28
Malata yai
Paisowa 28:1-9
Ai, ma loholohomai fote yai, habahim ꞌe sibai bonabonaluwa te hesana Malata. Dodoga amainiya mate sa abi komakomaniꞌimai. Ya usa na nuꞌu ya gogoma, yo fede oyagi sa yufi be ꞌe anmwahibo. Paulo oyagi lagalagadi ya tano gogoidi, be ya fafapei lau oyagi alaꞌalana yai. Weso anꞌan nalina oyagi gigibwalina amnana ya atahi, yo fede ya kalamahanoma, be Paulo nimana ya nali. Malata dodogadi wa weso sa ita Paulo nimana yai ya kaukauti yo fede ibodi sa libaliba tiyen,
Moꞌisa, doga te mate tau aiyunu hesa! Paꞌana gabogabo yai ya gelama ma loholohona. In moho “Tau Fakasa yaubadana” ya fanuha bena Paulo ya peꞌi.* Malata dodogadi edi nuwatuhu bena edi yaubada bwalabwala waihinina hesana “Diyasitisi” o “Tau fakasa” mate safaluma edi laulau sa heyaya wananaha haba ya panisidi e ya wunuidi.
 
Na Paulo nimana ya tawa luhiluhiyen, yo fede, weso ya lubi fapito lawen oyagi alaꞌalana yai. In moho Paulo hige i peꞌi. Sa kinokinoi, na tiyebom,
Nimana haba ya pou e haba ya guli lidi be ya peꞌi.
 
Sa bagi watan ee–, aꞌawana ya lofa, na hige somo i tubu lisina yai. Edi nuwanuwatuhu sa buidi, be sa liba tiyen,
Nuwana in yaubada hesa!
 
Ema aba tuba hiti (nuꞌuna) sadaina yai mate bonabonaluwa ni, baꞌisana Pubilisi ena tanohi. Ya yoga hitinimai be lahai faihona ai ana taumana.
Pubilisi tamana ya lepa. Tauna sa gigigibwali yo ya lau mulimuli mate ꞌwasina. Paulo ya lau tau lepa ena aba enoꞌeno yai be ya abilau tauna yai na ya lauꞌuꞌula, yo fede Guyau ena gigibwali yai ya faloholoho. Laulau te ya tubu, mulina yai mate tau lepalepa mahudoꞌidi bonabonaluwa yai ni, sa laoma, be ya faloholohodi hinaga.
Malata yai sa Lau Loma
Paisowa 28:10-15
10 Fuyana ai amainiya, ainauya boludi sa felemai. 11 Nawalahi faihona mulidi yai, Alesandiya wagana hesa hesana “Oitau Godegode” yalasi hola ya ita watan Malata bonabonaluwana yai ee–, ya towa motu, habahim ya lau Loma. Yo fede somo ꞌe fanufanuhadi ema sa soi ꞌe husaidi wagana yai na ꞌe awa be ꞌe adau boda. “Oitau Godegode” mate hesadi “Kasato yo Polukisi.” Loma Nuꞌu boludi dodogadi mate sa kawawananahaꞌedi, yo edi nuwanuwatuhu hinaga mate tau adau sa itaꞌita watanidi.
12 Silakusi taonna yai ꞌe mahano be amainiya ꞌe miya, lahai faihona. 13 Amainiya ꞌe gelu boda, be ꞌe duna Legium taonna yai. Bobonna hwayahwayau mulimai yai ya towama be ꞌe boboyo ee–, lahai fafaihonana yai ꞌe duna Puteoli taonna yai.
14 Amainiya tau kawawananaha haisa ꞌe failobahidi. Sa yoga hitinimai, be lebedi yai ꞌe miya wiki esega. Habahim ꞌe lau fote ꞌe lau Loma. 15 Tau kawawananaha hahaisa Loma yai wasamai sa atahiyen be sa laoma bee–, taon hesa hesana “Apusi Maketi” yo “Taumana Lumadi Faihona” amainiya sa lobahimai. Paulo ya itadi mate Yaubada ya lautoꞌiyen yo nuwana ya adidili.
Paulo Loma Nuꞌuna yai
Paisowa 28:16-31
16 Fuyanna ꞌe mahano lau Loma yai, gabeman hesa Paulo ya faliba be iyabona ya gogo hudoꞌi, na tau gatinina mate tau hiyala hesa.
17 Lahai faihona mulidi yai, Diusi babadadi, Paulo ya yoga gogoidima be iyen,
Falegu Isalaela! Hige eda dodoga lisidi yai somo ya faheyaya, e ada ulutubu miyamiyadi ya utusidi. In moho, Diusi babadadi Yelusalem yai sa augu yo sa fele lawegu Loma Gabeman dodogadi nimadi yai. 18 Loma gabeman babaꞌisadi sa fatiꞌo buibuigu yo sa fanuha bena sa soꞌe fahigu, paꞌana hige somo hesa ya faheyaya debana yai haba ya peꞌi. 19 In moho Diusi babadadi sa ꞌwaiyoꞌo. Hige egu edaꞌeda hesa somo be, Loma edi Baꞌisa, Sisa, E anꞌetai bena ya falau fatala fuyoꞌigu, na hige bena falegu Diusi ya fagiludi. 20 Mata paꞌa te debana yai E lau falibaimiu be ami laoma bena E itamiu yo te libaliba. Paꞌana Isalaela ena sunuma yai seni yai te sa augu. Isalaela edi Sunuma Dogana mate, “Keliso,” o “Mesaiya.”
21 Sa libalau Paulo lisina tiyen,
Wasam hige Diudeya yai ema ti uliyama yo afa haidada Isalaela amainiya sa laoma hige wasam somo heyaheyayana ti libaen ai atahiyen. 22 In moho em nuwanuwatuhu bena ꞌe sibai paꞌana dodoga nuꞌu ouꞌouli yai mate “Guyau Edaꞌedana” pelena te sa ꞌwaiꞌwaiyoꞌoꞌen. (Paisowa 22:14, Paisowa 24:14, Paisowa 24:22)
 
