5
Aalɨbunya Bethezɨtha Jizaazai aꞌmwe nalaavɨnakerɨ yɨdɨkaavakeꞌnesɨ.
Sare mena kyɨmaꞌnaꞌ Juyara Gotɨyarɨna tɨka munneꞌ nadɨvɨsagaaꞌ kyɨmaꞌnaꞌ Anga Jeruzaalemɨna Jizaazai kaanna wɨna yaꞌ.
Jeruzaalemɨ saba Sipɨzipɨtɨkuryaꞌ woꞌnɨkevɨ pimagɨnyavɨ aalɨbunyaꞌ dɨꞌnaꞌna yaꞌ. Aalɨbumaangevɨ yɨhulɨvɨlɨya ati mannɨꞌ. Aalɨbunya saꞌ “Bethezɨtha,” Yɨvɨruyagaala woꞌnɨkesɨ. Yɨhulɨvɨlɨyangɨ nalaavɨnaka kwala naanga mwaalɨna yeꞌ. Nalaavɨnakera pwara tɨbɨnyara, pwara sɨvɨla nadɨya yɨnɨkera, pwara kɨlaaka bainɨkera mwaalɨna yeꞌ. Savɨ yuyara aalyaꞌ kwaayakwaayaꞌna yemwaaina. Pɨgaaꞌ, pɨgaaꞌ aalyavɨ Sɨgunyavɨdaasai Naangere mamaayai ejelɨyai walaabɨna yaka aalyaꞌ gɨnyɨwanna. Sara gɨnyɨwanna kyaꞌ sagaaꞌ sɨnnawɨnyai nalaavɨnakei aalya sɨnaapwipulyavɨ yarai walaawɨna, yɨthaa, maamɨdaryai yɨmaꞌnakelyɨ. Yemwaaina yadɨvɨꞌ nabaai, aꞌmwe akwai yemwaaina yada kwarame naanga naanga (kwarame 38) wavɨlaꞌdaaꞌnyai nalaavɨnakei mwaalɨna. Sai mwaalɨna yadɨꞌnyɨ Jizaazai bɨna yaka yawɨꞌna “Weꞌ, aꞌmwe sai nalaavɨnakei kwarame kwalaalya mwaaidelyɨ,” yawɨꞌna yaka wɨdɨna “Gɨmɨre sɨmunya ‘Maamɨdaryainyɨ yɨmaꞌnɨma!’ yawɨꞌdɨnyaigɨ daaka?”
Nalaavɨnakei jaꞌnawɨdɨna “Aꞌmwe naangeigɨ, aalyaꞌ kwaaya yadaaꞌnyɨyagaaꞌ ‘Aalɨbunyavɨ nyɨmarapaihana!’ dena aꞌmwe bewai yanneka? Walaawɨna yadaazɨ sɨnnawɨ pwai yarai wavɨlaꞌna nyada aalyavɨ paihɨnyɨna yadelyɨ.”
Jizaazai wɨdɨna “Daavaꞌgɨzɨ nalabwaryaꞌ pwalaꞌgɨzɨ kaanya dɨmakwo!” Sara kudaꞌ yɨmeꞌnyaꞌbɨꞌ aꞌmwei maamɨdaryai yɨmaꞌnaka gannya nalabwaryaꞌ pwalaka kaanna wɨna yaꞌ.
Sagaaꞌ Juyaraavɨre Kwazaakegaaꞌ. 10 Sarevɨdaaꞌnyɨ Juyara naangera nalaavɨnakei tewaanyai yɨmaꞌnakerɨ wɨdɨna “Juyainaavɨre Kwazaakegaakɨ. Nemɨre kɨwɨnyaꞌ dɨnɨꞌ ‘Kwazaakegaaꞌ nalabwaryaꞌ mamakunnera!’ Sara dɨnɨkegaaꞌ beꞌna makuvanɨgɨna?”
