26
Kwaaka Pɨlɨzɨtɨya mwaaidɨꞌnyɨ Gotɨyai Aazakɨmɨ tewaanna yaaꞌ.
(26:1-16)
1-6 Kwaaka Kainanɨ Aazakɨ mwaaidɨꞌnyɨ mɨjɨka wiadaaꞌnyɨ Kwaaka Pɨlɨzɨtɨya wawaka Geraa angebanna yɨꞌmavaawɨna yaꞌ. Sagaaꞌ “Avimɨlekɨ kwaaka daꞌ maremwaaidelyɨ,” wɨdesalyɨ. Gotɨyai Aazakɨmɨ wɨdaꞌ “Dava dɨmwaai! Yɨzɨpɨna munnera! Nɨmɨre yagaala gɨmaamaangei Evɨraamɨmɨ wɨdei tewaanna yakerɨne yagaala saꞌ gɨmɨjɨ kaimɨraayarari gɨmɨnyɨnajɨ tewaanna yɨhyɨdeinyɨra.”
7-11 Aazakɨ mwaalaka Avimɨlekɨmɨ wɨdaꞌ “Revekaaꞌ nyaꞌmwesɨra.” Dɨvidaasɨ Avimɨlekɨ dara wanganakeꞌ “O, Revekaaꞌ gannya balaangeꞌ daaka!” daka Avimɨlekɨ wɨdaꞌ “Revekaayaba beꞌna nedahɨna! Kwaasɨ yagaalyaꞌ ‘Nyaꞌmwesɨreva,’ nedahɨ.” Miꞌna sara kudaꞌ “Aꞌmweraavɨna lɨka yena yɨhɨthe.” Miꞌna kudaꞌ Avimɨlekɨ gannya maremwaaideraavɨ yagaala naanga wɨdaꞌ “Aazakɨmɨjɨ Revekaavɨjɨ sawaarɨ mipɨnera!”
12-16 Aazakɨ Pɨlɨzɨtɨya mwaalaka witɨzɨla burɨnna kyaꞌ savɨdaasɨ sɨla naanga kyɨꞌnaꞌ maaraꞌ. Nabaai gamɨre jɨlɨkyaawarya kwala naanga yɨmaꞌnyɨna yeꞌ. Pɨlɨzɨtɨya mwaalyara dara wanganesaꞌ “Ai, Aazakɨmɨre gɨlyɨvɨta naangengɨra.” Deva aalɨbunyavɨ kwaakeꞌ maryabɨsɨꞌna yeꞌ. Maryabɨsɨꞌna kyeꞌ Avimɨlekɨ Aazakɨmɨ wɨdaꞌ “Gɨmɨ dɨragɨnyaigɨnyɨra. Dava dɨhalyaꞌmaka!”
Aazakɨ aalɨbunya lɨkyaaꞌ.
(26:17-33)
17-25 Avimɨlekɨ ‘Dɨhalyaꞌmaꞌ!” kudaꞌ Aazakɨ kaanna wawaka Geraa taawalyawɨ mwaalaꞌ. Saba Evɨraamɨ mwaalakegaaꞌ gamɨre wɨdaayadɨvɨsara aalɨbunya lɨkeꞌ. Sɨnnawɨ Evɨraamɨ kabalaꞌ Pɨlɨzɨtɨyara kwaaka maryabɨsɨꞌna yeꞌ. Aazakɨ ayawɨ dɨvidaaꞌnyɨ jɨrɨpwasɨꞌnaꞌ. Aazakɨmɨre wɨdaayadɨvɨsara aalɨbunya lɨkeva dara wanganesaꞌ “Aalyaꞌ dalyuvanɨka!” desagaaꞌ Geraa mwaalyaraavɨ sɨnna tɨka naanga wɨdavaꞌ. Kudavaꞌ Geraa mwaalyara wɨdeꞌ “Aalya daꞌ nemɨresɨra.” Sara kudeꞌ Aazakɨmɨre wɨdaayadɨvɨsara aalɨbunya pɨrɨꞌ lɨkeꞌ. Kalɨkeꞌ Geraa mwaalyara ayaba “Nemɨresɨra,” kudeꞌ Aazakɨ wawaka aalɨbunya pɨrɨꞌ lɨkaꞌ. Miꞌna kalɨkaꞌ sagaaꞌ aꞌmwera kave mwaalɨna yeꞌ. Kave mwaalɨna kyeꞌ Aazakɨ daꞌ “Gotɨyai tewaanya nemwaaihakebanyɨra.” Dɨvidaasɨ Aazakɨ kwaaka Bɨyazivana wawaka kamwaalaꞌ Gotɨyai gamɨnyɨne tewaanna yaꞌ. Aazakɨ tewaanya mwaalaka simɨnyeꞌ laabaka dɨkeꞌ yɨravaka jɨlɨkyaawaryarɨ wakaka Gotɨyarɨna yɨleyagaala daꞌ.
26-33 Dɨvidaasɨ pɨgaaꞌ Avimɨlekɨjɨ gannya aꞌmwe naangelyɨ saraai wawagɨla wɨdahi “Gotɨyai gɨmɨjɨ yuyagaaꞌ mwaimwaai. Nemɨ nyaꞌmwana dɨnaadera,” wɨdahi. Miꞌna kudahi Aazakɨ tɨka munne naanga yavɨgalaꞌ. Mwanyavɨ sagaaꞌ nyaꞌmwana dɨneꞌ. Kadɨneꞌ Avimɨlekɨjɨ aꞌmwe naangelyɨ saraai kaanna kwawagi Aazakɨmɨre wawɨnya wɨdaayadɨvɨsara Aazakɨmɨ wɨdeꞌ “Aalɨbunya pɨrɨꞌ kalɨkɨwo aalya yɨrɨꞌna yɨvanɨꞌ.” Aazakɨ wɨꞌnaka “Nɨmɨjɨ Avimɨlekɨjɨ yagaala tewaanya dɨmwaai,” daka “Aalɨbunya saꞌ Siva dɨdeinyɨra,” wɨdaꞌ.
Yɨzoi aꞌmwe Etɨyawaarɨ maryaaꞌ.
(26:34-35)
34-35 Yɨzoi Etɨyaraavɨrebanna wawaka Bɨyarɨyare garaavaangaꞌ Juthitɨ maarɨna. Nabaai Elonɨmɨre garaavaangaꞌ Baazɨmatɨ maarɨna. Aꞌmwewaai maavewaarɨ kamaaraꞌ Aazakɨmɨjɨ Revekaavɨjɨ sawaarɨ kale wiaꞌ.