4
Jizaazalyɨ Kwaaka Samerɨya mwaalyasɨ sawaarɨnesɨ.
Aꞌmwe Perɨzɨyara dara wɨꞌnesaꞌ “Ai, aꞌmwe kwalaalyara Jizaazarera yɨmaꞌnyɨna yeva aꞌmwe pwai pwai Jonɨmɨrera yɨmaꞌnyɨna. Jizaazai aꞌmwe kwala naangevɨ bavɨtaazɨyaꞌ jɨvanɨka!” Sara wɨꞌneta kwaraavɨ Jizaazai bavɨtaazɨyaꞌ myaꞌ. Aawa. Gamɨrera gavera bavɨtaazɨyaꞌ yɨna yeꞌ. Perɨzɨyara sara dɨdaapi sarevɨdaaꞌnyɨ Jizaazai saꞌna wɨꞌnaka Kwaaka Juthɨya yaꞌmaꞌna yaka “Kwaaka Galɨlina ayɨna wɨma!” daka Kwaaka Samerɨya lotayaꞌnei kaanna wɨna yaꞌ.
Wawakegaaꞌ Kwaaka Samerɨya Anga Saaika woꞌnɨkebanna yɨꞌmavaawɨna. Kɨgaakuna Ne Jaikopɨ gawaalɨvaanga Jozepɨyarɨne kwaakeꞌ wɨjayaakeba anga saꞌ mannɨkebe. Nabaai saba Ne Jaikopɨ aalɨkaviꞌnɨnnyaꞌ lɨkyaakeba kaviꞌnɨnnyaꞌ kuna dɨꞌnaꞌdɨsɨyaba. Jizaazai kaanna kaanna wodaaꞌnyɨ maaꞌna naanga wiadaaꞌnyɨ sɨrɨgwajahaaꞌ aalɨkaviꞌnɨnna sayabanna yɨꞌmavaawɨna yaka walamwaaina yaꞌ.
Aalya yɨryaꞌneꞌ Kwaaka Samerɨya mwaalyaꞌ bɨna yɨna kyaꞌ Jizaazai wɨdɨna “Aalyaꞌ dɨnyɨryaama!” Sareꞌ dareꞌnanyɨ. Gamɨrera “Wapaaya mubaana!” deva anga savɨna wɨlaawɨna yesai gavei sara wɨdɨna yaꞌ.
Sarevɨdaaꞌnyɨ aꞌmwe saꞌ wɨdɨna “Gɨmɨ Juyaigɨ, nɨmɨ aꞌmweꞌnyɨ Samerɨya mwaalyaꞌnyɨ aalyaꞌna nyɨwaraꞌmwaanyaꞌna gɨthɨwa.” Sareꞌ dareꞌnesɨ. Samerɨya mwaalyara gwarewakɨ aalyaꞌ nyɨna yadɨvɨꞌ Juyara gwarewakɨna “Aala!” dadɨvɨsaꞌna wɨdɨna yaꞌ aꞌmweꞌ.
10 Jizaazai jaꞌnawɨdɨna “ ‘Gotɨyare sɨhumaleꞌ nyɨjaavana!’ yawɨꞌdɨzaꞌ aꞌmwe sai gɨthɨwaka saꞌ ‘Aalyaꞌ dɨnyɨryaama!’ gɨmɨ wɨdɨzɨ kwajɨ sai aalyaꞌ aꞌmwera gaala mwaaibɨneꞌ kagɨzaavadɨka!”
11 Aꞌmweꞌ wɨdaꞌ “Aꞌmwe naangeigɨ, aalɨkaviꞌnɨnna daꞌ saamɨnaangeꞌ warɨkeꞌ kebanɨ aalyaꞌ dɨꞌnɨꞌ. Aalɨgwareꞌ maayaigɨnyɨ. Aalyaꞌ aꞌmwera gaala mwaaibɨꞌdeꞌ gawɨ dɨmaaꞌjɨwaa? 12 Nemɨre Ne Jaikopɨ aalɨkaviꞌnɨnna daꞌ nemɨnyɨneꞌ kalɨkyaaꞌ aalya kuna nadaanyannera. Gamɨjɨ gawaalɨvaangerari gamɨre jɨlɨkyaawaryarari aalya daꞌ nyɨna yaaꞌ aalɨkaviꞌnɨnna tewaanya davɨ. Sarei nemɨre Nei aꞌmwe naangelyɨ aalya naanga nejayaakei. ‘Aalya tewaanya naangeꞌ gɨzaavɨma!’ dahɨna gamɨnyɨ wavɨlaꞌmwaanyaigɨ daa?”
