11
Saulo sa Fawananaha Kin
1 Samuwela 11:14-15
14 Muli yai, Samuwela dodoga ya falibadi iyen,
Au laoma! Te lau Giligala, be ainiya eda kin haba te fawananaha bodai.
 
15 Yo fede, dodogadi mahudoꞌidi sa lau Giligala be amainiya Guyau sa fadebasae yo Saulo sa fawananaha kin. Amainiya hinaga miya daumwali antalasamdi sa lau ginauli Guyau lebena yai be mahudoꞌidi hinaga sa anꞌangogo. Isalaela dodoga mahudoꞌidi maꞌedi Saulo nuwadi sa amna wananaha.