40
Jozepɨyai kalavuzaraarɨna kɨrɨmɨre waja wɨjɨwakyaaꞌ.
(40:1-23)
1-4 Jozepɨyai kalavuzavɨ mwaaidɨsɨyagaaꞌ pɨgaaꞌ gamɨre wawɨnya wɨdaayadisaraarɨna Aꞌmwe Pero sɨnna tɨka davɨna kwiaꞌ kalavuzavɨ wɨmwaaihɨna yaꞌ. Aꞌmwe pwai Peroyare wapaayajɨ aalyasɨ wɨmaarina yadei, yɨ aꞌmwe pwai Peroyare gɨrɨkula yɨdɨka yadei saraalyɨ Jozepɨyalyɨ kalavuzavɨ mwaaleꞌ.
5-19 Aꞌmwe pwaraai sawɨsavɨ waja yɨna yagi. Waja yɨna kyagi mwanyavɨ Jozepɨyai wɨlaabɨna kyaꞌ jɨkurɨna mwaalɨna yagɨla “Sawɨsavɨ naarɨmɨ waja yaꞌnyawaaiholyainaalyɨra. Waja bewaja yɨvanɨgolyaꞌna aai nehɨzɨwaakajɨwaka?” wɨdahi. Sara kudahi Jozepɨyai “Nɨmɨre Gotɨyai waja yawɨꞌdelyɨ. Kɨrɨmɨre waja nyɨji! Gotɨyai nyɨjɨwaakadeinyɨ,” wɨdaꞌ. Aꞌmwe pwai Peroyare wapaaya wɨmaarina yadei gannya waja Jozepɨyarɨ wɨdaꞌ “Gɨraipɨwɨla taanya dawaai daꞌ waꞌdɨsɨ nɨmɨ wangamwa. Wangadaari purɨrya yɨꞌnadaasɨ wanganyawaaiheꞌ dahaaꞌ mya mena yimwakeꞌ wangamwa. Mena kyimwaꞌ Peroyare gulyavɨ maramaꞌmwagikɨna yena wɨjaavɨna yɨwana.” Miꞌna kudaꞌ Jozepɨyai wɨdɨna “Waja saꞌ gɨzɨwaakɨ! Taanya dawaai dasaꞌ sawɨta daryaai darɨꞌ saꞌbɨsasɨra. Sawɨta daryaai darɨꞌ kajɨnnojɨ Pero ‘Nɨmɨre wapaaya dɨnyɨmaryaama! Ayaꞌ jɨthera,’ gɨthathera. Gɨmɨ sara yaꞌgɨzɨ nɨmɨnyɨna jawɨꞌdeigɨnyɨ. Yawɨraꞌgɨzɨ ‘Jozepɨyai kayaaꞌnanyaꞌ myakerɨ kalavuzavɨ wɨmwaaihava,’ duthathera.” wɨdɨna. Aꞌmwe pwai Peroyare gɨrɨkula yɨdɨka yadei sara wɨꞌnaka Jozepɨyarɨ wɨdaꞌ “Nabaai nɨmɨ waja yaꞌnyawaaihe. Soigɨlya dawaai daꞌ kinya yɨlamarina yɨvanɨgeinyɨ. Soigɨlya aaya aꞌbanyavɨ gɨrɨkula ge ge mihɨnɨke yusara gɨrɨkula dapanadaapi baihanakeinyɨ,” wɨdaꞌ. Tɨviꞌna kudaꞌ Jozepɨyai “Gɨmɨre wajaꞌ gɨzɨwaakɨ! Soigɨlya akwalamwai sawɨta daryaai darɨꞌ saꞌbɨsasɨra. Sawɨta daryaai darɨꞌ kagɨzɨnnojɨ Peroyai yɨsarɨ wɨla tɨdavojɨ gɨmɨnyɨ pɨgaaꞌ wɨla kamaragɨrɨdavojɨ yusara gɨnɨpɨꞌdeigɨnyɨ,” wɨdaꞌ.
20-23 Sawɨta daryaai darɨꞌ kajɨnnaꞌ Peroyai gannya wawɨnya wɨdaayadɨvɨsaraavɨne tɨka munne yaꞌ. Sagaaꞌ Jozepɨyai sara wɨdakeꞌna Pero sara yaꞌ. Aꞌmwei gamɨre wapaaya wɨmaarina yaderɨna jaka wɨdɨna yaka “Gɨmɨre wawɨnya sɨnnawɨnyaꞌ jɨ!” wɨdaꞌ. Aꞌmwei gamɨre gɨrɨkula yɨdɨka yaderɨ wɨla mararɨdavaꞌ. Peroyare wapaaya wɨmaaryadei gannya wawɨnya yɨna yada Jozepɨyarɨna Peroyarɨ mujaka navɨka mwaalaꞌ.