11 Sai wɨdɨna “Aꞌmwei maamɨdarya nyɨdɨkaaꞌmwakei nyɨdɨwaꞌ ‘Gɨnnya nalabwaryaꞌ pwalaꞌgɨzɨ kaanya dɨmakwo!’ Sara kanyɨdɨwakɨra.”
12 Kumɨ yɨwaaraꞌna “ ‘Gɨnnya nalabwaryaꞌ pwalaꞌgɨzɨ dɨmakwo!’ gɨthɨwakei aaihwalaka?” 13 Yɨwaaraꞌna kyeꞌ kɨrɨꞌ tewaanya yɨmaꞌnakei myawɨrina. Sareꞌ dareꞌnesɨ. Aalɨbunyavɨ kwala naanga mwaaidapi Jizaazai kave wɨna kyaꞌ sai sahwarɨna wɨdaꞌ “Aaihwai dɨngaka?”
14 Dɨvi sagaaꞌ Gotɨyare Angevɨ Jizaazai gamɨnyɨ bɨramaaraka wɨdɨna “Yɨthaa, dahaaꞌ maamɨdaryaigɨ mwaaihɨ. Kayaaꞌnanyabwi minna! Kɨgaaꞌ nabalya kayaaka gihaideigɨnyɨ. Aya kayaaꞌnanaanga gyadeꞌbɨta naanga pɨrɨꞌ nagyathɨka! Gɨmɨre kayaaꞌnanya minna!”
15 Aꞌmwei Jizaazarɨ kadɨka wɨꞌnyɨna yakegaaꞌ Juyara naangeraayawɨnna wɨdaawɨna “Aꞌmwei maamɨdarya nyɨdɨkaaꞌmwakei Jizaazalyɨ.” 16 Sarevɨdaaꞌnyɨ naangera dara yawɨresaꞌ “Nɨwaava, Juyainaavɨre Kwazaakegaaꞌ kayaakaꞌna aꞌmwe sai sabwi yadei daaka!” Sara deva Jizaazaryawɨnna kaanna yeva sagaaꞌ Kwazaakegaaꞌ sara yakeꞌna “Balana!” deva maanga gaai wɨdɨna. 17 Maanga gaai wɨdɨna yadɨvɨꞌ Jizaazai wɨdɨna “Dahaaꞌna nɨnnya Nɨmwai yɨvanɨkegaaꞌnanyɨ. Nabaai nɨmɨ yɨvanɨgeinyɨ.”
18 Sarevɨdaaꞌnyɨ Jizaazai sara wɨdakegaaꞌ Juya naangera dɨnyɨna “Nemɨre kɨwɨnyaꞌ Kwazaakegaaꞌna kayaaka yɨwaꞌ. Saꞌ kayaaꞌnanyasɨ. Kayaaꞌnanyaꞌ kɨrɨꞌ nedɨwaꞌ ‘Gotɨyai nɨnnya Nɨmwalyɨ,’ saꞌ kayaaꞌnanaangesɨ. Yarai balana!” Jizaazai wɨdɨna “Gotɨyai nɨnnya Nɨmwalyɨ,” yaka “Nɨmɨ Gotɨyarɨ avaalyainyɨ,” dɨnɨkeꞌna dɨnyɨna yeꞌ Juyara.
Jizaazare dɨragɨnyaꞌnesɨ.
