Diyobi
Dedena
Liba Famahata
Buka te, Diyobi dedena. Ena laulau sa dudulai, in moho pilipili lalaꞌi ya fahoinadi. Pilipilidi sidohana ma haidana edi nuwanuwatuhu fadosidi mate buka yai te sa uli.
Afa haidana edi nuwatuhu mate somo ya fahoinadi, Diyobi ena heyaya debadi yai Yaubada kamkamna ya leyama lisina. Somo sa libaen mate Diyobi ya siba mate sa bwala.
Diyobi hola Yaubada ya kawakawa wananahaꞌen, in moho ena kamkamna aniyona bena ya sibai.
Buka yai te Yaubada, Diyobi ena kamkamna aniyona, hige i libaen e hige ti uli. In moho ena gigibwali yo ena sibasiba ya famahata Diyobi lisina yai, be hige gonowana ti nuwatuhu lobahi.
Yaubada ena sibasiba yo ena adidili Diyobi ya sibai be ena kamkamna aniyona fatiꞌona ya fatautau, na ya fadebasae moho.
Buka ofiꞌofina yai, ya uli mate Yaubada, Diyobi ya faloholoho, be nanatuna sa peꞌi falau damahidi ya felen yo ya fagogo fuyoi. Yaubada hinaga Diyobi afa haidana ya liba suꞌuꞌidi paꞌana Diyobi ena kamkamna hige ti nuwatuhu lobahi komakomaniꞌi.
1
Diyobi maꞌana Boga
Diyobi 1:1-5
Taumoho hudoꞌi hesana Diyobi mate Udi Nuꞌuna yai ya miyamiya. Hige somo laꞌi lebena yai ti fagilu paꞌana in doga dudulaina. Yaubada ya fafadebasae yo heyaya ya anꞌanfaledi. Nanatuna tatau faligigi luwaga yo wawahin faihona.
Ena sipi oulidi 7 tausan,
kamela 3 tausan
bulumakau 1 tausan
yo donki 5 handele.
Ya fagogo wananaha habahim tefa saisai dodogadi.
Nanatuna tatau, hesa - hesa ana fuya mataꞌasi ya ginauli ena luma yai na afa lolofudi faihona sa yogaidi be maidadi sa anꞌangogo.
Mataꞌasi ofina yai, Diyobi ya yogaidi sa laoma be ya abi nonohaidi. Hwalahwalala ya eno obiyo haba ainauya antalasam ya gabu nanatuna enehedi, paꞌana ena nuwatuhu iyen, “Bena nanatugu heyaya ti ginauli yo nuwadi yai Yaubada ti kaumananai.”
Laulau te ya famala Diyobi ena miyamiya, fuya ouꞌouli.
Diyobi ana Lauꞌita Bwaꞌibwaꞌina
Diyobi 1:6-12
Fuya hesa anelu sa laoma be sa fataumahata fuyoꞌidi Guyau nuwanuwana yai, na Tau Laulau Fagilu, Satani, ya lau watanidi hinaga.* Satani aniyona mate “Tau Laulau Fagilu.” Guyau ya libalau Tau Laulau Fagilu lisina iyen,
Somo yai wa laolaoma?
 
Na ena bui ya felen iyen,
Tanoꞌubu E lau tiga fataꞌiꞌili. E leuleu yo E saesae ganahewana yai.
 
Habahim Guyau ya libalau Tau Laulau Fagilu lebena iyen,
Egu tau paisowa, Diyobi haꞌa wa nuwatuhu fadosi e higeꞌe? Hige sai hesa doha in. Hige somo hesa lisina yai ti fagilu yo in doga dudulaina. Yaubada ya fafadebasae yo heyaya ya anꞌanfaleꞌedi.
 
Yaubada alinana Tau Laulau Fagilu, Satani, ya bui iyen, (Diyon 3:17-18)
Diyobi hige i fadebasae gaibuim! 10 Fuya ouꞌouli, ana boga yo ena ginauli wa bobobodiyedi. Em faloholoho lebena yai be ya fagogo, ena sipi yo bulumakau sa tadada. 11 In moho aho, ibe ginauli mahudoꞌidi lebena yai wa kamfahidi, haba ya kaumananaem.
 
12  Guyau ya libalau Tau Laulau Fagilu lebena iyen,
Logena, ena ginauli mahudoꞌidi nimam yai E toledi. In moho, tabu u abilau tauna yai.
 
Habahim Tau Laulau Fagilu, Guyau ya lau afulen.
Diyobi Nanatuna yo Ena Ginauli sa Faheyayadi
Diyobi 1:13-22
13 Lahai hesa Diyobi nanatuna sa anꞌangogo yo wain sa nomnom tuwahadi taumoho ena luma yai. 14 Wasa tau leyamana ya laoma Diyobi ya faliba iyen,
Em bulumakau aba giyagiyali sa felifeliꞌi na donki mate fadidi yai sa anꞌanban. 15 Sabe dodogadi, em tau lau fayofayo sa tulufidi be mahudoꞌidi sa wunuidi na yosiyosi mahudoꞌidi sa angafuhidi. Yau ibogu moho E gela be E laoma, em E liba!
 
16 Hola ma libalibana yo fede wasa tau leyamana hudoꞌi ya laoma ya liba iyen,
Namanamali em sipi yo tau itaꞌita watanidi mahudoꞌidi ya angabuidi. Yau ibogu moho, E gela E laoma em E liba!
 
17 Hola ma libalibana na wasa tau leyamana fafa faihonana ya laoma ya liba iyen,
Tau angafu pwaludi faihona iti Kaladiya dodogadi sa laoma be em kamela mahudoꞌidi sa angafuhidi na em tau lau fayofayo sa wunuidi. Yau ibogu moho, E gela E laoma em E liba!
18 Hola ma libalibana na wasa tau leyamana fafatina ya laoma ya liba iyen,
Nanatum sa anꞌangogo yo wain sa nomnom tuwahadi ena luma yai. 19 Ma esega na nuꞌu pitapitalina yai hwayahwayau laꞌilaꞌi ya towama! Luma ya towa fafataꞌiꞌili be ya guli. Nanatum mahudoꞌidi ya saꞌinidi be sa peꞌi. Na yau ibogu moho, E gela E laoma em E liba.
 
20 Yo fede Diyobi ya mwaito be ana luhuluhu ya kamgigi yo kuluna ya holi, ena nuwa heyaya fafaꞌilalana. Habahim ya guli lidi tanohi yai be Guyau ya fadebasae.
21 Na iyen,
E tubuma, ma tau afaꞌafagu.
Na ma tau afaꞌafagu haba E peꞌi.
Guyau somo ya felegu, haꞌa ya fafuyo;
In moho, Guyau E fadebasae.
 
22 Diyobi pilipili ya fahoina, in moho hige ena lau fagilu hesa Yaubada lebena yai, yo hige ena heyaya hesa.

*1:6 Satani aniyona mate “Tau Laulau Fagilu.”