Peloweta
Maika
ena Uliꞌuli
Yaubada ena laulau sa dudulai yo ya fanuha bena ena dodoga edi laulau doha In ena, mate Buka ite ya dedeidi. Yaubada mate Maika ya fasinabo ena peloweta be ena wasa ya lau Diuda yo Isalaela dodogadi lebedi haba tau fafalibadi. Isalaela yo Diuda dodogadi mate Yaubada ya ꞌwaiyoꞌoꞌedi paꞌana sa anꞌanduma, sa nuwanuwa saesae, sa laulau bwalabwala yo tau fagogo gesagesa sa bwalabwala fahidi. Maika ya falibadi bena laulau heyaheyayadi te sa fatautau na Yaubada sa famuli watan.
Keliso ena laoma yo aba yosina nuꞌuna mate Maika haꞌa ya libaen beyabeyana.
5
Ai Betelehem haba Tau Famwahuli ya Tubu
Maika 5:1-4
Yelusalem dodogamiu! Emi hiyala tataudi au yoga gogondima.
Nuꞌu haisa edi hiyala tataudi sa gana panpanda!
Isalaela edi baꞌisa haba sa duhu mahanoi!
Yaubada iyebom,
Betelehem Efalata,
Diuda nuꞌuna ganahewana yai mate
um taon kiukiu,
na ai ganahewam
haba Isalaela edi baꞌisa ya tubu,
wahawahana yo ena sulu mate
beyabeyana haꞌa amaiteꞌi
sa miyamiya ya laoma bee–, aho te.
Yaubada haba ena dodoga Isalaela
ya sana mulimuliyedi ya lau ee–, ana lahai ya mahano,
mate waihin hesa, natuna taumoho haba ya yosi.
Ai mulina, gwama te, ana boga
nuꞌu hudoꞌi - hudoꞌi yai haba sa fuyoma,
ma afa efadi sa faꞌoigogo esega,
edi ai tanohi.
Yena ya laoma, Guyau Yaubada
ena adidili yo ena faꞌatiti haba ya felen.
Be ena dodoga haba ya tanuwagaidi.
Dodoga haba sa miya gwaugwau,
paꞌana tanoꞌubu dodogadi haba sa faꞌatitiyen.