc dinde ŋac sic Yisu pi a gicso dau. Ma sic ŋgac sac lu sêpi a gicso sêwhiŋ Yisu, daŋ kêgalêŋ andô-ŋga, ma daŋ kêgalêŋ gasê-ŋga. 34 Têŋ dinaŋ Yisu teŋ mbec ma sôm, “Damaŋ, suc aneŋ ŋacyo si sac kwi, bu ŋac sêŋyalê gêŋ naŋ sêkôm, naŋ dom.” Tiŋambu lau siŋ-ŋga sêpuc gapoc bu sêlic ŋac si asa oc kôc Yisu ndê ŋakwê.
35 Lau daêsam sêlhac ma tahê Yisu, ma lau bata Israel-ŋga bocdinaŋ. Sêlhac ti sem tô iŋ ma sêsôm, “Iŋ gêm lau ŋatô sa. Iŋ bu Mesaya naŋ Anötö kêyaliŋ sa, naŋ nem dau si maŋ.” 36 Ma lau siŋ-ŋga sêtigasuc ma sêsu iŋ susu boc-dinaŋ. Sêkêŋ wain ŋamakic têŋ iŋ, 37 ma sêsôm, “Am bu lau Israel-ŋga si kiŋ, naŋ goc nem daôm si.” 38 Ŋac sêto yom kalhac iŋ ndê a gicso dau ŋahô, naŋ sôm, ‘Lau Israel-ŋga si Kiŋ dindec.’
39 Ŋgac sac daŋ naŋ kêgalêŋ a gicso dau kêpiŋ Yisu, naŋ su iŋ susu ma sôm, “Am Mesaya dau, a? Bocdinaŋ dec nem daôm si, ma nem alu si awhiŋ!” 40 Tigeŋ ŋgac sac tilu-ŋga hec yom iŋ, ma ndac, “Am töc Anötö, me mba? Yac lau tö dakôc ŋagêyô tigeŋ. 41 Hêclu dakôc ŋagêyô solop, bu hêclu dakôm sac. Magoc ŋgac dindec kôm giso daŋ dom.” 42 Goc iŋ sôm têŋ Yisu, “Yisu, têŋ ndoc am ndöc nem pôŋ kiŋ-ŋga, naŋ gauc nem aö.” 43 Ma Yisu ô yom ma sôm têŋ iŋ, “Aö wasôm yomandô têŋ am bu acsalô lec am oc ndöc †Paradais whiŋ aö.”
Yisu mbac ndu
(Mat 27:45-56; Mak 15:33-39; Jon 19:28-30)
44 Têŋ ac kalhac lhu, ŋasec gêm gameŋ sambuc ahuc e acgatu gitôm 3 kilok telha-ŋga, 45 bu ac gêm ganduc. Ma po baliŋ naŋ kêgalêŋ lôm dabuŋ ŋalôm, naŋ dau kic gi lu. 46 Têŋ ndoc dinaŋ Yisu mbwêc awha atu ma sôm, “Damaŋ, aö gakêŋ aneŋ gatuŋ sip am amam!” Iŋ sôm yom dinaŋ su, goc mbac ndu.
47 Ŋgac bata siŋ-ŋga gêlic gêŋ hoŋ dinaŋ, ma kêpiŋ Anötö ma sôm, “Yomandô! Ŋgac dindec iŋ ŋgac gitêŋ!” 48 Ma lau daêsam naŋ sêkac sa su bu sêlic lau siŋ-ŋga sic Yisu pi a gicso dau, naŋ sêlic gêŋ hoŋ dinaŋ e kôm ŋac si ŋalôm ŋawapac, dec sêndahiŋ ŋasu ma sêlhö si. 49 Ma lau hoŋ naŋ sêŋyalê Yisu, ma lauwhê naŋ sêŋkuc iŋ akêŋ gameŋ Galili-ŋga, naŋ sêlhac ahê ma sêlic gêŋ dinaŋ.
Josep kêŋ Yisu ndê ŋamlaŋ yêc hoc ŋasuŋ
(Mat 27:57-61; Mak 15:42-47; Jon 19:38-42)
50-51 Ŋgac daŋ mbo, naŋ ndê ŋaê Josep. Iŋ ndê malac Arimatiya yêc gameŋ Judia-ŋga, ma iŋ ŋgac ŋayham ma gitêŋ naŋ kêŋ bata Anötö ndê gôliŋ bu meŋ sa tiawê. Iŋ lau †Sanedrin-ŋga si daŋ, tigeŋ iŋ ŋalôm whiŋ yom naŋ ŋac sêkic pi Yisu bu sêndic iŋ ndu, ti gêŋ naŋ sêkôm têŋ iŋ, naŋ dom. 52 Têŋ telha dinaŋ iŋ têŋ Pailot gi, ma ndac Yisu ndê ŋamlaŋ. 53 Goc iŋ kôc iŋ su yêc a gicso dau, kêpaŋ iŋ ŋa po ŋayham daŋ, ma kêŋ iŋ yêc sêhô daŋ. Lau sêlêŋ sêhô dinaŋ gwanaŋ su yêc hoc daŋ ŋalôm, ma sêkêŋ ŋgac batê daŋ yêc sêhô dau muŋ su dom.
54-55 Lauwhê naŋ muŋ-ŋga sêŋsêlêŋ sêwhiŋ Yisu têŋ ndoc iŋ meŋ akêŋ gameŋ Galili-ŋga, naŋ sêŋkuc Josep si, ma sêlic sêhô dinaŋ ti gameŋ naŋ Josep kêŋ Yisu ndê ŋamlaŋ yêc naŋ. Tigeŋ bêc dinaŋ iŋ lau Israel si bêc sêmasaŋ dau tu sêlic om-ŋga, ma ndoc Sabat-ŋga meŋ kêpiŋ. 56 Bocdinaŋ lauwhê dinaŋ sêmbu sêtêŋ si andu si, ma sêmasaŋ bu ŋamalu ti gêŋ ŋatô bu sênem oso Yisu. Ma têŋ bêc Sabat-ŋga, ŋac sêŋwhaŋ dau tôm yomsu Sabat-ŋga sôm.

*23:26 Sairin - malac daŋ naŋ yêc Not (North) Afrika.