3
Liba Famahata
Yaubada yo dodoga nuwadi yai Samuwela sa tole hitin. Eli nanatuna tatau luwaga mate tau antalasam heyaheyayadi be Guyau peloweta ya fatamali lawen Eli lisina be ya faliba mate, nanatuna hige i gaimumuidi be heyaya tabu ti ginauli, Logena, Guyau haba nanatuna ya wunuꞌidi lahai eseꞌesegana yai. Ai mulina haba Eli ana hiti mulita mahudoꞌidi sa peꞌi kou.
Guyau, Samuwela ya Yogai
1 Samuwela 3:1-21
Samuwela mate Guyau ena ya paisowa na ana tanuwaga Eli. Fuyandi yai mate Guyau hige fuya ouꞌouli i libalibalau dodoga lebedi yo tautau hige ti tautaumahata dodoga ai lisidi.
Eli matana haꞌa sa heyaya wananaha. Begana haba sa tou. Iꞌipa hesa ya enoꞌeno ena bili yai. Samuwela mate ya enoꞌeno Guyau ena luma yai, Yaubada ena Laugagayo Aba Husanina bilina sadaina yai. Hola ma iꞌipana na Yaubada ena luma lampana hola ma malamalana. Habahim, Guyau Samuwela ya yogai. Iyen,
Samuwela!
 
Alinana Samuwela ya bui iyen,
Ho? Yau ite.
 
Ya obiyo be ya tafo lau Eli lisina, iyen,
Wa yogaigu. Yau ite.
 
Na Eli iyen,
Yau hige ya yogaim; u fuyo u eno.
 
Be Samuwela ya fuyo ya eno.
Guyau ya yoga fuyo, iyen,
Samuwela!
 
Samuwela ya obiyo be ya lau Eli lebena, iyen,
Wa yogaigu. Yau ite.
 
Eli ya faliba iyen,
Natugu, yau hige ya yogaim; u fuyo u eno.
 
Samuwela hola hige Guyau i sibai paꞌana beyabeyana hola hige Guyau i libalau lisina. Logena, Guyau alinana hige i atahi lobahi.
Guyau Samuwela ya yogai fafaihonana be Samuwela ya obiyo ya lau Eli lebena, na iyen,
Wa yogaigu be E laoma.
 
Habahim, Eli ya nuwatuhu lobahi mate Guyau gwama kiukiu ni, ya yogayogai. Yo fede ya libalau Samuwela lisina, iyen,
U lau u eno na yena ya yoga fuyoim uwen, “Guyau, u liba. Yau, em tau paisowa, E ataꞌatahi.”
 
Habahim, Samuwela ya lau be ena aba eno yai ya eno-fuyo.
10  Guyau ya laoma ya obiyo amainiya na Samuwela ya yogai doha bwaꞌibwaꞌina ena yogayogaina, iyen,
Samuwela! Samuwela!
 
Yo fede Samuwela iyen,
U liba! Yau em tau paisowa, E ataꞌatahi.
 
11 Habahim, Guyau iyen,
Isalaela dodogadi ai ganahewadi haba ginauli heyaheyayana E ginauli. Yena sa atahiyen haba aluwadi sa potifahi, be ibege somo hesa ti ginauli. 12-13 Eli afa nanatuna tatau hesagu sa kai wegowegogoꞌen yo laulau heyaheyayadi sa ginaulidi be egu laugagayo hige ti famuli watandi. In moho Eli hige i falibadi ti fatautau. Be, ai maihalana ni haba Eli maꞌana boga E faꞌankamkamnadi, doha ginauli mahudoꞌina haꞌa E falibadi yo laulauwewena haba E faꞌankamkamnadi hige anadan.* Tataudi luwaga mate fuya ouꞌouli ginauli heyaheyayadi sa ginaginaulidi. Ginaulidi mate luwaga: Antalasam fisihodi sa angafuhidi, yo maꞌedi wawahin sa lumaluma gwaꞌu. (1 Samuwela 2:12-17 yo 2:22) 14 Logena, E angwala Eli maꞌana boga lebedi yai yawa, “Emi ainauya e emi antalasam ami ledima lebegu yai, mate hige gonowana emi heyaya ni ya nuwatuhu afuledi.”
 
15 Samuwela liba ni ya atahi mulina yai ya lau ya eno ee–, hwalahwalala habahim ya obiyo be Guyau ena luma edaꞌedadi ya soꞌedi. Tautau ya ita ni, mate ya ꞌwasabu be Eli hige ena i liba, 16 in moho Eli ya yogai be iyen,
Natugu, Samuwela!
 
Alinana Samuwela ya bui iyen,
Ho, Yau ite!
 
17 Eli ya fatiꞌo iyen,
Guyau somo ya falibam? U libaen. Tabu u simo. Yena hige u falibagu Yaubada haba ya faꞌankamkamnam.
 
18 Yo fede, Samuwela ginauli mahudoꞌina ena ya liba. Hige laꞌi i simo.
Habahim Eli iyen,
In Guyau. Somo ya nuwatuhui ya dudulai mate i ginauli.
 
19 Samuwela ya laꞌi mate Guyau maꞌena, be somo mahudoꞌina Samuwela ya libalibaen mate Guyau ya fawananahadi. 20 Dan nuꞌuna sigasigana yai ya hasai ee–, Belesiba nuꞌuna sigasigana. Isalaela dodogadi mahudoꞌidi sa sibai mate Samuwela, Guyau ena peloweta. 21 Silo nuꞌuna yai, Guyau ya taumahata be ya libaliba famahata Samuwela lebena yai. Na Samuwela ena liba ya laoma Isalaela mahudoꞌidi lisidi yai.

*3:12-13 Tataudi luwaga mate fuya ouꞌouli ginauli heyaheyayadi sa ginaginaulidi. Ginaulidi mate luwaga: Antalasam fisihodi sa angafuhidi, yo maꞌedi wawahin sa lumaluma gwaꞌu. (1 Samuwela 2:12-17 yo 2:22)