24
Yisu tisa
(Mat 28:1-10; Mak 16:1-13)
Sabat meŋ gi su, ma têŋ wake ŋabêc ŋamata-ŋga, goc lauwhê dinaŋ sêti têŋ bêbêc ganduc. Sêkôc gêŋ ŋamalu naŋ sêmasaŋ su, ma sêsa sêtêŋ sêhô dau si. Ma sêlic bu hoc atu naŋ Josep kêpi gi tiŋ sê awha, naŋ ndöc ŋamala dom. Dec sêsôc si, magoc sêtap Pômdau Yisu ndê ŋamlaŋ sa dom. Sêlhac ma sêhêdaê, ma ŋgac lu ti ŋakwê ŋawasi atu, sêhoc dau asê ma sêlhac sêwhiŋ ŋac. Dec lauwhê sêtöc dau, ma sêwec aŋgô andô têŋ nom. Ma ŋgac lu sêsôm têŋ ŋac, “Tu sake-ŋga mac aŋsalê iŋ naŋ mbo tali, yêc lau batê si mala? Iŋ mbo lec dom, iŋ tisa su. Gauc nem yom naŋ iŋ sôm têŋ mac muŋ su, têŋ têm iŋ mbo gameŋ Galili-ŋga. Iŋ sôm bu lau oc sêhoc Ŋamalac ndê Atu asê ma sêkêŋ iŋ sip lau sac si amba, ma ŋac oc sêndic iŋ pi a gicso dau, ma têŋ bêc titö-ŋga iŋ oc tisa tiyham.” Goc lauwhê dinaŋ gauc gêm yom naŋ Yisu sôm muŋ su. Ma ŋac sêhu sêhô dau siŋ ma sêmbu sêtêŋ Jerusalem si, ma sic miŋ yom hoŋ dinaŋ têŋ ŋgacsêŋomi 11, ma têŋ lau hoŋ naŋ muŋ-ŋga sêŋkuc Yisu.
10 Lauwhê dau si ŋaê bocdec. Maria Magadala, Joana, ma Jems dinda Maria, ma lauwhê ŋatô sêwhiŋ. Ŋac sic miŋ têŋ lau aposel, 11 magoc aposel sêŋgô yom dau gitôm yom ŋambwa, ma sêkêŋ whiŋ dom. 12 Goc Pita tisa ma kêti têŋ sêhô gi. Iŋ wec bu tôc gwaniŋ sêhô ŋalôm, dec iŋ gêlic po ŋambwa naŋ yêc. Goc iŋ kölhö gi ma gauc gêm yom daêsam pi gêŋ hoŋ dinaŋ.
Yisu hoc dau asê têŋ ŋgacsêŋom lu
13 Têŋ bêc tigeŋ dinaŋ ŋgac-sêŋom lu sêŋsêlêŋ sêmbo seŋ bu sêtêŋ malac Emeyas sêndi. Seŋ akêŋ Jerusalem têŋ Emeyas, naŋ ŋasawa gitôm kilometa 11. 14 Iŋlu sem yomgalôm têŋ dandi, pi gêŋ hoŋ naŋ hôc asê têŋ têm dinaŋ. 15 Sêŋsêlêŋ ti sem yomgalôm sêmbo, ma Yisu dau meŋ kêsêlêŋ whiŋ iŋlu. 16 Tigeŋ Anötö kôm iŋlu tandô ŋalêŋ kaiŋ daŋ sa, dec sêŋyalê iŋ dom. 17 Ma iŋ sôm têŋ iŋlu, “Yom bocke dec amlu asôm têŋ daôm ma aŋsêlêŋ ambo seŋ?” Goc iŋlu sêkwê dôŋ sêlhac, ma sêwec. 