Peloweta
Isikiyeli
ena Uliꞌuli
Isalaela dodogadi Yaubada sa sana mulimuliyen be yaubada bwalabwaladi sa fadebasaedi. Yaubada matana yai heyaya sa ginauli be Yaubada ya fakamkamnadi. Ya tole afuledi adi waiyunu nimadi yai be sa lei hafihafitidi, sa falau delidi edi nuꞌu Babilon yai.
Isikiyeli mate antalasam tau laulau ginauli, na ena sulu Lewi. In Yaubada ya sunusunumaꞌen yo ena liba ya laulau watan. Fuyanna Babilon edi tau hiyala Diuda Nuꞌuna sa tulufi mahanoi. Maꞌena Diuda dodogadi haisa sa abidi sa lawedi sa falau delidi edi nuꞌu yai. Amainiya Yaubada ya fasinabo ena peloweta be somo ya libaen mate ena dodoga Babilon yai yo haisa sa lau afuledi Diuda yai ya fafalibadi. Yaubada Isikiyeli ya faliba bena dodoga ni, ya liba fanuwatagudi mate yena Yaubada hola sa sana mulimuliyen mate adi waiyunu haba sa tulufi mahanoꞌidi be edi taon sa faheyaya. In moho Diuda dodogadi Yaubada ena liba hige ti lau watani ee–, Babilon edi tau hiyala sa laoma be Yelusalem sa faheyaya doha Guyau haꞌa ya libaen beyabeyana. Yaubada ya libalau Isikiyeli lebena mate Isalaela dodogadi laulau heyaheyayadi bena sa fatautau, na sa miya dudulai Yaubada matana yai. Ibe sa fuyoma Yaubada lisina be sa faꞌatitiyen haba edi nuꞌu ya fafalifalihu fuyoi.
1
Guyau Isikiyeli ya Yogai
Isikiyeli 1:28 - 2:1-5
28 Itete mate Guyau ena namanamali nenena ya taumahata. Fuyana E ita mate, E beꞌu be E hoba lidi tanohi yai. Na alina hesa E atahi.