2
Pol kêŋ yom têŋ Taitus bu êndôhôŋ têŋ lau
Taitus, êmdôhôŋ lau êmkuc yom ŋandô naŋ lau sêkêŋ whiŋ-ŋga hoŋ sêŋkuc. Êmdôhôŋ lauŋgac akwa-kwa bu sênôm gêŋ êŋiŋ ŋac-ŋga dom ma sêmbo gauc ŋawa eŋ, sêtimêtê dau ŋapep, ma sêsa si lêŋ solop eŋ. Puc ŋac dôŋ bu sêsap yom ŋandô dakêŋ whiŋ-ŋga ma mêtê atac whiŋ lau-ŋga dôŋ, ma sêlhac ŋaŋga. Ma ŋalêŋ tigeŋ dinaŋ, êmdôhôŋ lauwhê akwa-kwa bu sêsa si lêŋ gitôm lauwhê dabuŋ andô, sêsôm yom bambaliŋ pi lau dom, sênôm wain êŋlêc dom, ma sêti kêdôhôŋwaga mêtê ŋayham-ŋga. Bocdinaŋ ŋac oc sêtôm bu sêndôhôŋ lauwhê wakuc bu atac whiŋ si lauŋgaci ti balêkoc, sêtimêtê dau ŋapep, sêsa lêŋ ŋayham ma ŋawasi, sêkôm si gweleŋ andu-ŋga ŋapep eŋ ma ti atac whiŋ, ma sêsôc si lauŋgaci ŋapu. Ŋac bu sêkôm bocdinaŋ, dec oc tôm dom bu lau naŋ sêkêŋ whiŋ dom, naŋ sêsu Anötö ndê yom susu.
Ma êmgilí balêi wakuc bu sênem gôliŋ si lêŋ ŋapep. Am daôm yob nem lêŋ hoŋ bu ti dôhôŋ ŋayham bu balêi sêlic ma sêŋkuc. Gêŋ bocke naŋ am bu êmdôhôŋ têŋ ŋac, naŋ am daôm kôm muŋ, goc ŋac sêlic ma sêŋkuc. Kôm ti ŋandô ma ti nem ŋalôm sambuc eŋ. Yob nem whamsuŋ bu sôm yom ŋayham eŋ têŋ ndoc am bu êmdôhôŋ ŋac, ma bocdinaŋ lau daŋ oc sêtôm dom bu sêpu am nem yom. Ma bocdinaŋ lau naŋ sêkêŋ kisa am, naŋ oc tôm dom bu sêtap yom daŋ sa bu sêŋgôliŋ pi yac lau dakêŋ whiŋ-ŋga, ma tu dinaŋ-ŋga ŋac oc maya dau.
Sôm têŋ lau akiŋ ŋambwa naŋ sêkêŋ whiŋ Yisu, bu sêsôc si ŋadaui si yom hoŋ ŋapu, ma sêsôm yom sac daŋ pi ŋac dom. Sênem akiŋ ŋapep, tu bu si ŋadaui sêlic ŋac ŋayham-ŋga. 10 Ŋac sênem kaŋ si ŋadaui si gêŋ dom, dec ŋadaui oc atac lu-lu dom bu sêkêŋ gêŋ sip ŋac amba bu sêyob. Ŋac bu sêkôm si mêtê hoŋ ŋapep, dec lau daêsam oc tac whiŋ bu sêŋgô yom naŋ tandôhôŋ pi yac neŋ Anötö, naŋ gêm yac si.
Anötö ndê mwasiŋ nem yac si-ŋga ŋa-ŋandô
11 Bu Anötö kêkiŋ Kilisi sip nom meŋ ma mbac ndu tu lau hoŋ-ŋga, ma bocdinaŋ iŋ ndê mwasiŋ atu nem lau si-ŋga meŋ sa tiawê. 12 Ma mwasiŋ dau gêm yac sa tu lêŋ dambo nom-ŋga, ma kêdôhôŋ yac bu dapuc dômwêŋ mêtê sac nom-ŋga hoŋ, ma datimêtê dauŋ bu dasa lêŋ gitêŋ ti dabuŋ eŋ. 13 Dasap lêŋ dau dôŋ, ma dahôŋ bêc ŋayham naŋ dakêŋ bataŋ dambo, naŋ yac neŋ Anötö tiwaê ma Ŋgac Nem Yac Si-ŋga Yisu Kilisi, oc mbu meŋ ti ŋawasi atu. 14 Yisu Kilisi kêŋ dau tu yac-ŋga, bu nemlhi yac ma êŋgapwêc yac su yêc sakiŋ mêtê sac-ŋga, ma bu kôm yac dati iŋ dau ndê lau wakuc. Ma iŋ atac whiŋ bu yac dambo ti lêŋ ŋawasi ma dakêŋ neŋ ŋalôm sambuc tu dakôm mêtê ŋayham-ŋga.
15 Taitus, êmdôhôŋ yom hoŋ dindec têŋ lau sêkêŋ whiŋ-ŋga. Êmgilí ŋac ti ŋaŋga bu sêsôc yom dau ŋapu, ma lau naŋ sêkôm giso, naŋ êmatôc ŋac ti ŋaclai bocdinaŋ. Ma yob daôm ŋapep bu lau daŋ sêpu am dom.