18 Ma iŋlu si daŋ naŋ sêsam bu Kliopas ô yom ma sôm, “Ŋacleŋ hoŋ naŋ sêmbo Jerusalem têŋ têm dindec, naŋ sêŋyalê gêŋ naŋ hôc asê. Bocke dec am kêyalê dom?” 19 Ma Yisu ndac, “Gêŋ sake?” Ma sêsôm têŋ iŋ, “Gêŋ naŋ hôc asê Yisu Nasaret-ŋga. Ŋgac dau iŋ propet daŋ, ma iŋ kôm gêŋ ma sôm yom ti ŋaclai atu yêc Anötö ma ŋamalac hoŋ aŋgô-ŋga. 20-21 Ma yac akêŋ bataŋ su, bu mboe iŋ Mesaya naŋ Anötö oc êŋkiŋ bu êŋgaho lau Israel-ŋga su yêc lau Rom-ŋga amba. Tigeŋ yac mba dabuŋ-siga atu-tu ti lau bata Israel-ŋga sêkêŋ iŋ têŋ lau Rom-ŋga bu sêmatôc iŋ, ma ŋac sêkic yom bu iŋ mbac ndu, ma sic iŋ pi a gicso dau. Gêŋ hoŋ dinaŋ hôc asê iŋ, ma kwahic dec bêc tö giŋga su. 22 Ma bêbêc lec yac mba lauwhê ŋatô sêsôm yom naŋ kôm yac hoŋ asö. Têŋ bêbêc ganduc, ŋac sêtêŋ sêhô si, 23 magoc sêtap iŋ ndê ŋamlaŋ sa dom. Sêmbu sêmeŋ, ma sêsôm bu aŋela sêhoc dau asê têŋ ŋac, ma sêsôm têŋ ŋac bu Yisu mbo tali. 24 Lau ŋatô naŋ sêmbo sêwhiŋ yac, naŋ sêsa sêtêŋ sêhô si, ma sêtap gêŋ hoŋ sa tôm lauwhê dau sêsôm, magoc sêlic Yisu dom.”
25 Goc Yisu sôm têŋ iŋlu, “O mac lau! Mac nem gauc sa dom. Lau propet sêhoc yom asê pi gêŋ hoŋ dinaŋ gwanaŋ su, magoc mac akêŋ whiŋ gwalec! 26 Sêhoc yom asê ma sêsôm bu Mesaya gic waê bu hôc ŋawapac hoŋ dinaŋ, ma tiŋambu tap iŋ ndê ŋawasi sa.” 27 Ma Yisu whê iŋlu si gauc sa pi yom hoŋ naŋ Moses ti lau propet sêto hêganôŋ iŋ, e iŋ whê Anötö ndê yom hoŋ naŋ sêto gwanaŋ pi iŋ, naŋ sa têŋ iŋlu.
28 Ŋac sêsuŋ sa malac Emeyas, ma Yisu kôm bu hu iŋlu siŋ, ma êŋsêlêŋ gacgeŋ ndi. 29 Magoc sêteŋ iŋ ti ŋaŋga, ma sêsôm, “Mbo whiŋ alu, bu ac pacndê ma sauŋ oc ôbwêc sa.” 30 Dec Yisu sôc malac dau gi, bu mbo whiŋ iŋlu. Ma têŋ ndoc sêndöc sic bu sêneŋ gêŋ, naŋ Yisu kôc bolom sa, gêm daŋge ma pô kôc, goc kêŋ têŋ iŋlu. 31 Ma iŋlu si tandô ŋawa sa, dec sêŋyalê iŋ. Ma ŋagahô eŋ Yisu aŋgô mba. 32 Ma iŋlu sêsôm têŋ dandi, “Yomandô. Têŋ ndoc iŋ sôm yom têŋ hêclu yêc seŋ, ma whê Anötö ndê yom naŋ sêto yêc, naŋ sa, dec kôm hêclu neŋ ŋalôm kac hêclu ŋandô.” 33 Goc iŋlu sêtisa ŋagahô, ma sêlhö sêmbu sêtêŋ Jerusalem si. Ma sêtap ŋgacsêŋomi 11 sa, ti lau ŋatô naŋ sêmbo sêwhiŋ ŋac. 34 Ma ŋgacsêŋomi sêsôm têŋ iŋlu, “Pômdau tisa yomandô, ma iŋ hoc dau asê têŋ Saimon!” 35 Goc iŋlu sic miŋ yom pi gêŋ naŋ hôc asê yêc seŋ, ma bu iŋlu sêŋyalê Yisu têŋ ndoc iŋ pô bolom kôc.