13 Jizaazai jaꞌnawɨdɨna “Aꞌmwe yuyara aalya daꞌ nadɨvɨꞌ dɨvi mɨjɨka ayɨna wiadeꞌ kɨrɨꞌ 14 aꞌmwe dai aalyaꞌ wɨjaavɨdeꞌ nojɨ yuyagaaꞌ mɨjɨka mwi yadelyɨ. Arɨkewɨ. Aalyaꞌ wɨjaavɨdeꞌ gamɨre munyɨkɨ wɨlarojɨ nabaai yimɨnyaꞌ yɨmaꞌnadelyɨ. Yimɨnyavɨdaasɨ aalya nawɨꞌnyaꞌ bilyɨrɨꞌna yada aꞌmwe savɨ yuyagaaꞌ yuyagaaꞌneꞌ gaala wɨmwaaihadelyɨ.”
15 Aꞌmweꞌ wɨdɨna “Aꞌmwe naangeigɨ, aalya saꞌ nyɨjaama! ‘Naꞌmuri mɨjɨka ayɨna manyojɨ davanna mabi yaꞌmujɨ aalyaꞌ myɨri yɨdeꞌnyɨ,’ dena gɨthɨwa.”
16 Sai wɨdɨna “Gɨnnya aꞌmwerɨna duzɨmaꞌnaawa!” 17 Wɨdɨna kyaꞌ aꞌmweꞌ jaꞌnawɨdɨna “Aꞌmwamaayaꞌnyɨ.” Jizaazai wɨdɨna “Naangeꞌ nyɨdɨwaana ‘Aꞌmwamaayaꞌnyɨ.’ 18 Sareꞌ dareꞌnanyɨ. Kɨgaaꞌ aꞌmwe atɨlyaraavɨ maaꞌnagɨna kɨgaaꞌ pɨgaaꞌ yuyaraavɨ byenɨdakwawagɨ. Dahaaꞌ aꞌmwe mwaaihɨlyai gɨmɨreina mɨka! Nebulyaꞌ sara nyɨdɨwaa.”
19 Aꞌmweꞌ wɨdɨna “Aꞌmwe naangeigɨ, gɨmɨnyɨna dara wangamweꞌ ‘O, aꞌmwe dai Gotɨyarɨ wɨꞌnawɨjɨwaakadei daaka!’ 20 Mugunya davɨ nɨmɨre Ne sɨnnawɨnyara Samerɨya mwaalyara Gotɨyarɨ yɨlaaya yɨna. Sara yɨna kyaaꞌ kɨrɨꞌ Juyaihi sahwaihi wɨdɨna ‘Aawa, Gotɨyarɨ yɨlaaya Jeruzaalemɨ yɨpɨꞌdeva.’ Sara nedɨvanɨgaꞌ.”
