2
Diyobi ana Lauꞌita Fafaluwagana
Diyobi 2:1-6
Fuya hesa anelu sa laoma Guyau matana yai na Tau Laulau Fagilu, Satani, hinaga ya laoma. Guyau ya libalau Tau Laulau Fagilu lisina iyen,
Somo yai wa laolaoma?
 
Guyau alinana, Tau Laulau Fagilu ya bui iyen,
Tanoꞌubu E lau tiga fataꞌiꞌili. E leu yo E sai ganahewana yai.
 
Habahim Guyau ya libalau Tau Laulau Fagilu lebena iyen,
Egu tau lau fayofayo, Diyobi haꞌa wa nuwatuhu fadosi e higeꞌe? Hige sai laꞌi doha in. In doga dudulaina, hige gilu hesa lisina yai. Yaubada ya fafadebasae yo heyaya ya anꞌanfaleꞌedi.
Satani! Wa nuwa liuwigu bena pilipili hige aniyona hesa E felen, in moho laulau dudulaidi hola ya ginaginaulidi yo hola ya fafadebasaegu.
 
Tau Laulau Fagilu iyen,
Edi mwahuli debadi yai dodoga haba edi ginauli mahudoꞌidi sa nuwa afuledi, bena tabu ti peꞌi.* In moho, au italau Maleko 8:35, Yesu iyen, “Na sai ena mwahuli ya nuwa afulen yau debagu yai yo wasa loholohona debana yai mate haba ya mwahuli hige anadan.” Haga u abilau tauna yai be u fakamkamna, haba ai nuwanuwam ya kaumanana fafaheyayam.
 
Guyau ya libalau Tau Laulau Fagilu lebena iyen,
Logena, nimam yai E tole afulen, in moho tabu u wunui.
Diyobi ana Asiyebo
Diyobi 2:7-10
Habahim Tau Laulau Fagilu, Guyau ya lau afulen na ya lau be bonu kamokamoꞌuꞌu ya yala fafinahe Diyobi lisina yai. Tauna mahudoꞌina sa tupitupi, ahe laulauna yai ya hasai ee–, kuluna. Diyobi afusa yai ya taꞌai paꞌana nuwana ya heyaya, na gulewa senana ya abi be bonu kamokamoꞌuꞌuna ya kamkam holidi. Edi laulau mate afusa sa fapaisowa edi logo fuyanna yai.
Lahuna ya libalau lisina iyen,
Paꞌana somo em kawawananaha yo laulau dudulaidi sa ota esegahi? Yaubadana u kaumananaen be u peꞌi!
 
10 Diyobi, lahuna ena liba ya bui iyen,
Wa libaliba doha waihin yauyaulena. Loholoho, Yaubada ya feleda, haba te abi. Na heyaya te ꞌwaiyoꞌoꞌen? Libadi yai te, Diyobi hige i liba heyaya. Matiu 5:45 ganahewana yai Yesu iyen, “Ena maihala ya ginauli be ya sina tau heyaya yo tau loholoho enehedi, yo saluma sa famuli watan yo saluma heyaya sa ginaulidi, usa ya feledi.”
Diyobi Haidana Faihona
Diyobi 2:11-13
11 Fuyanna haidana faihona sa atahi mate pilipili ya fahoina, be sa faꞌoi esega, bena sa lau Diyobi lisina. Be ena kamkamna ganahewana yai, nuwana sa liba faꞌadidili.
Afa haidana hesadi mate: Elifasi, Teman Taonna dogana, Bilidada, Suwa Nuꞌuna dogana, yo Sofala, Namati Nuꞌuna dogana. 12 Edaꞌeda lofalofa yai sa ita lawen na Diyobi hige ti ita lobahi. Sa fatubu sa tan laꞌilaꞌi, na adi luhuluhu sa kam giginidi yo gegebula sa pei hasa kuludi yai. 13 Habahim maꞌedi tanohi yai sa taꞌai amainiya ee–, lahai faligigi luwaga yo iꞌipa faligigi luwaga sa ofi. Hige ti fagagali paꞌana ena kamkamna sa ita ya laꞌi wananaha.

*2:4 In moho, au italau Maleko 8:35, Yesu iyen, “Na sai ena mwahuli ya nuwa afulen yau debagu yai yo wasa loholohona debana yai mate haba ya mwahuli hige anadan.”

2:8 Edi laulau mate afusa sa fapaisowa edi logo fuyanna yai.

2:10 Matiu 5:45 ganahewana yai Yesu iyen, “Ena maihala ya ginauli be ya sina tau heyaya yo tau loholoho enehedi, yo saluma sa famuli watan yo saluma heyaya sa ginaulidi, usa ya feledi.”