19 Juya naangera dɨnyɨna yesagaaꞌ Jizaazai gamɨnyɨna wɨdaꞌ “Naanga nebulyaꞌna yɨhɨthɨvanɨge. Gawaalɨvaangei gamɨre sɨmunyavɨdaaꞌnyɨ aane pɨrɨꞌ kɨrɨꞌ yannei mɨꞌ. Aawa. Nɨmwai yadaawori wanganajanna yadelyɨ. Sareꞌ dareꞌnesɨ. Yuya Nɨmwai yade Gawaalɨꞌ yɨvanɨke sahɨnɨngɨ. 20 Sareꞌ dareꞌnesɨ. Nɨmwarɨ Gawaalɨvaangerɨna wɨvuꞌnadeꞌna Nɨmwai sahwai wawɨnya yɨvanɨka yuya sa yɨbwarɨdaakwadelyɨ. Gawaalɨꞌ nabalɨnakerɨ tewaanya yaka wawɨnya maalɨkesɨ. ‘Sarɨmɨ atɨka maruꞌnaꞌna jɨla!’ daka Nɨmwai wawɨnya naange wibwarɨdaakwojɨ Gawaalɨꞌ sana yadelyɨ. 21 Sareꞌ dareꞌnesɨ. Nɨmwai bainɨkeraavɨ yɨdɨkaaꞌda gaala wɨjaavadevaaibɨꞌ Gawaalɨꞌ ‘ “Sahwaraavɨ yɨdɨkaavɨma!” daꞌmujɨ wɨmwaaihɨma!’ dozɨ gaalyabwi wɨjaavadelyɨ. 22 Sareꞌ dareꞌnesɨ. Nɨmwai aane pwarɨ kwarɨ kotɨyaꞌ mujadelyɨ. Aawa. Wawɨnya savɨna dɨragɨnyaꞌ Gawaalɨvaangerɨ kujaawaꞌ sai kotɨya yuyanna wɨdathelyɨ. 23 Sarevɨ ‘Aꞌmwe yuyara Nɨmwainyɨne yayaꞌ munyabanna makimanɨgatabaaibɨꞌ Nyɨbwaalɨvɨne yayaꞌ makibɨka!’ daka wɨjaawakelyɨ. Gawaalɨvaangerɨne yayaꞌ munyaba mamakɨlyadei yɨ sai Nɨmwai wɨdasaabakerɨne yayaꞌ mamakɨlyadelyɨ.
24 Naanga nebulyaꞌna yɨhɨthɨvanɨge. Aꞌmwei yagaalyavɨ kadɨka nyuꞌnajai Gotɨyai nyɨdasaabakerɨ lɨmwagaꞌna yojɨ sagaasagaaꞌ yuyagaaꞌ yuyagaaꞌne gaalyabwi kɨnɨnnakelyɨ. Sai kotɨyaꞌ jɨdayaꞌneba wɨlaabathei mɨꞌ. Aawa. Sahwai balyaburɨdaaꞌnyɨ gaalyaburɨna mena gaꞌmaꞌna yɨwakelyɨ. 25 Naanga nebulyaꞌna yɨhɨthɨvanɨge. Pɨgaaꞌ yɨmaꞌnyaꞌnegaaꞌ dahaaꞌ bainɨkera balyabwi yadɨvɨsara Gotɨyare Gawaalɨvaangere maanguraayaꞌ kadɨka mena wɨꞌnapɨjɨ nabaai, kadɨka wɨꞌnɨpɨjara gaala mwaaibɨꞌdere. 26 Sareꞌ dareꞌnesɨ. Nɨmwai dɨragɨnna mwaalɨkei gamɨ sahwai gaalyabwine aaya kaavɨlyai mwaalɨkabaaibɨꞌ Gotɨyai Gawaalɨvaangerɨna dɨna kyaꞌ Gawaalɨvaangei gamɨ sahwai gaalyabwine aaya kaavɨlyalyɨra. 27 Sahwai, Aꞌmweraavɨne Kaimɨraayai mwaalɨkeꞌna Gotɨyai wɨdaꞌ ‘Dɨragɨnyaꞌ kagɨzaawa aꞌmweraavɨna kotɨyaꞌ jawɨbwaꞌdeigɨnyɨ.’ 28 Sara wɨdaka saꞌ atɨka mamaruꞌnapɨna! Dɨvi pɨgaaꞌ yɨmaꞌnajahaaꞌ wakadɨvɨsangɨdaaꞌnyɨ baryara gamɨre maanguraayavɨ wɨꞌnapɨri 29 kunnya wakɨnɨkeba yagalyaꞌmaꞌna, walyaabɨna yɨpɨꞌdere. Pwara mwaalyagaaꞌ tewaanna mwaaibɨzara dɨkaavapɨjɨ gaalyabwi maapɨꞌdere. Pwara mwaalyagaaꞌ kayaaꞌna mwaaibɨzara kadɨkaavapɨjɨ kotɨyaꞌ jɨdasabwi maapɨꞌdere.