21 Jizaazai wɨdɨna “Aꞌmweꞌgɨ, gɨthɨdeꞌna duꞌnana! Dɨvi pɨgaaꞌ yɨmaꞌnadehaaꞌ mugunya davɨ aꞌmwera Nɨmwarɨ yɨlaaya mi yɨpɨꞌdeꞌ Anga Jeruzaalemɨ yɨlaaya mi yɨpɨꞌdehaakɨ. Aawa, yawɨta sabwi. 22 Kwaaka Samerɨya mwaalyaihi sɨduta maalɨkaꞌ yadɨvɨꞌ Gotɨyarɨ yɨlaaya kwaasɨ kwaasɨ yadɨvɨsaihɨlyɨ. Juyainaavɨdaasɨ dakɨnɨkei bɨwaka, aꞌmweraavɨ padaihasamaaꞌdeꞌna Gotɨyarɨ nayaa yawɨꞌna yadaa yɨlaaya tewaanna yadaanyaine Juyaina. 23 Sareꞌ kɨrɨꞌ sagaaꞌ yɨmaꞌnadehaaꞌ gɨthɨwegaaꞌ, dahaaꞌ miꞌna yɨmaꞌnɨwakegaaꞌ aꞌmwera, aꞌmwe Nɨmwarɨ yɨlaaya nebwina yɨpɨꞌdera. Kumɨre kuryara yɨlaaya yɨpɨꞌdeꞌ nabaai, nebulyaꞌna yɨlaaya yɨpɨꞌdera. Sareꞌ dareꞌnesɨ. Sara yɨlaaya yɨpɨꞌderaavɨna Gotɨyai dɨna ‘Sahwara yɨlaaya nyɨpɨka!’ dadelyɨ. 24 Gotɨyai Kuryalyɨ. Aꞌmwei mɨka. Sareꞌna aꞌmwera kumɨre kuryaraavɨjɨ nebulyaburɨjɨ yɨlaaya yɨpɨnerera. Yaasɨwaꞌna yɨlaaya mipɨna!”
25 Aꞌmwe saꞌ wɨdɨna “Dara yawɨꞌmwa. Dɨvi Mezaayai yaya pɨrɨꞌ Kɨraazɨtɨyai woꞌnɨkei bathelyɨ. Sai bazai yuyabwi, yuyangɨ nedathelyɨ.”
26 Jizaazai wɨdɨna “Dahaaꞌ gɨthɨvanɨge dainyɨ nɨmɨ sahwainyɨ.”
27 Sagaasagaaꞌ Jizaazarera yagalaawɨna yeva dara wanganesaꞌ “Ai, aꞌmwevɨ wɨdɨvanɨkei daaka!” Deva atɨka maruꞌnaꞌna yeva kɨrɨꞌ kumɨjɨya aane pwai kwai savɨ mujɨna “Baaꞌna bahɨneka?” sarɨ myɨwaarayɨna “Aꞌmwe savɨ baaꞌna wɨdɨvanɨgɨna?” Sara mujɨ, navɨka mwaalɨna yeꞌ.
28 Sarevɨdaaꞌnyɨ aꞌmweꞌ gannya aalɨgwareꞌ wakɨna yaka gannya angebanna ayɨna wɨlaawɨna yaka aꞌmwe anga sabanyaraavɨ wɨdɨna 29 “Ai, aꞌmweihi kaajɨla! Aꞌmwe pwarɨ danganyɨla! Yuya yadɨnyanna nyɨdɨwakelyɨ. Gotɨyai dahɨlakyaakei Mezaayai dɨngaka?” 30 Sara wɨdɨna kyaꞌ anga saba yaꞌmaꞌna yeva sahwaryawɨnna wɨna yeꞌ.
31 Angebanna aꞌmweꞌ wodaaꞌnyɨ gamɨrera Jizaazarɨ wɨdɨna “Nejɨwaakadɨnyaigɨ, wapaa dɨmaranana!” 32 Sara wɨdɨna kyeꞌ kɨrɨꞌ wɨdaꞌ “Aala, wapaa pɨnɨjɨyainyɨ sarɨmɨ mwanganya.” 33 Miꞌna wɨdɨna wɨyakevɨdaaꞌnyɨ gamɨrera yɨwaaraꞌnyɨna “Pwai wapaaya dahamakabɨwaka?”
