3
Lau sêkêŋ whiŋ-ŋga si lêŋ wakuc
Whê sa tiyham têŋ lau sêkêŋ whiŋ-ŋga, bu mêtê ŋayham bocdec gic ŋac ŋawaê. Sêsôc gôliŋwaga ti lau bata ŋapu, ma daŋga wambu yom ŋapep. Ma ŋac sêhê gauc pi mêtê ŋayham e sêkôm ŋapaŋ. Ŋac sêsôm yom sac-sac pi lau dom, sêseŋ dau dom, ma sêkôm mêtê malô têŋ lau hoŋ. Ma sêmbo ti sêŋgwiniŋ dau ma sêtoc lau hoŋ sa ŋapep. Bu kwahic dec yac dasa neŋ lêŋ tiwakuc. Magoc muŋ-ŋga, yac dakêŋ whiŋ su dom, ma dasa lêŋ gauc mbasi-ŋga. Yac lau daŋaŋpêc-ŋga, ma mêtê ŋalôm ŋagalac-ŋga ti mêtê nom-ŋga kôm yac neŋ gauc kêŋsôŋ e tam akiŋ mêtê sac dau tac ŋawaê. Dambo ti dalic lau ŋatô sac ma tam lêmuŋ ŋac, ma mêtê atac tec asidôwai-ŋga gêm yac hoŋ ahuc. Tigeŋ tiŋambu yac neŋ Anötö Nem Yac Si-ŋga ndê lêŋ tawalô ti atac whiŋ yac-ŋga meŋ tiawê. Iŋ gêm yac si, tu yac neŋ lêŋ ŋayham daŋ-ŋga dom, magoc tu iŋ dau ndê mêtê tawalô yac-ŋga. Iŋ gêm yac si ŋalêŋ bocdec. Iŋ kêgwasiŋ yac neŋ mêtê sac hoŋ su dec yac dati lau wakuc, ma Ŋalau Dabuŋ wê yac dasa neŋ lêŋ tiwakuc. Yomandô. Tu Yisu Kilisi yac neŋ Ŋgac Nem Yac Si-ŋga, dec Anötö kêmwasiŋ yac kêlêc ma kêŋ Ŋalau Dabuŋ dau sip yac neŋ ŋalôm. Iŋ kôm boc-dinaŋ dec sam yac bu lau gitêŋ, kêkuc iŋ ndê lêŋ êmwasiŋ yac-ŋga. Ma kwahic dec yac dawêkaiŋ gameŋ dandöc taŋli ŋapaŋ-ŋga, naŋ dakêŋ bataŋ dambo. Yom hoŋ dinaŋ iŋ yom ŋandô ma ŋayham tu dakêŋ whiŋ-ŋga.
Aö tac whiŋ bu am puc aneŋ yom hoŋ dôŋ têŋ gôlôwac dabuŋ, bu lau hoŋ naŋ sêkêŋ whiŋ Anötö, naŋ sêyob dau ŋapep bu sêkôm mêtê ŋayham ŋapaŋ. Lêŋ dinaŋ iŋ lêŋ ŋayham ma oc êmwasiŋ lau hoŋ.
Am ndic ahê lau naŋ êlêmê sêseŋ dau tu yom gauc mbasi-ŋga, ma tu yom pi abaŋi si ŋaê-ŋga. Ma ndic ahê lau naŋ sêwhê dau kôc ma sêseŋ dau pi lau Israel-ŋga si yomsu. Ŋahu bu ŋac si yom hoŋ dinaŋ ŋandô mba, ma oc nem lau sa dom. 10 Asa naŋ bu kôm mêtê whê lau kôc-ŋga, naŋ sôm iŋ. Iŋ bu kôm tiyham, goc sôm iŋ tidim lu-ŋga. Ma iŋ bu sôc ŋapu dom, dec am ti lau sêkêŋ whiŋ-ŋga hoŋ apuc dômwêm iŋ. 11 Am kêyalê su, bu ŋamalac kaiŋ dinaŋ ndê lêŋ kêŋsôŋ, ma iŋ kôm sac. Iŋ kic dau ndê yom tu tap Anötö ndê matôc sa-ŋga, ŋahu bu iŋ sap lêŋ naŋ iŋ kêyalê bu lêŋ so, naŋ dôŋ.
Yom ŋambu-ŋga
12 Malô waŋkiŋ Atemas me Tikikus têŋ am loc, ma têŋ ndoc iŋlu si daŋ hôc asê am, naŋ êmsalê seŋ bu têŋ malac Nikopolis mweŋ ŋagahô ma lic aö. Ŋahu bu aö gauc gêm bu wambo malac dindê têŋ ndoc uhô-ŋga. 13 Têŋ ndoc Senas, ŋgac êmatôc yom-ŋga, lu Apolos bu sêhu nduc Krit siŋ, naŋ goc kôm gêŋ hoŋ bu êmasaŋ iŋlu si seŋ gwanaŋ. Ma bocdinaŋ iŋlu oc sêpônda gêŋ daŋ dom. 14 Êmdôhôŋ yac neŋ lau sêkêŋ whiŋ-ŋga bu sêkôm gweleŋ ŋayham tu bu sêkôm kwa dau ma sênem lau naŋ sêpônda dau, naŋ sa-ŋga. Ma bocdinaŋ ŋac si sêkêŋ whiŋ oc nem ŋandô. 15 Lau hoŋ naŋ sêmbo sêwhiŋ aö, naŋ sêkêŋ si acsalô têŋ am. Ma aö wandac am bu kêŋ aneŋ acsalô têŋ lau sêkêŋ whiŋ-ŋga hoŋ naŋ atac whiŋ yac. Pômdau ndê mwasiŋ whiŋ mac hoŋ.