30 Nɨmɨre sɨmunyavɨdaaꞌnyɨ aane pɨrɨꞌ kɨrɨꞌ mi yɨwɨneinyɨ. Yagaala Nɨmware wɨꞌnɨwebaaibɨꞌ maryawɨbwaꞌmanɨge aꞌmweraavɨ kotɨyaꞌna. Nɨmɨre sɨmunyavɨ mabɨramaarivanɨge. Aawa. Nyɨdasaabaka sare sɨmunyaꞌ maaꞌmanɨgeꞌna nɨmɨre yawɨbwata saꞌ yɨdaꞌmaraangesɨ.
31 Sahwainyɨ gaveinyɨ ‘Naangeinyɨ,’ jalɨkurakɨmujɨ kwajɨ pwara ‘Nebulyaꞌ mɨka!’ kadɨpɨdɨka! 32 Nɨmɨnyɨna nayaa jalɨkurakadei pwai mwaalɨꞌ. Yagaala sara yɨhɨzalɨkurakɨvanɨkeꞌ ‘Jalɨkurakya saꞌ nebulyasɨ,’ yawɨꞌmwa. 33 Jonɨmyawɨnna sarɨmɨ aꞌmweraavɨ kudaaseꞌ Jonɨ nebulyaburɨna yɨhɨzalɨkurakaꞌ. 34 Sareꞌna aꞌmwe gaveraavɨ nɨmɨnyɨna jalɨkurakyabwina mamaaryadɨnyainyɨ. Aawa. ‘Sarɨmɨnyɨ nayaa yɨhɨvadaihasamaarɨma!’ dena yɨhɨthɨvanɨge. Jonɨ yɨhɨthakeꞌna 35 Jonɨ dɨꞌbaakelyɨ. Dɨꞌbaaka sai naka aꞌmweraavɨna wanyɨna yakelyɨ. Jonɨ mwaalaka gannya baakeꞌ sarɨmɨnyɨna wanyɨna yakeꞌ, maalɨkegaaꞌ baaka savɨna gamɨre yagaalyavɨna yɨlaaya yesaihɨlyɨ. Jonɨ nɨmɨnyɨna nayaa yɨhɨthakelyɨ. 36 Nabaai, nɨmɨnyɨna jalɨkurakya pɨnɨ warɨke Jonɨmɨre yagaalyavɨ wavɨlaꞌna yaka dɨnɨkengɨ. Sareꞌ dareꞌnesɨ. Yuya yɨvanɨge Nɨmwai ‘Sana ja!’ nyɨdade wawɨnya sa yɨvanɨge tɨnna wanganeva dara yawɨꞌmwaasaꞌ ‘O, Jizaazai sara yadeꞌna Ganɨmaangei wɨdasaabakei daaka!’ Jalɨkurakya sahɨrɨsɨ. 37 Nɨmɨre wawɨnya sa nɨmɨnyɨna yɨhɨthɨvanɨka nabaai, Nɨmwai nyɨdasaabakei nɨmɨnyɨna nayaa jalɨkurakɨwakelyɨ. Sareꞌna sarɨmɨ gamɨre maanguraayaꞌ kadɨka muꞌnyadɨvɨꞌ gamɨre sɨnnyaꞌ tɨnna mwanganyadɨvɨsaihɨlyɨ. Arɨkawɨ. 38 Sarɨmɨre sɨdusangɨ gamɨre yagaalyaꞌ mwarɨbainyɨꞌ. Sahwai nyɨdasaabakeinyɨ dainyɨ manyɨlɨmwagyadɨvɨsaꞌna gamɨre yagaalyaꞌ mwarɨbainyɨna. 