34 Jizaazai wɨdɨna “Nɨmɨre wapaaya pɨrɨsɨ. Daꞌna yɨhɨthɨvanɨge. Nyɨdasaabakei sara nyɨdɨvanɨkebwi gamɨre sɨmunyabwi sara yɨvanɨgeꞌna nɨmɨre wapaayasɨ. Gamɨre wawɨnyaꞌ miꞌna yɨꞌmwannyaꞌneꞌ nɨmɨre wapaayasɨ. 35 Sarɨmɨ wawɨnya tɨnna wangadɨvɨꞌ dara dɨdɨvɨꞌ midaaka! ‘Lawe dɨkaai dɨkaai kwavɨlavojɨ wapaaya mɨlaadera.’ Yɨhɨthɨwa. Dahaaꞌ saꞌ madɨpɨna! Yɨthaanyi! Wawɨnya keinɨngɨ nayaa danganyɨla! Kɨgaaꞌ pwara burɨnna yeva witɨzɨla yawaka yɨꞌnɨkabaaibɨꞌ aꞌmwera nɨmɨnyɨna yarai nyuꞌnɨpɨꞌderera. 36 Pwai wapaaya mɨlojɨ mɨlojɨ kave yovɨrawakadeꞌ gamɨre tɨvɨkɨta mena maaꞌmanɨꞌ. Yɨ witɨzɨla yuyagaaꞌ yuyagaaꞌne gaalyabwine mena yovɨrawakɨvanɨꞌ. Sɨla pɨraihɨrakadelyɨ wapaaya yovɨrawakadelyɨ ‘Witɨzɨla mena warɨkeꞌna yɨlaaya yaka!’ dahɨla sara yovɨrawakɨvanɨꞌ. Saꞌna pwai Gotɨyare yagaalyaꞌ wɨjɨwaakɨna yadelyɨ pwai aꞌmwera Gotɨyareraavɨ wɨmwaaihɨna yadelyɨ saraai sareꞌna yɨlaaya yɨkaderaalyɨ. 37 Sareꞌ dareꞌnesɨ. Darevɨ nebulyaꞌ dɨdɨvɨꞌ ‘Aꞌmwe pwai burɨnna yadelyɨ. Aꞌmwe pwai midelyɨ.’ Yɨ saꞌ nebulyasɨ. 38 Wawɨnya pɨrɨvɨ sarɨmɨ myesavɨna ‘Wapaaya dɨmaaryɨla!’ yɨhɨthɨwe. Wawɨnya savɨ pwara mɨraagɨkɨꞌna kyeꞌ sarɨmɨ kumɨre wapaaya dɨmaaryidengɨ. Sɨnnawɨ pwara aꞌmweraavɨ Gotɨyare yagaala wɨjɨwaakɨna yadɨvɨꞌ dahaaꞌ sarɨmɨ yagaala tewaanyaꞌ kudapɨjɨ aꞌmwera nɨmɨrera yɨmaꞌnɨpɨꞌderera,” wɨdɨna yaꞌ.
39 Anga saba mwaalyara Kwaaka Samerɨya mwaalya kwalaalyara aꞌmwevɨre jalɨkurakyaꞌ kadɨka wɨꞌnyɨna “Yuya yadɨnyanna nyɨdɨwakelyɨ.” Sara kadɨka wɨꞌnyɨna yeva Jizaazarɨ lɨmwanna yadɨvɨꞌ “Mezaayai Kɨraazɨtɨyalyɨ. Gotɨyai dahɨlakyaakelyɨ,” dɨna. 40 Sarevɨdaaꞌnyɨ Kwaaka Samerɨya mwaalyara gamɨnyawɨnna wɨna yeva dɨragɨnna wɨdɨna “Nemɨnyawɨ se daꞌmwaka!” Wɨdɨna kyeꞌ savɨ yɨrɨka daryaai mwaalɨna. 41 Mwaalɨna yada gamɨre yagaala wɨdɨna yakeꞌna pwara kwalaalyara gamɨnyɨ lɨmwanna yeva dɨna “Mezaayalyɨ. Gotɨyai dahɨlakakelyɨ!” 42 Dɨna yeva aꞌmwevɨ wɨdɨna “Nabaai, dahaaꞌ gamɨnyɨ lɨmwamanɨgo. Nedɨwaanyaꞌna mɨka! Sareꞌ dareꞌnesɨ. Nemɨ sahwaina kadɨka wɨꞌnona dara yawɨꞌmanɨgoꞌ ‘O, nebulyaꞌ, Kwaaka davakɨ mwaalyaraavɨna Naangei padaihasamaaradei daaka!’ Sara dona gamɨnyɨ lɨmwamanɨgo.”
Jizaazai kaimɨraayarɨna nabalyaꞌ marasɨꞌnakeꞌnesɨ.
