2
Hana ena Fadebasae Lilina
1 Samuwela 2:1-11
Na Hana ya lauꞌuꞌula iyen,
Nuwagu ya amna Guyau lisina yai,
paꞌana ya faꞌadidiligu.
Ya fofofahigu, logena nuwagu ya amna,
be agu waiyunu E liuhwaꞌedi.
Hige sai hesa fafatabuna doha Guyau;
Hige sai hesa sadaim yai.
Hige poꞌa hesa, tau bobodiyenda, doha eda Yaubada, * Poꞌa te sa lalaꞌi yo sa lolofa heyaya. Gonowana ami waiyunu sa eli-bulubuluhidi. Ya famala eda logulogu hinaga.
Hige sai hesa i itaꞌita wata doha Um, ema Yaubada.
Tabu keke hesana au atahi;
Nuwa saesae au fatautau.
Paꞌana Guyau Yaubada ginauli mahudoꞌina ya sibaidi,
be emi laulau haba ya fakasadi.
Guyau, um tau hiyala edi kukupidu tau dem pwaipwaidi;
na dodoga belubeludi wa faꞌadidilidi.
Dodoga mahumahuladi sa guliyam,
aho te adi kalahe monina sa paisowaidi,
in moho, tau guliguliyam, aho te sa mahula.
Waihin hamohamoꞌafina wa ya fanatu be nanatuna faligigi luwaga,
na waihin fanafanatuna ya baꞌe be ya nuwa kalapi.
Guyau, peꞌi yo mwahuli fuyo ya leyama,
Dodoga ya toledi boꞌusa yai yo ya famwahuli fuyoꞌidi. Hebelu dodogadi edi nuwatuhu mate dodoga haꞌa sa peꞌi mate edi aba miya alina Hebelu yai hesana Siyola. Ibaꞌi? Nuwana haba doha Tanolai.
Haisa Guyau ya fagogo gesagesadi na haisa ya fagogodi;
haisa ya tole lidilidiyedi, na haisa ya tole hitinidi.
Tau gogo gesagesa ya faꞌobiyo fuyoꞌidi afusa yai
na tau kuꞌu mate afusa yai ya lau hitinidi.
Be haba baꞌisa lalaꞌi nanatudi, ma afa haidadi sa taꞌai gogo.
Na nuꞌudi yai haba dodoga sa faꞌatitiyedi.
Tanoꞌubu mahudoꞌina mate Guyau enehena,
yo ginauli mahudoꞌina edi aba ota yai ya toledi.
Dodoga loholoho ya ita watanidi,
na tau laulau heyaya haba sa tauyamuhi ai kamumu.
In moho dodoga adiꞌadidilidi edi adidili ibege i ota esegahi.
10 Safalumadi Guyau sa fawaiyunu,
In haba ya faheyayadi doha gulewa sa dem golu.
Ena manabala ataꞌatahina haba doha palele galewa yai.
Guyau haba tanoꞌubu mahudoꞌina ya fakasa.
Ena kin haba ya faꞌadidili
yo ena fafasinabo ni, haba ya fanuwa adidili.
11 Habahim, Elikana yo ena dodoga sa lau edi nuꞌu Lama yai, na gwama Samuwela sa lau afulen be Guyau ena ya paisowa. Ana tanuwaga mate, Tau antalasam Eli.

*2:2 Poꞌa te sa lalaꞌi yo sa lolofa heyaya. Gonowana ami waiyunu sa eli-bulubuluhidi. Ya famala eda logulogu hinaga.

2:6 Hebelu dodogadi edi nuwatuhu mate dodoga haꞌa sa peꞌi mate edi aba miya alina Hebelu yai hesana Siyola. Ibaꞌi? Nuwana haba doha Tanolai.