41
Jozepɨyai Peroyare waja wɨjɨwaakɨna yaaꞌ.
(41:1-36)
1-8 Kwarame pɨrɨwaai kwavɨlavaꞌ sawɨta pɨrɨkɨ Pero waja pɨrɨwaai yaꞌnaꞌ. Yaꞌnyɨna yaka mwanyavɨ kave yɨdaakuna kyaꞌ aꞌmwe kwai aꞌmwe kɨrɨꞌ waja sawaarɨna kunnakai mamwaalyaꞌ.
9-13 Kunnakei mamwaalyɨ kyaꞌ Peroyare wapaaya wɨmaaryadei Peroyarɨ wɨdɨna “Dahaasagaaꞌ Jozepɨyarɨna yawɨꞌmwa. Nɨmɨjɨ gɨmɨre gɨrɨkula yɨdɨka yadelyɨ sainaarɨna sɨnna tɨka kagɨthavaꞌ kalavuzavɨ maranehɨmwaaihagɨ. Sawɨta pɨgaaꞌ waja yaꞌnɨgolyainaalyɨra. Jozepɨyai Yɨvɨruyarajɨyai saba mwaalaka naarɨmɨre waja nehɨzɨwaakaꞌ. Nehɨthaꞌ ‘Pero “Gɨmɨre wawɨnya sɨnnawɨnyaꞌ jɨ!” gɨthathera,’ sara nyɨdaꞌ. Gɨrɨkula yɨdɨka yaderɨ ‘Pero wɨla maragɨrɨdavadera,’ wɨdaꞌ. Gamɨre yagaala nebulyasɨra. Sara nehɨthakeꞌ sara yagɨ,” wɨdɨna yaꞌ.
14-24 Aꞌmwe naangei Pero Jozepɨyarɨna wɨdasaabɨna yaꞌ. Wɨdasaabɨna kyaꞌ Jozepɨyai maryaata wɨrɨꞌnyɨna yaka kwaabɨhannya tewaanya baazɨꞌmaꞌnya tewaanya mariraꞌnyɨna yaka buladaaꞌna yaꞌ. Buladaaꞌna yadɨsɨ Pero wɨdaꞌ “Nɨmɨ waja yaꞌnyawaaiheꞌ aꞌmwe yuyara aꞌmwe yuya manyɨjɨwaaꞌ. Gɨmɨnyɨna ‘Waja yaꞌnadɨvɨtanna wɨdadelyɨra aꞌmwe sai,’ nyɨdɨwaꞌ pwai.” Sara kudaꞌ “Nɨmɨre Gotɨyai gɨmɨre wajaꞌna nayaa gɨzɨwaakadera,” wɨdaꞌ. Pero Jozepɨyarɨ wɨdɨna “Waja dasaꞌ Aalya Naayɨlɨ aalɨmaangevɨ daaꞌderi bulɨmakaawoya wapemɨnnaka daraai daraai daraai dalyara aalyavɨdaasɨ bilaawɨna yawaaihaꞌ. Bilaawɨna yeva bulɨmakaawoyara kurɨya mudɨꞌmɨlanyɨna yadaapi bulɨmakaawoya maalɨka daraai daraai daraai dalyara aalyavɨdaasɨ bilaawɨna yeva bulɨmakaawoya naangeraavɨ maalɨkera tɨka bilanyɨna yawaaihaꞌ. Nyɨna kyawaaihaꞌ nɨmɨ dɨkaaꞌna yena nabaai se waꞌmwarena yaꞌne waja pɨrɨꞌ yaꞌnyawaaihe. Witɨyagɨnyaꞌ gave pɨrɨꞌnanyavɨ sɨla naanga dawaai dawaai dawaai dasa yɨꞌnɨwakengɨ banganakeinyɨ. Sɨla tewaanya pɨnɨ dɨvidaasɨ yɨꞌnyɨna. Yɨꞌnyɨna yaka kuzɨꞌnya warɨke witɨzɨla sɨnnawɨnya tewaanya yɨꞌnɨwakengɨ maranyɨna yadaapi banganakeinyɨ. Wajawaai sara yaꞌnɨwa,” wɨdɨna yaꞌ.