23 Yo fede ana lahai sa golu maꞌedi Paulo. Na lahaina yai ni, dodoga boludi sa laoma Paulo ena aba miyamiya yai. Yaubada ena Aba Baꞌisa Nuꞌuna wasana ya dede famahata lebedi yai, hwalahwalala ya lau ee–, ya maihona. Ya anpate bena nuwadi ya abidi be haba Yesu wasana, Mose ena laugagayo yai yo peloweta edi uliꞌuli yai, sa kawawananahaꞌen. 24 Haisa, ena libaliba yai nuwadi ya abidi na haisa hige ti kawawananaha. 25 Sa faibayaho be hige nuwadi esega. Sa fatubu bena sa aulaha, na Paulo ena liba ofiꞌofina yai, iyen,
Yaluwa Tabuna ena gigibwali yai, Peloweta Isaiya wahawahamiu ya faliba dudulaidi iyen,
26 Yaubada ya liba, doha ite:
Au lau be dodoga te, ai lisidi auwe,
“Haba ami ataꞌatahi,
na ibege au nuwatuhu lobahi;
haba ami ita, na ibege au ita lobahi.”§ Au anꞌeta haba ami abi, au yoꞌoi, haba ami lobahi, au oiꞌoi, haba edaꞌeda sa tasoꞌe. Matiu 7:7 (Maleko 4:12)
27 Dodoga te sa nuwa poꞌi wananaha, nuwadi sa anꞌanloya
be beyadi sa tipadi yo matadi sa fatoudi.
Ibe higeꞌe, haba matadi sa falaladi, be ginauli sa itadi,
yo beyadi haba sa taꞌafasi, be liba sa atahiyedi,
yo ginauli haba sa nuwatuhu lobahidi;
haba sa timuli be sa fuyoma lisigu,
na haba E faloholohodi. (Isaiya 6:9-10)
 
28 Paulo ena liba ya falafu sofa iyen,
Logena, E fanuha bena ami siba mate, Yaubada ena famwahuli wasana haꞌa ya lau taꞌowawa lisidi yai be iti haba sa atahiyen!
 
29 Ya liba ofi mulina yai, Diusi ma faifaibayahodi sa aulaha sa lau.* Uliꞌuli haisa yai mate, lausoisoi te hige ti uli.
30 Paulo luma hesa ya famaisa be amainiya ya gogo boliman luwaga. Na safalumadi sa laoma lisina mate ya yoga hitinidi, ma nuwa loholohona 31 Ma nuwa adidilina, Yaubada ena Aba Baꞌisa Nuꞌuna wasana ya libalibaen yo Guyau Yesu Keliso wasana ya fatalahadi. Hige gonowana sai laꞌi i gudu.

*28:4 Malata dodogadi edi nuwatuhu bena edi yaubada bwalabwala waihinina hesana “Diyasitisi” o “Tau fakasa” mate safaluma edi laulau sa heyaya wananaha haba ya panisidi e ya wunuidi.

28:11 “Oitau Godegode” mate hesadi “Kasato yo Polukisi.” Loma Nuꞌu boludi dodogadi mate sa kawawananahaꞌedi, yo edi nuwanuwatuhu hinaga mate tau adau sa itaꞌita watanidi.

28:20 Isalaela edi Sunuma Dogana mate, “Keliso,” o “Mesaiya.”

§28:26 Au anꞌeta haba ami abi, au yoꞌoi, haba ami lobahi, au oiꞌoi, haba edaꞌeda sa tasoꞌe. Matiu 7:7

*28:29 Uliꞌuli haisa yai mate, lausoisoi te hige ti uli.