43 Anga saba sawɨta daryaai Jizaazai waꞌmwaraka saba yaꞌmaꞌna yaka Kwaaka Galɨlina wɨna. 44 Jizaazai sahwai wɨdakeꞌ “Gannyaba mwaalyara aꞌmwe pɨropetɨyai Gotɨyarɨ wɨꞌnawɨjɨwaakaderɨ mujɨ ‘Aꞌmwe naangeigɨnyɨ,’ mujɨ yadɨvɨsalyɨ.” Wɨdakeꞌna Galɨlina wɨna. 45 Miꞌna wɨna kyaꞌ saba mwaalyara gamɨnyɨna maarɨna. Anga Jeruzaalemɨ Pariꞌmaꞌmunneꞌna kaanna yeva munnegaaꞌ Jizaazai yuyangɨ tewaanna yadaaꞌnyɨyangɨ tɨnna wanganeva “Tewaanyasɨ,” desaꞌna gamɨnyɨna yɨlaaya yɨna yeꞌ.
46 Kwaaka Galɨli Anga Kena mannɨkebanna Jizaazai ayɨna wɨna. Saba kɨgaaꞌ dɨragɨnna kyaꞌ aangaalyaꞌ waꞌdɨꞌnyɨ aalya waainɨyaꞌ yɨmaꞌnɨkebe. Anga pɨba Kaapanɨyamɨ kingɨyare aꞌmwe naangei mwaalɨna yadɨꞌnyɨ gamɨre kaimɨraayai nabalɨnakei warɨna yaꞌ. 47 Jizaazai Anga Kenana ayɨna wɨna kyaꞌ kingɨyare sai dara wɨꞌnakeꞌ “Galɨlina Juthɨyadaaꞌnyai Jizaazai damwaalɨꞌ!” Miꞌna daka gamɨnyawɨnna wɨna yaka yɨdaanganaꞌ “Nɨmɨre kaimɨraayai yarai baladeꞌna nɨmɨjɨ wawaꞌgɨzɨ nabalya saꞌ dɨmarasɨꞌnana! Yarala!” 48 Jizaazai wɨdɨna “Sarɨmɨre yawɨꞌdɨvɨsabwi yawɨꞌmwa. Nɨmɨre yɨjɨwaainyajɨ dɨragɨnyajɨ sarɨmɨ tɨnna mwanganyɨpɨjaꞌ nɨmɨnyɨ manyɨlɨmwagyɨ jideihɨlyɨ.”
49 Kingɨyarei kave wɨdɨna “Aꞌmwe naangeigɨ, nɨnnya kaimalei nabaladɨka! Naarɨmɨ yarai wawaka!”
50 Jizaazai wɨdɨna “Gɨnnya angevɨna kaanna dɨwona! Gɨnnya kaimalei mabalyai mwaalɨꞌ. Nabalyaꞌ maayai mwaalɨꞌ.”
Jizaazai wɨdakeꞌ aꞌmwe sai lɨmwanna yaka dɨna yada “Nebulyasɨ,” kaanna wɨna. 51 Gannya angevɨna kuna kaanna wɨna yadaaꞌnyɨ gamɨre yaasɨwaꞌwawɨnyara wɨjɨmaaꞌnyɨna yeva wɨdɨna “Gɨmɨre kaimɨraayai tewaanya mwaalɨꞌ. Nabalyaꞌ aawa.” 52 Sarevɨdaaꞌnyɨ sai yɨwaaraꞌna “Nɨmɨre kaimɨraayarɨna gathɨngaaꞌ yɨwɨwaka?” Sara yɨwaaraꞌna kyaꞌ wɨdɨna “Wona sɨrɨgwajahaaꞌ waanɨ kɨlokɨyagaaꞌ kɨlaaka dɨka menanyɨra.” 53 Sarevɨdaaꞌnyɨ ganɨmaangei yawɨꞌna “Yo, sagaasagaaꞌ Jizaazai nyɨjawaalɨꞌ ‘Gɨnnya kaimalei tewaanyai mwaalɨꞌ.’ ” Sara yawɨꞌna yaka kɨnɨdaka sahwarɨ lɨmwanna yesanɨdakera.
54 Kwaaka Juthɨyadaasɨ Kwaaka Galɨlina yɨꞌmavaawɨna yaka Kwaaka Galɨli yɨjɨwaainyaꞌ kaimalerɨna yakeꞌ dɨragɨnya pɨrɨwaalyaꞌ yaꞌ.