3
Panisi, Nuwa Bui yo Sunuma
Lau Kapole 3:19-33
19 Egu kamkamna yo egu lau gaibu E nuwatuhuidi
mate nuwagu ya kalapi doha kapasiya.
20 E nuwanuwatuhuidi be
nuwagu ya belubelu.
21 In moho ginauli esega yena E nuwatuhui,
haba nuwagu ya adidili fuyo mate:
22  Guyau ena gadosisi otaꞌota fahina yai, hola te mwahumwahuli,
yo ena nuwatohatoha ibege i ofi.
23 Hwalahwalala ouꞌouli ena gadosisi yo ena nuwatohatoha falifalihudi.
Yo ena sunuma ya laꞌi wananaha.
24  Guyau E sunumaꞌen
paꞌana In egu gogo mahudoꞌina.
25 Safalumadi Guyau sa sunusunumaꞌen,
yo sa yoꞌoyoꞌoi,
mate ya loholoho lebedi yai.
26 Ya loholoho, ma nuwa taluda,
Guyau ena abi famwahuli te bagiyen.
27 Ya loholoho hinaga,
doga ma hewalina e ma hasalana
ena mwahu ya baheidi.
28  Guyau lebena yai mwahudi ya tole.
Debana yai iyabona ya taꞌai be ya fafamakano.
29 Bena ya hoba lidi,
ma nuwa lidilidina Guyau lisina,
nuwana, sunuma hola otana.
30 Yena sai ya fanuha bena ya talai,
bena papalina ya felen be ya lau papaliꞌi.
Haba ya taumayamayaꞌen. (Isaiya 50:6)
31 Paꞌana Guyau ibege i ꞌwaiyoꞌoꞌen be hige anadan.
32  Guyau nuwa heyaya, nuwana haba ya leyama lisina.
In moho ena nuwatohatoha yo ena gadosisi
lebena yai ya ota esegahi.
33 Yo hige i fanuha,
bena nuwa heyaya yo kamkamna i felen.