Yisu hoc dau asê têŋ sêŋomi hoŋ
36 Sêsôm yom dinaŋ sêmbo, ma Yisu hoc dau asê ma kalhac ŋac aŋgô-ŋga, ma sôm têŋ ŋac, “Yom malô whiŋ mac.” 37 Ŋac sêsö ti sêtöc dandi ŋandô, bu ŋac gauc gêm bu sêlic ŋalau daŋ. 38 Ma iŋ sôm têŋ ŋac, “Tu sake-ŋga mac nem ŋalôm ŋawapac, ma gauc gêm yom daêsam? 39 Alic amaŋ ti gahiŋapa, bu aö dauŋ dindec. Amasec aö, ma alic. Ŋalau si ŋamsôm ti ŋakwa mbasi, magoc alic aö neŋ.” 40 Iŋ sôm yom dinaŋ, goc tôc amba ti gahiapa têŋ ŋac.
41 Ŋac atac ŋayham babalec, magoc ŋac gauc gêm yom daêsam, ma atac lu-lu bu gêŋ naŋ hôc asê, naŋ gêŋ ŋandô, me mba. Goc iŋ ndac ŋac, “Mac nem gêŋ daneŋ-ŋga ndöc?” 42 Ma sêkêŋ i tô daŋ naŋ sêpec su, naŋ têŋ iŋ. 43 Ma iŋ kôc su, ma gêŋ yêc ŋac si aŋgô-ŋga. 44 Goc iŋ sôm têŋ ŋac, “Gauc nem bu aö gasôm yom têŋ mac muŋ su, pi gêŋ naŋ kwahic dec ŋandô sa. Têŋ ndoc aö gambo gawhiŋ mac, naŋ gawhê sa bu gêŋ hoŋ naŋ sêto pi aö yêc Moses ma lau propet si bapia tilhuŋ, ma yêc Buku Wê-ŋga, naŋ gic waê bu ŋandô sa.” 45 Ma iŋ whê ŋac si gauc sa pi Anötö ndê yom hoŋ naŋ sêto yêc. 46 Iŋ sôm têŋ ŋac, “Sêto yom pi Mesaya bu iŋ oc hôc ŋandê atu ma mbac ndu, ma têŋ bêc titö-ŋga iŋ oc tisa ma mbo tali tiyham. 47 Ma sêto bu lau oc sênem mêtê tu iŋ ndê ŋaê-ŋga, ma sêsôm têŋ lau bu sêkac si ŋalôm kwi, dec Anötö oc suc ŋac si sac kwi. Ŋac oc sêndic hu sênem mêtê dau yêc malac Jerusalem, ma tiŋambu mêtê dau oc sa têŋ lau gameŋ apa-ŋga hoŋ. 48 Gêŋ hoŋ dindec mac alic gatô su, dec oc ahoc yom ŋandô asê pi gêŋ dau awhiŋ. 49 Ma alic! Aö oc wakêŋ gêŋ naŋ aneŋ Damaŋ gic bata su, naŋ têŋ mac. Bocdinaŋ ambo malac dindec e Anötö kêŋ iŋ ndê ŋaclai nem mac ahuc.”
Yisu pi undambê gi
50 Tiŋambu Yisu wê ŋac sêsa sêtêŋ gameŋ naŋ yêc kêpiŋ malac Betani si. Yêc dinaŋ iŋ hôc amba sa, ma gêm mbec ŋac. 51 Ma têŋ têm iŋ gêm mbec ŋac mbo, naŋ iŋ hu ŋac siŋ, ma Anötö kôc iŋ sa pi undambê gi. 52 Dec ŋac sêpôŋ haduc ma sêmpiŋ iŋ. Ma sêlhö sêmbu sêtêŋ Jerusalem si ti atac ŋayham atu. 53 Ma tôm bêc hoŋ, sêkac sa sêmbo lôm dabuŋ ŋabatêmndö, ma sêhoc Anötö ndê waê asê.