25-36 Pero miꞌna kudaꞌ Jozepɨyai wɨdaꞌ “Wajawaai pɨrɨwaai sara yɨwaanya kɨrɨꞌ avaala gɨzɨwaakɨma! Bulɨmakaawoyaraavɨna yaꞌnɨwaaꞌnajɨ witɨzɨlaꞌna yaꞌnɨwaaꞌnajɨ avaaiyagaala gɨthɨdera. Gotɨyai dɨvi sara yadeꞌna sara gɨzɨwaainɨvanɨka giwɨriwaꞌ. Kwarame dawaai dawaai dawaai daꞌ wavɨlaꞌdaawojɨ Yɨzɨpɨ dava wapaaya naanga waradevanyɨra. Kwarame dawaai dawaai dawaai daꞌ kwavɨlavojɨ kwarame dawaai dawaai dawaai daꞌ sagaaꞌ mɨjɨka dɨvalyidevanyɨra wapaaya mwaryadozɨ. Nɨmɨre yagaala dɨweꞌna ‘Dahaaꞌ aꞌmwe sɨduꞌnakei aꞌmweraavɨ kwarame tewaanyagaaꞌ wɨdasaawɨna “Mɨjɨkegaaꞌnana wapaaya naanga kanyɨjaavapɨjɨ angengɨ marikwakɨna yɨdera,” dada yaderɨ dumwaaihya! Sara kyaꞌgɨzɨ mɨjɨkegaaꞌ wapaaya tɨka nyaꞌne waradegaakɨra sagaaka.’ ”
Peroyai Jozepɨyarɨ Yɨzɨpɨ maremwaaiderɨ wɨmwaaihɨna yaaꞌ.
(41:37-57)
37-45 Peroyai Jozepɨyarɨ wɨdaꞌ “Gotɨyai gamɨre sɨmunya gɨzaavaꞌ. Nɨmɨre wawɨnyasɨ Yɨzɨpɨ kwaakesɨ dɨmaremwaaidera.” Sara wɨdaka gannya ataka magalabwapaina yaka “Nɨmɨre wawɨnya yadelyɨra,” daka Jozepɨyare asarɨ ataka yɨhɨna yaꞌ. Nabaai baazɨꞌmaꞌnya tewaanya marawɨbaazɨꞌmakuna yaka nɨgwia golɨya mararɨnna yaꞌ Peroyai. Mararɨnna yaka Yɨzɨpɨ mwaalyaꞌ aꞌmwe nawɨꞌnyaꞌ Jozepɨyarɨ balaangeꞌ wɨmaarina yaꞌ. Aꞌmwevɨne yayaꞌ Aazanaatɨ woꞌnɨkesɨ.
46-57 Jozepɨyai kwarame 30 kwavɨlavaꞌ sagaaꞌ Peroyare wawɨnya yaꞌnei yɨmaꞌnaꞌ. Kwarame tewaanya dawaai dawaai dawaai daꞌ sagaaꞌ wavɨlaꞌdaaꞌnyɨ anga yuyaba wapaaya naanga marikwakɨna. Marikwakɨna kyaꞌ kwarame dawaai dawaai dawaai daꞌ sagaaꞌ mɨjɨka naanga yɨmaꞌnaꞌ. Mɨjɨka naanga kyɨmaꞌnaꞌ sabanyara Peroyarɨ wapaayanna jaka wɨdɨna. Jaka wɨdɨna kyeꞌ Pero wɨdaꞌ “Jozepɨyaryawɨnna dɨwila! Gamɨ sara yɨhɨthatheꞌ sara jɨla!” Jozepɨyai aꞌmweraavɨ wɨꞌnaka anga tɨka wapaaya wakadɨvɨsavɨ basamakwina yaka wapaaya mubɨna yaꞌ aꞌmwe Yɨzɨpɨ mwaalyaraavɨne. Nabaai kwaaka yuyabanna mɨjɨka naanga waꞌdɨsɨ pɨbanyara “Nemɨ Yɨzɨpɨ saba wapaaya mubaana!” dɨneva bɨna yeva wapaaya mubɨna yeꞌ Jozepɨyarɨ.