Auꞌaulaha
(Esedo)
1
Idipi mate Isalaela sa Abi Faheyayadi
Auꞌaulaha 1:1-22
Iyakobo mananatuna sa lau Idipi, maꞌadi boga mate:
Leubena, Simiyon, Lewi,
Diuda, Isaka, Sebulun, Beniyamin,
Dan, Nafatali, Gada, yo Asela.* Ite doga te, Asela yo yaubada bwalabwala hesa oitauna, Aselaha mate, sa lau hudoꞌi.
Iyakobo laulawenena oulina mate 70. Natuna Diyosepa haꞌa ya miya-bwaꞌi Idipi yai. Habahim, sa lau lebena.
Muli yai Diyosepa ya peꞌi. Afa haidana yo faledi hiti mahudoꞌidi hinaga sa peꞌi. In moho, wahawahana, Isalaela sa talu fanafanatu. Sa ouli wananaha be Idipi nuꞌuna sa famohafu wananahai. Boliman sa ouli wananaha, mulidi yai kin fwaufwauna hesa, hige Diyosepa i sibai, ya famala kin Idipi nuꞌuna yai. Na kin fwaufwauna somo Diyosepa ya ginaulidi Idipi lebedi yai, mate wasadi hige i sibai. (Au italau Aba Fatubu 41.)
9-10 Ena dodoga ya falibadi iyen,
Isalaela dodogadi sa ouli wananaha habahim ita. Bena te gududi tabu ti tadada. Ibe ada waiyunu ti saguhidi be ti hiyalaida na eda nuꞌu ti lau afulen.
 
11 Yo fede Idipi dodogadi mate fayofayo tau ita watandi sa faꞌobiyodi be Isalaela fayofayo yai sa dalu beleleidi paisowa yai. Isalaela dodogadi hinaga Baꞌisa Falo ana kalahe aba peipei gogondi taondi luwaga sa ginaulidi. Hesadi mate Pitom yo Lamese.
12 Sa lau fayofayoꞌedi be adi siga somo. In moho sa talu fanafanatu be Gosen nuꞌuna sa famohafu. Yo fede Idipi dodogadi sa ꞌwasabuwedi, 13-14 Edi miya sa faheyaya wananahai, be paisowa mwahumwahudi doha biliki, simenta yo paisowa hesa - hesa gabu yai sa ginaulidi. Edi kamkamna yai Idipi hige edi nuwatohatoha Isalaela lisidi yai.
22 Yo fede Kin Falo liba adidilina ena dodoga ya feledi, iyen,
Hebelu nanatudi tatau mahudoꞌidi haba ai hoꞌowa ami fakapulolodi. In moho, wawahin ti otawa. Hebelu mate Isalaela dodogadi hesana hesa.

*1:4 Ite doga te, Asela yo yaubada bwalabwala hesa oitauna, Aselaha mate, sa lau hudoꞌi.

1:7 Na kin fwaufwauna somo Diyosepa ya ginaulidi Idipi lebedi yai, mate wasadi hige i sibai. (Au italau Aba Fatubu 41.)

1:22 Hebelu mate Isalaela dodogadi hesana hesa.