Diyona
Dededena
Diyona ena Liba Aba Fatubuna
Buka te, Diyona dedena. Diyona mate peloweta e Yaubada ena wasa tau lawenina hesa Isalaela ganahewana yai. Yaubada ya fatalaha bena ya sae Ninewa. Beyabeyana mate, Ninewa taon laꞌilaꞌi hesa Asiliya ganahewana yai. Na aho te, nuꞌuna hesana hudoꞌi sa tole: Iraki. Asiliya dodogadi adi waiyunu mate Isalaela. Debana yai, Diyona hige i fanuha bena i sai niya, yo fede, ya anfaleꞌen, be bena ya fuyo leu, Diyopa Nuꞌuna, be bena ya gelu, ya lau Sipani. Ena fanuha bena Yaubada ya panisidi edi heyaya debana yai. Diyona ya sibai, ibe ya sai niya, haba nuwadi sa bui fuyoꞌidi, be Yaubada haba ya nuwatohatohaedi, be ibege i panisidi. Buka te ya falibada mate, Diyona bena Yaubada tabu i lau watan. In moho, Yaubada Diyona ya fafiyoyama. Yo fede Ninewa dodogadi nuwadi sa buidi. Yaubada ya nuwatohatohaedi, be Diyona ya manabala Yaubada lisina yai.
1
Yaubada ena Nuwatuhu Diyona ya ꞌWaiyoꞌoꞌen
Diyona 1: 1-17
Fuya ma esega, Yaubada ya libalau Amitai natuna Diyona lisina. Iyen,
U lau Ninewa duhu balabalamumuna be u sagaliyedi; paꞌana dodogadi edi heyaheyaya haꞌa E sibaidi.
 
Yo fede, Diyona, edaꞌeda hesa ya lau watan paꞌana hige i fanuha Yaubada ena nuwatuhu i lau watan. Ya leu Diyopa nuꞌuna yai, be waga hesa ya lobahi ya laulau Sipani.* Sipani ganahewana yai mate nuꞌu hesa hesana Tasisi. Nuꞌuna mate Gabogabo Laꞌilaꞌi yai tefa leuleuna wananaha. Yo fede ena pasisi ya famaisa na bena ya awa gela maidana, waga tau paisowadi, be sa aulaha sa leu Sipani, paꞌana tabu Yaubada ena nuwatuhu i lau watan.
Debana yai Yaubada yauma laꞌilaꞌi ya fatamali gabogabo yai mate ya adidili wananaha be waga bena ya lubi dagidagi.
Waga tau paisowadi sa ꞌwasabu wananaha, yo fede hesa - hesa ya anꞌeta lau ena yaubada lisina be haba sagu ya lobahi. Ginauli mahudoꞌina waga ganahewana yai sa lofe taluhidi gabogabo yai, be tabu i bulu. Maihalana yai Diyona ya lidi waga ganahewana yai, be ya eno ꞌwafu.
Waga tau ulinna Diyona ya ita be ya fatiꞌoi, iyen,
Sidohana be wa laulau eno? Haga u obiyo be u lauꞌuꞌula lau em Yaubada lisina be i saguhida. Nuwana haba i nuwatohatohaeda, be ibege ta peꞌi.
 
Waga tau paisowadi sa liba, tiyen,
Haga, nesu itaꞌita yai, ta yoꞌoi, haba te lobahi, sai ena ponoli yai be heyaheyaya te lobahi.
 
Yo fede nuwatuhuna sa lau watan, be Diyona gilu ya bahe.
Yo fede sa liba, tiyen,
Um ꞌe fagilum. Aho te, u falibamai! Somo amaiteꞌi wa ginaginauli? Em nuꞌu somo?
Diyona alinadi ya bui, iyen,
Yau Hebelu dogana, Hebelu dodogadi hesadi hesa mate, Isalaela dodogadi. Galewa Yaubadana, “Yawe,” tanohi yo gabogabo tau ginaulidi E fadebasae Yaubada hesana hesa wananahana mate Yawe Isalaela edi atahi gebageba mate Guyau. (Auꞌaulaha 3:11-14)
10 Yau aho E gela, paꞌana Yaubada ena nuwatuhu hige ya lau watan.
 
Yo fede, waga tau paisowadi sa tau hiti, be sa liba, ite,
Sidohana be doha wa ginauli?
 
11 Hwayahwayau ya falaꞌi, yo fede waga tau paisowadi sa fatiꞌoi, itebom,
Ibe somo ai lisim ꞌe ginauli haba yauma te ya fatautau?
 
12 Diyona alinadi ya bui, iyen,
Au pei lidiyegu, haba gabogabo ya daumwali. E sibai mate egu ponoli yai yauma ya abi esegahimiu.
 
13 Waga tau paisowadi sa anpate adidili bena waga sa lawen sadai yai. In moho, hige gonowadi paꞌana ainiya, ena abi ya heyaya wananaha.
14 Yo fede, sa anꞌeta lau Yaubada lebena, tiyen,
Yaubada, somo ꞌe ginauli doga te lisina yai; tabu u manabalaꞌemai, um em nuwatuhu yai ꞌe ginauli.
 
15 Habahim Diyona sa abi hitiꞌi; be sa lofe taluhi gabogabo yai. Yo fede, gabogabo ya daumwali.
16 Amainiya, waga tau paisowaidi Isalaela edi Yaubada sa ꞌwasabuwen, yo fede sa kawawananahaꞌen, be edi antalasam sa ginauli, na sa angwala haba sa famuli watan. 17 Yaubada ena nuwatuhu yai hama laꞌilaꞌi ya fatamali be Diyona ya dom.§ Ginauli te, nuwana mate uliꞌuliyasi, o hama laꞌilaꞌi hesa.
Na ya miya bogana yai lahai faihona yo maihona faihona.

*1:3 Sipani ganahewana yai mate nuꞌu hesa hesana Tasisi. Nuꞌuna mate Gabogabo Laꞌilaꞌi yai tefa leuleuna wananaha.

1:9 Hebelu dodogadi hesadi hesa mate, Isalaela dodogadi.

1:9 Yaubada hesana hesa wananahana mate Yawe Isalaela edi atahi gebageba mate Guyau.

§1:17 Ginauli te, nuwana mate uliꞌuliyasi, o hama laꞌilaꞌi hesa.