Isalaela edi
Diyadidi
2
Isalaela Dodogadi Guyau sa Nuwa Fuiyen
Diyadidi 2:7-19
Diyesuwa yo babada ma mwamwahulidi mate Isalaela dodogadi hola Guyau sa fafamuli watan. Guyau ginauli lalaꞌi ya lau ginauli enehedi mate mahudoꞌidi sa ita.
Nun natuna, Diyesuwa mate Guyau tau famuli wataninna. Ena bolima 110 na ya peꞌi, be ena tanohi Guyau ya felen amainiya sa boꞌusai. Tanohina mate Timnata Helesi nuꞌuna yai, Efalaim piupiu hitidi yai, Gaꞌasi tuꞌana tefa lidilidina yai.
10 Hiti te ya peꞌi mulina yai mate hiti mulita hige Guyau ti sibai yo somo ya laulau ginauli Isalaela enehedi hige ti sibai hinaga. 11 Isalaela dodogadi heyaya sa ginauli Yaubada matana yai be Baꞌala oitaudi sa fadebasaedi. 12 Afa wahadi Guyau edi Yaubada sa nuwa afulen, Logenana Idipi yai ya foya fahidi. Yaubada hahaisa sa famuli watanidi na dodoga sadasadaidi yai edi yaubada sa fadebasaedi be Guyau manana sa fabala. 13  Guyau sa nuwa afulen be Baꞌala yo Asitoleti oitaudi sa fadebasaedi. 14  Guyau ya manabala heyaheyaya Isalaela lebedi yai na ya ita afuledi tau lau kwaya lisidi yai be sa lau kwayaidi yo edi ginauli sa angafuhidi hinaga. Adi waiyunu sadasadaidi yai ya nuwa afuledi be sa lei hafihafitidi.
15 Ibe Isalaela sa lau sa hiyala ibege Guyau i saguhidi be waiyunu haba sa lei hafihafitidi, doha haꞌa ya angwala lebedi yai. Yo fede nuwadi sa faiꞌabi.
16 Habahim Guyau diyadi ya faꞌobiyodi be Isalaela dodogadi tau lau kwaya lisidi yai ya fasagufahidi.
17 In moho Isalaela hige diyadi edi liba ti atahiyedi. Sa lau yaubada hahaisa sa famuli watandi yo sa fadebasaedi doha doga, tau matamata heyaya ya fafamuli watandi.
Iti hige doha afa wahadi, Guyau ena laugagayo sa famuli watandi. Edi laulau hige ti laulawen be feula, Guyau sa nuwa afulen.
18 Adi waiyunu mate, Isalaela sa fakamkamnadi yo sa abi heyayaidi Guyau ya atahi be diyadi ya fasinabo. Guyau, diyadi maꞌena na ya saguhi be adi waiyunu nimadi yai ya fofofahidi. Diyadi ena fuya yai mate Guyau, Isalaela dodogadi ya nuwatohatohaedi. 19 Fuyanna diyadi ya peꞌi mate Guyau sa nuwa afulen yo sa heyaya wananaha habahim afa wahadi. Yaubada bwalabwaladi sa famuli watandi yo sa fadebasaedi. Hige gonowana laulau heyaheyayadi yo nuwa lau wata ti fatautau.
Isalaela dodogadi maꞌedi Guyau sa angwala na fuyana laulau heyaheyayadi sa ginaulidi mate angwala sa utusi. Guyau ya manabala be nuwana ya fadosi bena ya lauꞌitadi. Yo fede hige i saguhidi, be taꞌowawa edi tanohi yai sa fageladi. Taꞌowawa edi laulau heyaheyayadi yai Isalaela sa lauꞌitadi, haba Guyau sa famuli watan doha afa wahadi?