2
Mose Ena Fuya Tubu
Auꞌaulaha 2:1-10
Fuyana yai sulu Lewi dogana ena sulu waihinina hesa ya fai. * Isalaela edi sulu laꞌilaꞌidi ganahewadi yai, tautaumohodi hige ti laugagayoꞌedi ibe edi sulu waiwaihinidi sa fai. Paꞌana mate, sulu laꞌilaꞌi ganahewa yai dodoga sa ouli wananaha. Na fuyana Sulu Lewi edi sensisi sa ginauli, dodoga tautaumohona moho sa fatili, be oulina 22,000. (Namba 3 au ita.) Na waihin, natuna taumoho ya yosi. Natuna nenena ya loholoho, yo fede ya simo nawalahi faihona. Habahim, hawahawa hesana papailusi sa fapaisowa be noho sa fatuli, na kolutaꞌa yai sa pati fataꞌiꞌili be tabu hoꞌowa i luhulau ganahewana. Nohona yai gwama ya husai na ya lau be hawahawa lolofa hoꞌowa ganahewana yai ya simo. Gwama wa lofuna sadai yai ya alasimo, be ya maimainene bena somo lofuna ai lisina ya tubu, haba ya ita.
Kin Falo natuna waiwaihin ya laoma bena ya sigu, na ena fayofayo tau abina waihin, mate ya tigatiga hoꞌowa sadaina yai. Ya itaꞌita lau be noho ya ita, hawahawa solasoladi yai. Yo fede, ena tau lau fayofayo ya fatamali, be ya lau ya abi. Baꞌisa Falo natuna, noho ya ita mate, gwama ganahewa yai, ya tantan, be nuwana ya heyayaꞌen. Be iyen,
Itete Hebelu wawayana hesa.
Yo fede, lofuna ya lau lisidi, be ya fatiꞌo, iyen,
Gonowana E lau be Hebelu waihinina hesa E faliba be ya faseda?
 
Alinana ya bui,
Ii–, Gonowana.
 
Yo fede tineꞌeu ya lau, be gwama tinana ya aulen.
Baꞌisa Falo Natuna gwama tinana ya faliba, iyen,
Gwama te u ita watan. Haba E famaisam.
 
Yo fede ya abi, be ya ita watan.
10 Muli yai, gwama ya laꞌi, ya lawen baꞌisa natuna lisina, be ya faseda doha natuna wananahana. Iyabona iyen,
Hoꞌowa yai ya poupouli, na E abi hitin, haba hesana E tole “Mose.”
Mose ya Gela ya Lau Midiyan
Auꞌaulaha 2:11-25
11 Mose ya fulasa, ya lau ena dodoga Sulu Hebelu fayofayo yai sidohana edi laulau beleleidi ya kepaidi. Yo Idipi dogana hudoꞌi, Mose falena alina taumohona ya talatalai ya ita hinaga. 12 Mose ya itaꞌita asiꞌasi, be hige sai laꞌi i ita, yo fede, Idipi dogana ya lau funuhi, be silanna ya fui gelegele yai. 13 Bobonna ya fuyo mate, Hebelu tataudi luwaga sa lululu. Tau ponoli lisina yai ya libalau, iyen,
Paꞌana somo hidam wa talai?
 
14 Taumoho wa Mose ya faliba, iyen,
Sai ya tolem ema baꞌisa yo tau fafalau fatala dogana? Bena wa lau funuhigu doha Idipi dogana wa lau funuhi?
 
Yo fede, Mose ya ꞌwasabu be nuwana yai iyen,
Somo E ginauli mate dodoga haꞌa sa itagu?
 
15 Baꞌisa Falo wasa ya atahiyen, be ya anpate bena Mose ya lau funuhi. In moho, Mose ya gela be ya lau Midiyan Nuꞌuna yai ya miya.
Mose ya miya amainiya tau antalasam hesa lisina yai be natuna Sipola ya fai.

*2:1 Isalaela edi sulu laꞌilaꞌidi ganahewadi yai, tautaumohodi hige ti laugagayoꞌedi ibe edi sulu waiwaihinidi sa fai. Paꞌana mate, sulu laꞌilaꞌi ganahewa yai dodoga sa ouli wananaha. Na fuyana Sulu Lewi edi sensisi sa ginauli, dodoga tautaumohona moho sa fatili, be oulina 22,000. (Namba 3 au ita.)