9
Samuwela, Saulo ya Fasinabo be ya Famaꞌi
1 Samuwela 9:1-3, 15-16
Baꞌisa hesa ya famala edi bada laꞌilaꞌi hesana Kisi, na tamana mate Abiyela na Abiyela tamana, Selolo. Selolo tamana mate Bekolati na Bekolati tamana, Afiya na Afiya ena sulu Beniyamin. Kisi natuna Saulo, mate hewalina ya loholoho wananaha, habahim Isalaela tataudi haisa. Kwaluna ya lofa wananahana habahim iti.
Fuya hesa mate Kisi ena donki sa asina be ya libalau natuna Saulo lisina iyebom,
Tau lau fayofayo hesa maꞌem au lau, be donki au yoꞌoidi.
Liba Famahata
Maihala lofalofa Saulo yo tau lau fayofayo gwamana, donki sa yoꞌoidi. In moho hige ti lobahidi. Yo fede sa lau peloweta Samuwela lisina be sa fatiꞌoi haba ai nuꞌu somo donki ni sa lobahidi?
15 Lahaina hola, Saulo maꞌena tau lau fayofayo gwamana hola hige ti laoma lebena na Guyau ya libalau Samuwela lisina iyebom,
16 Bobon maihala doha ite taumoho hesa, in Beniyamin Nuꞌuna dogana, haba E fatamaliyawa lebem. Ai boluboluna oliwe uluna gilisina u fagoi, haba sa ita lobahi mate yau E fasinabo bena egu dodoga Isalaela ya foyahidi. Filisitani dodogadi lebedi yai haba E fofo fahidi. Egu dodoga edi kamkamna haꞌa E ita yo edi tan haꞌa E atahi.