2
Diyona ena Anꞌeta Yaubada Lebena yai
Diyona 2: 1-10
Diyona mate hama laꞌilaꞌi bogana yai na ya lauꞌuꞌula lau ena Yaubada lisina. Iyen,
Egu Guyau, egu kamkamna te ganahewana yai E anꞌeta laowa lisim;
na egu anꞌeta wa atahiyen. Aba peꞌi nuꞌuna yai E anꞌetaim.
Um em nuwatuhu yai, be sa lofe lidiyegu gabogabo ipuꞌipuna wananahana yai.
Be gabogabo ya fuigu yo bagodu sa laoma hewagu yai sa lau.
Nuwagu yai yawa, Nuwana haꞌa u ꞌwaiyoꞌoꞌegu, be ibege ya lobahim.
Be nuwagu mate ya mode wananaha;
paꞌana em Dubu Tabuna Yelusalem yai, ibege ya ita fuyoi.
Gabogabo ya eli buluhi wananahaigu.
Gabogabo hawahawadi kulugu sa fakou buluhi.
Gabogabo ganahewana yai, tuꞌa edi aba susu fatubu.
Amainiya sa gudu buluhigu.
In moho, um Yaubada egu Guyau aba peꞌi yai wa fafuyoguma.
Yaubada, amnagu E atahi mate haba E peꞌi,
yo fede E anꞌeta laowa lebem,
na em aba miya yai egu lauꞌuꞌula wa atahiyen.
Be yaubada bwalabwala lisidi yai,
tau laulauꞌuꞌula lau dodogadi mate,
loholoho lisim yai sa ꞌwaiyoꞌoꞌen.
In moho, yau haba E fadebasaem;
nuwam aba faloholohona haba E felem;
be E angwala mate, somo wa fatalahagu haba E ginauli,
Mwahuli Edaꞌedana esega um!
10 Debana yai, Yaubada ya liba be hama ya lau Diyona ya fula afulen fote yai.