39 Sarɨmɨ yawɨꞌna ‘Yuyagaaꞌ yuyagaaꞌne gaalyabwi kɨnɨnnakeinyɨ mwaalɨma!’ yawɨꞌna yadɨvɨsaꞌna Gotɨyare bukuyaꞌ kave bɨrɨna bɨrɨna yadɨvɨsaihɨlyɨ. Gotɨyare bukuyaꞌ dɨnɨke sahɨnɨ nɨmɨnyɨna jalɨkurakɨnɨkeinyɨra. 40 Nɨmɨnyɨna dɨnɨkeꞌna kɨrɨꞌ sarɨmɨ ‘Gaalyabwi kɨnɨnnakeinyɨ mwaalɨma!’ deva nɨmɨnyawɨnna dɨvideꞌ sarɨnnya sɨmunyangɨ myawɨrivanɨgaꞌ.
41 Nɨmɨnyɨna ‘Yɨlaaya yaadeina daaka!’ dɨpɨjaꞌ sarɨmɨresɨ. Aꞌmweraavɨ byaannyaꞌ mamaarivanɨge. 42 Aawa. Sarɨmɨnyɨna yawɨꞌmwa. Sarɨmɨnyɨ Gotɨyarɨna tewaanya yɨhɨvuꞌnadevwi mwariꞌ. Sareꞌ yawɨꞌmwa. 43 Nɨmware dɨragɨnyaꞌ maarena gamɨnyɨne yayavɨ bɨwa. Kabɨwa kɨrɨꞌ sarɨmɨ nɨmɨnyɨ mamaari. Pwai gannya dɨragɨnyaꞌ maarojɨ gannya yayavɨ bazai, yɨ sahwarɨ dɨmaaryideihɨlyɨ. 44 Sahwaihi sarɨmɨnyɨna ‘Aꞌmwe tewaanyalyɨ,’ deva yɨlaaya marivanɨgasaꞌ byaannyaꞌ wɨjaavanɨgasaꞌna ‘Gotɨyai gavei yɨlaaya neyana!’ majaihɨlyɨ. Sarɨmɨ sara yadɨvɨꞌ nɨmɨnyɨna gara dɨnyɨlɨmwagyideihɨlaka? ‘Naangeigɨnyɨ,’ gara dɨzideihɨlaka? 45 Sareꞌna myawɨri yadɨvɨꞌ dɨvi sarɨmɨ dɨnyɨna yɨpɨꞌde ‘Ganɨmaangerɨ nemɨnyɨna kotɨyaꞌ jɨna yadei daaka!’ Sara myawɨpɨna! Aawa, nɨmɨ kotɨyaꞌ jɨna myɨwɨna! Sarɨmɨ Ne Mozɨzarɨna dɨnyɨna ‘Sai nevadaihasamaaradelyɨ,’ dɨnyɨna yadɨvɨꞌ kɨrɨꞌ Ne Mozɨzai sarɨmɨnyɨna kotɨyaꞌ jɨna yɨhyathelyɨ. 46 Sareꞌ dareꞌnesɨ. Mozɨzai nɨmɨnyɨna bukuyaꞌ yɨdaꞌnɨkeꞌna sarɨmɨ Ne Mozɨzarɨ nayaa lɨmwanna yɨpɨjɨ kwajɨ kanyɨlɨmwabɨthɨka! 47 Kwaasɨ yadɨvɨꞌ Mozɨzai yɨdaꞌnɨke malɨmwagi yeva yagaala yɨhɨthɨwe gara dɨnyɨlɨmwagyideihɨlaka?”