8
Isalaela, Kin sa Anꞌetai
1 Samuwela 8:1-12
1-2 Samuwela nanatuna tatau luwaga. Bwaꞌibwaꞌina hesana Diyoweli na tau mulita hesana Abaidiya. Ya tautaulaꞌi be nanatuna ya fasinabodi bena Isalaela edi tau fafadudulai Belesiba nuꞌuna yai. Tamadi ena laulau sa dudulai. In moho nanatuna edi laulau hige ti loholoho. Nuwadi moni sa andi, yo dodoga sa bwala fahidi moni yai. Be logena, fakasa dudulaidi hige ti ginaginaulidi.
Yo fede Isalaela babadadi sa faꞌoigogo esegahidi be sa laoma Samuwela lisina, Lama nuꞌuna yai. Sa faliba tiyen,
Wa tautaulaꞌi yo nanatum em laulau hige ti lau watanidi; aho te kin u fasinabo. Haba ya foyahida, be ita haba doha nuꞌu hahaisa dodogadi, maꞌedi kin.
 
Fuyana Kin sa anꞌetai mate, Samuwela nuwana yai hige i dudulai be ya lauꞌuꞌula lau Guyau lisina. Guyau iyen,
Somo mahudoꞌina sa falibam bena wa ginauli, u lau watan. Hige um ti ꞌwaiyoꞌoꞌem. Na yau sa ꞌwaiyoꞌoꞌegu, tabu ya Kin boda. Fuyanna Idipi yai E hasaidima mate fuya ouꞌouli sa nuwanuwa afulegu na yaubada hahaisa sa fafamuli watanidi. Na aho te hinaga doha sa ginauli lebem yai. In moho, somo sa falibam bena wa ginauli, u lau watan. Sidohana haba kin ena abiꞌabiyedi mate, u faliba fanuwatagudi.
 
10 Yo fede, Guyau ena liba mahudoꞌina, safalumadi sa anꞌeta bena edi kin mate Samuwela edi ya liba. 11 Iyen,
Kin, yena ya tanuwaga na ya eli dudulimiu, haba doha ite ya ginauli: Nanatumiu tatau haba ya lawedi ena tau hiyala. Haba ena saliyoti ya fapaisowadi, yo ena hosi sa awaidi na haisa haba sa tafolau kin ena saliyoti ai nuwanuwadi.
 
12 Haisa haba ya abidi ena tau foyafoya be pele esega - esega ganahewana yai tau hiyala ouꞌoulidi 1,000 sa foyahidi na haisa haba pele hesa - hesa ganahewana yai tau hiyala ouꞌoulidi 50 sa foyahidi. Haisa haba ena ai gabu sa fapulu yo haisa anaho fuyana yai haba sa lau kin ana kalahe sa lau gabui. Na haisa hola haba hiyala ginaulidi sa lau ginauli, yo hosi edi saliyoti wawalidi sa lau ginauli. (Diyesuwa 11:6; Diutelonomi 17:16-17; 1 Kin 12:4; Delamaiya 22:13-17)